HomeViestejäJames Tyberonn26.2.2010 - Kristalli-merkana - Polariteetti-merkaba on vanhentunut

26.2.2010 - Kristalli-merkana - Polariteetti-merkaba on vanhentunut

KRISTALLI-MERKANA
- Polariteetti-merkaba on vanhentunut

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 26.2.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, olen Metatron, valonherra! Syleilen jokaista teitä hoivaavassa rakkaudessa. Ehdottomassa rakkaudessa, rakkaudessa mikä voidaan todella saavuttaa vasta sillä alkukristallitasolla, jota kutsutaan viidenneksi ulottuvuudeksi. Mestarit, käyttäkää hetki tuntien sitä energiaa, mitä valamme jokaiseen teistä, sillä se on todella energiaa, mikä on koti.

Ja niin puhumme hyvin tärkeästä siirtymästä, mikä työnnetään paikoilleen ennustetun kosmisen alkusysäyksen toisen vaiheen kautta, maaliskuun päiväntasauksessa 2010. Tämä on todella tärkeä tapahtuma planeetan kristallisiirtymässä ja mittapuu ihmiskunnalle.

Mestarit, merkaba on nyt vanhentunut ja se korvataan kristalliajassa kolmitasoisen kristalli-merkiva-järjestelmän ei-polaarisella geometrialla - tavoitteena kehittyminen kristalli-merkanaksi. Kerromme teille, että merkaba joka on palvellut tähtitetraedrikulkuneuvona korkeampiin ulottuvuuksiin kuluneen 12000 vuoden jakson ajan, vaihdetaan nyt suurempaan kapasiteettiin. Se kehittyy tosiaankin progressiivisesti laajentuvaan tilaan, kristalli-merkiva-järjestelmäksi.

Ymmärtäkää, että maapallon ylösnousemusenergia yhdessä 144-kristalliverkon kanssa mahdollistaa maan kristallienergian laajentumisen saavuttamaan suurempia ulottuvuuksia. Ja pankaa merkille, mestarit, että energia 5D:stä 12D:hen, mihin pääsette, on vasta alkua, sillä se mitä kutsutte nollakentäksi, on kristalliulottuvuuden piirre. Se on ei-polaarinen ja sukupuoleton.

Se laajentuu energiaulottuvuuksiksi, jotka ovat sisällänne, mutta jotka ovat olleet horroksessa ihmismassoilla. Kuitenkin nämä ulottuvuudet ovat aito alkuperänne ja olette niissä korkeammassa muodossa. Nämä ovat alueita, joita kutsutte pimeäksi aineeksi ja antiaineeksi. Tästä olemme aiemmin kertoneet teille.

Merkiva-järjestelmäksi kutsutun kristallivalokehon kolme tasoa ovat:
* merkiva - 8-kärkinen tähtitetraedri
* merkava - 12-kärkinen tähtidodekaedri
* merkana - 20-kärkinen tähti-ikosaderi

Kristalli-merkiva-järjestelmän esiintulo on ollut odottamassa ja 9-9-9-kristalliaktivoinnin myötä, mikä työnsi sisään maapallon kristallienergiatransformaation alkuvaiheen, monet teistä heräävät pyhille ykseysmahdollisuuksillenne. Merkanan kehittäminen on järjestelmän perimmäinen tavoite ja todella saavutus, jonka mahdollisuutta monet teistä polulla olevista ovat odottaneet monien elämien ajan.

Polariteetti-merkaba on nyt jäämässä pois käytöstä

Kosmisen alkusysäyksen vaihe II, mikä tapahtuu kevätpäiväntasauksessa 2010, tuo yhden tärkeän kristallitransformaatiovapautumisen. Ihmismielenne kaksinaisuudessa oli suunniteltu auttamaan teitä keräämään ja prosessoimaan informaatiota ja erottamaan totuuden, mutta se viisaus mikä kantaa teidät korkeampaan kristalliulottuvuuteen, on kaksinaisen polariteetti-merkaban ulottumattomissa.

Siksi uuden kristalli-merkivan ja -merkanan muodostaminen on vaatimus laajentumiselle ylösnousemuksen kristallienergiaan. Ne korkeammat taivaalliset ulottuvuudet jotka tuodaan ulottuville ylösnousemuksen kautta, ovat yhtenäisessä jumaltietoisuudessa. Näin pääseminen niihin vaatii kristallivaloa eikä tähän voida mennä aiemmassa sukupuolisessa polariteetti-merkaba-järjestelmässä. Vastaavasti polariteetti-merkabamalli on vanhentunut eikä se pysty kantamaan paljon suurempaa yhtenäistä kristallivalotaajuutta. Näin tapahtuu vaadittava siirtyminen kristalli-merkivaan, -merkavaan ja merkanaan.

8-kärkisen (tähtitetraedri) kristalli-merkivan vaiheeseen päästään kosmisen alkusysäyksen kristallivaiheessa, mikä tapahtuu kevätpäiväntasauksessa 2010. Periaatteessa vanha merkaba kehittyy aikomuksen ja keskittymisen avulla kristalli-merkivaksi. Se muodostuu tähtitetraedrin toiseksi muodoksi, millä ei ole sukupuolta eikä polariteettia ja se pyörii tasaisesti vastapäivään. 12-kärkinen kristalli-merkava tulee täysin saataville 10-10-10:ssa.

Vuonna 2011 merkana tulee saataville 20-kärkisenä tähtenä ja vuonna 2012 merkara, kohotettu Kristus-ylösnousemuksen 24-kärkinen tähti, on saatavilla. Tämän transformaation prosessit ja mekanismit tulevat käyttöön "Metatroniset avaimet" -opetusten kautta.

Kysymys: Olet sanonut, että merkiva, merkava ja merkana eivät ole täysin saatavilla ennen tiettyjen "verkkosäätöjen" tapahtumista. Voitko tarkentaa tätä? Merkitseekö tämä sitä, ettemme pysty kehittämään näitä valokehoja etukäteen?

Metatron: Tosiaankin, alkuvaiheiden kehittymisajoitus on tarkoituksenmukainen ja suotava nyt-hetkessä. Tason yksi merkiva on ensimmäinen vaihe kaikille ja vaikkei se toimi 100%:sti ennen vuoden 2010 kosmista alkusysäystä (20.3.2010), se on saatavilla alkuvaihetta ja installointia varten nyt ja on ollut sitä 9-9-9:stä saakka. Aivan samalla tavalla kuin 144-kristalliverkko ei saavuta täyttä voimaa ennen 12-12-12:ta, teidän merkivanne ei saavuta täyttä voimaa ennen kuin 20.3.2010.

Kysymys: Mitä tarkoitat "täydellä voimalla"?

Metatron: Juuri sitä. Ne koodatut kristallienergiat, jotka vapautetaan kosmisen alkusysäyksen vaiheessa II, täytyy irrottaa, purkaa ja levittää 144-verkossa, jotta planeetta ja ihmiskunta synkronoidaan täysin kristalligeometrian harmoniaan ei-polariteettiin pääsemiseksi. On ok aloittaa jokaisen vaiheen installointi hyvissä ajoin ennen sen täyttä potentiaalia.

Taso yksi tulee täyteen voimaansa 20.3.2010, toisen tason täysi voima on käytettävissä 10-10-10 ja merkanan, kolmannen tason, 20.3.2011. Ymmärtäkää kuitenkin, että täysi voima on riippuvainen kunkin henkilön valomäärästä ja kyvystä hallita, saavuttaa ja ylläpitää aurakierron optimaalinen 13-20-33-suhde.

Jokainen uusi matriisi ja jokainen uusi geometria tulee kerroksittain ulottuvuusavautumisten kautta, joita tapahtuu ylösnousemuksen nopeasti laajentuvien portaalien kautta. Jokainen vaatii ponnistelua ja työtä. Planeettanne hitaus lisääntyy nopeasti, kun 144-kristalliverkko lähestyy täyttä energia-aktivointia ja loppuunsaattamista.

Kristalli-merkivaan siirryttäessä tapahtuu hyvin merkittäviä muutoksia toiminnassa, geometriassa ja mekanismissa ja näiden alkutoiminta annetaan teille tässä esityksessä. Se mitä kunkin etsijän on tehtävä, liittyy laajentuvan ihmishengen tarkoitukselliseen kehittymiseen, kun yhdistytään kristalliseen nollapistekenttään. Se on periaatteessa fyysisen kaksinaisuuden yhdistämistä eteeriseksi yhtenevyydeksi. Se yhdistää "etumielen" superalituisen tai Jumalmielen kristalliluonteeseen, nuhteettoman eheyden tarkoituksellisessa bio-organisointiprosessissa.

Mies- ja naispuolen yhdistäminen pyhäksi ykseydeksi

Aiemmassa merkaba-versiossa (sukupuolipolariteetti) oli mies- ja naisenergiakenttä kahdessa tetraedrissä, jotka pyörivät vastakkaisiin suuntiin. Teidän todellisuustasollenne oli alun perin sopivaa astua tähän kenttään.

Muutoksen kristalliluonne on yhdistyneempi sukupuolettomassa ei-polaarisessa nollakentässä. Tämä on luonteeltaan kristallinen ja siitä tulee pyhä ykseys.

Rakkaat ystävät, useimmilla planeettanne elämänmuodoilla on sukupuolipolariteetti muodossa tai toisessa. Sinällään sukupuoli on kaksinaisuudessa luovan ilmaisun muoto, mitä henki käyttää polaarisen kokemuksen mahdollistamiseksi. Näin sukupuolipolariteetti, elämänvoima, etsii kaksinaisuudessa täydentävää tekijää ja tällä on myriadeja tarkoituksia. Ja vaikka sukupuoli ei ilmaise henkeä, henki ilmaisee sukupuolen kautta ollessaan polariteetissa. Henki on aktiivinen voima, mitä Kaikkeus käyttää, mutta se on ykseydessä, korkeammissa ulottuvuuksissa kaksinaisuuden yläpuolella. Ja vaikka useimmat elämänmuodot kaksinaisuudessa ovat sukupuolimatriisin jossain muodossa, mineraalikunnan kristalliosa ei ole. Se on täydellisessä ykseydessä kristallissa ja näin taivaalliset valtakunnat ovat kristalliykseydessä.

Eivät ylösnousseet mestarit, taivaalliset olennot tai enkeliulottuvuus todellisuudessa sisällä sukupuolta lineaaris-kaksinaisin termein ajateltuna. Kuitenkin tällaiset taivaalliset energiat vaikuttavat voimakkaasti ajatuksiinne ja tunteisiinne ominaisuuksilla, jotka ihmiset polariteetin lineaarisessa kentässä tulkitsevat ja tunnistavat usein tietyksi sukupuoleksi.

Vastaavasti inhimilliset mies-naispuoliset/passiivis-aggressiiviset muotonne vaikuttavat lineaariseen havaintoonne ja sukupuolialtistus käynnistyy näkemyksessänne. Tästä syystä annatte polariteetti-sukupuoliominaisuuksia muuten androgyynille olennolle, mikä on jumalaisen ykseyden yhtenäisen kristallikentän korkeammissa ulottuvuuksissa. Mutta todellisuudessa arkkienkelit joilla havaitsette sukupuolen, ovat sukupuolettomia, eivät mies- eivätkä naispuolisia, vaan he ovat pyhän yhtenäisyyden, jumalaisen ykseyden jakamattomassa tilassa. Taas kerran, rajoittunut havaintotapanne lineaarisessa kaksinaisuudessa näkee enkeliolennot mies- tai naispuoleisina.

Lisäämme varoituksen, että monet niistä joita te ihmiset pidätte suojelusenkeleinänne, ovat kuolleiden perheenjäsenten ja rakkaiden sieluja. He työskentelevät kanssanne parasta tarkoittaen, puhtaasti rakastaen ja suojellen. Usein nämä suojelijat myös näyttävät puhuvan teille tutussa sukupuolimuodossa. Mutta vaikka he ovat lineaarisuutenne ylittävässä ulottuvuudessa, he eivät ole kristalliykseyden korkeammissa ulottuvuuksissa. Ja vaikka ne näyttävät teistä enkeliltä, isoäidiltä, isoisältä, sisarelta tai veljeltä, todellisuudessa he ovat androgyynisyyden yhtenäiskentässä.

Kristalli-merkiva on polariteetin yläpuolella, pyhässä yhtenäisessä ykseydessä ja tuo piirre on tyypillinen. Kristalliylösnousemuksen sarastuksessa teidän on välttämätöntä ymmärtää tämä. Käynnissä oleva kristalliyhdistyminen hajottaa vanhat uskomusjärjestelmät ja tarjoaa teille uusia mahdollisuuksia, mitkä vuorostaan kiihdyttävät moniulotteista tietoisuuttanne yli niistä rajoista, joita ehkä havaitsette tänä päivänä.

Yhdistyminen kaksoisliekin kanssa

Siirtymiseksi korkeammalle merkivan kolmessa tasossa, teidän on yhdistyttävä toiseen puolikkaaseenne, kaksoisliekkiinne. Tämä merkitsee sitä, että jos olette nainen, teidän on yhdistyttävä täydentävään miespuoleenne, ja jos olette mies, löydätte pyhän harmonisen tasapainon naispuolenne kanssa. Rakkaat ystävät, korkeammassa osassanne ette ole kumpaakaan ja olette molempia. Tämä toteamus voi näyttää paradoksilta, mutta ei ole sitä. Seksuaalisuutta sellaisena kuin ajattelette sitä biologisessa kaksinaisuudessa, ei ole korkeammissa ulottuvuuksissa, mutta ne tunneominaisuudet, jotka liitätte sukupuoleen kaksinaisuudessa, ovat olemassa korkeammissa ulottuvuuksissa, mutta sellaisilla ominaisuuksilla kuin hoivaava ja vahvuus ei ole sukupuolileimaa taivaallisten ulottuvuuksien kvanttikristalliresonanssissa.

Tästä syystä monet kehittyneet sielut tuntevat vetoa jumalaisen feminiinisyyden ja jumalaisen maskuliinisuuden tasapainoon - ja kumpaankin sisällään - saavuttaakseen "sielukaaren" sisäisen erottamattomuuden. Siksi monet teistä ovat elämässä, missä ikuisen sielunkumppanin vanha toimintamalli ei enää palvele. Seksuaalisen polariteetin reunaviivat hämärtyvät tässä prosessissa monilla. Jumalainen yksinäisyys on valittu polku monilla mestareilla, jotka pyrkivät sekoittumaan sisäisesti toiseen puolikkaaseensa. Mestarit, nollakentässä te ette tarvitse kumppania, vaan androgyynin itsen yhdistymistä, kaukana sukupuolipiirteiden polariteetin yläpuolella. Tämä on aito ja aidompi luonteenne polariteetin ulkopuolella ja siinä yhdistytte lisää vielä korkeammalla tasolla ryhmätietoisuuden jumaluuteen, mikä virtaa ylimpään Kaikkeuteen.

Rakkaat ystävät, on äärettömästi todennäköisyyksiä, aikajanoja ja polkuja, jotka ovat luoneet ylösnousemuksen ja mahdollistaneet ajankohtaisen paluun kristalli-merkivaan. Kyllä, sanoin "paluun". Kerromme teille, ettei kristalli-merkiva ole uusi - niin saavuitte tänne.

Aioneita sitten, paljon kauemmin sitten kuin ihmiskunta käsittää, tulitte tänne lähteäksenne tietylle evoluutiopolulle kristallimatriisin neljännen tason tai merkaran avulla. Kun otitte itsellenne tiheän kaksinaisuuden, kristallimatriisi korvattiin sähkömagneettipolariteetilla ja yhtenäinen valo murtui ja pirstoutui. Tuleva ylösnousemus palauttaa ihmiskunnan yhtenäisen kristallivalon portille. Mutta polku ei ole ollut suora, koska tietoisuutenne on tarvinnut erilaisia kokemuksia laajentuakseen ja näitä olette keränneet moniulotteisen itsenne kaikista puolista.

Ei nykyinen maapallonne eikä ihmiskunta ole ollut valmis tai kykenevä siirtymään kristallitietoisuuteen ennen kuin nyt. Kyse ei ole ollut vain siitä, ettei taajuutenne ollut vielä yhteensopiva, vaan voitaisiin myös sanoa, että teillä kummallakin oli ns. kädet täynnä.

Rakkaat ystävät, maapallon ylösnousemus on ennakkoehto ihmiskunnan ylösnousemukselle. Ymmärtäkää siis, että maapallo tosiaankin ylösnousee ennen ihmiskuntaa, jotta ihmiskunta voisi ylösnousta kristallisuuteen. Ja näin vuoden 2012 ylösnousemus on suurelta osin planetaarinen. Se on vasta alku ihmiskunnalle - ihmiskunnan massavalaistuminen on vielä kahden tai kolmen vuosisadan päässä. Monet teistä päättävät palata merkarassa tuota tapahtumaa varten.

Ja kerromme teille tämän: ylösnousemus avaa portaalit laajemmalle pääsyllenne ulottuvuuksiin. Mutta vie vielä kaksi vuosisataa, ennen kuin ihmiskunnan kollektiivitietoisuus ja planeettanne taajuus pystyvät täysin tukemaan ja täysin elämään tuota värähtelyä sekä näin heijastamaan sitä täyttä valomäärää, mikä vaaditaan ylläpitämään täysi osallistumisenne moniulotteiseen maapalloon ja kaikkeuteen tietoisessa tajunnassa, samanaikaisessa ajassa. Ja tätä ennen ihmiskunta ei ylösnouse massana, vaan yksilöinä yksi sydän ja yksi mieli kerrallaan. Niin on aina ollut, joskin mahdollisuudet ja lukumäärät ovat suuria ja suurempia.

10-10-10 aktivoi kristallimetamorfoosin

9-9-9 toi tullessaan kristallikentän, mikä mahdollistaa sekä maapallon että ihmiskunnan tietoisuuden siirtymisen yhtenäiseen kristallikenttään. Kosminen alkusysäys ja 10-10-10 edistävät lisää kristallitietoisuuden "aatetta" merkivan kautta.

Jumalaisessa merkivassanne, merkavassanne ja merkanassanne olette täysin tietoisia kosmoksen äärettömien ulottuvuuksien käytävissä ja näissä suunnattomissa kristallikäytävissä viisaus paljastuu ja ilmestyy esiin totuuden moniulotteisina kerroksina, sitten kun sielu saavuttaa riittävän kristallivalomäärän. Jumalaista itseänne, ylisieluanne ei häiritse avaruuden/tilan ääretön laajuus tai se, että maailmankaikkeudet voivat olla kosmoksen tyhjiössä yhtä helposti kuin atomissa tai molekyylissä. Tila ja aika ovat harhaa. Mielenne ei ymmärrä tätä kaksinaisuudessa, mutta viidennen ulottuvuuden tietoisuutenne ymmärtää, kun alatte astua kristalli-merkivaan.

Ajatelkaa esimerkkinä perhosen metamorfoosia. Toukka kietoutuu silkkikoteloon ja transformoituu nestemäiseksi geeliksi muuntuakseen perhosen upeaksi muodoksi. Tuo kotelo on merkaba, mikä teki mahdolliseksi evoluutiometamorfoosin ensimmäisen vaiheen. Mutta tultuaan esiin perhonen ei voi palata siihen takaisin. Se on noussut sen yli ja sen kauniit seitinohuet siivet ovat sen merkiva, mikä sallii sen räpytellä ja lentää puiden yllä sädehtivässä ilmassa eikä se ole enää rajoitettuna maahan. Rakkaat ystävät, ette voi koskaan palata vähäisempään tiedostamiseen. Voitte joksikin aikaa livetä ja kaatua, mutta suurempi tiedostaminen säilyy ja hyvin jumalainen liikevoima yllyttää teitä etenemiseen ja uudessa lentokyvyssä vaadittaviin siipiin.

Merkivan tasot

Kristallitransformaatiota vaaditaan kaikilta, jotka etsivät kykyä kantaa sitä laajempaa valoenergiaa, mitä tulvii maapallon laajentuvaan energiaan. Merkiva syntyy kolmessa päävaiheessa ja kehittyy lopulliseen muotoon, mitä kutsutaan merkaraksi.

1) 8-kärinen kristalli-merkiva-tähtitetraedri (vastapäivään pyöriminen) - Tämä vaihe muuntuu nopeasti todelliseksi merkivaksi, 12-kärkiseksi tähdeksi, tähtidodekaedriksi.

2) 12-kärkinen kristalli-merkava-tähtidodekaedri (myötäpäivään pyöriminen)

3) 20-kärkinen kristalli-merkana-tähti-ikosaderi (sisäinen kaksoispyöriminen, kahden äärettömyysvirtauksen kera)

Ymmärtäkää, että merkana on perimmäinen tavoite merkiva-järjestelmässä. Tämän muutoksen monimutkaiset yksityiskohdat ja mekaniikat tuodaan saataville "Metatroniset avaimet" -opetuksessa ja ne annetaan kaikille, sillä on muita pyörimisominaisuuksia ymmärrettäväksi ja installoitavaksi.

On neljäs taso, mitä kutsutaan merkaraksi ja mikä on harvoin läsnä maan päällä. Se on ylennetyn Kristus-valon, Kristus-avataran, 24-kärkinen merkara. Kuitenkin jotkut teistä ovat valmiita ja saavuttavat tämän. Niillä joihin viitataan toisen vaiheen "vaihdokkaina", on pääsy tähän geometriseen matriisiin.

Mestarit, monia muutoksia on tapahtunut muutaman viime vuoden aikana maapallollanne, mutta muutokset ovat "logaritmisia" vuosina 2009-2012. Yksin vuoden 2009 kohotukset olivat suurempia kuin kaikkien vuoden 2001 jälkeisten muutosten summa. Vuosi 2010 tarjoaa äärettömästi niitä lisää.

Kosminen alkusysäys

Maaliskuussa 2009 tapahtui kosmisen alkusysäyksen alkuvaihe, koodatun sähkömagnetismin päästössä ympäri planeettaa. Tämä oli voimakkain energia-aalto planeetallanne sitten Atlantiksen kultaisen ajan. Mutta tämä oli myös vasta alkua. 9-9-9 aktivoi viisi Atlantiksen yhdeksästä mestarikristallista ja 144-verkko laukaistiin 75%:sti toimintaan. Kevätpäiväntasauksessa 2010 tapahtuu epätavallisten tallennettujen ja koodattujen kristallienergioiden vapautus, kosmisen alkusysäyksen kristallitekijän tuomiseksi sisään. 10-10-10 aktivoi verkon 84%:sti toimintaan. (11-11-11 aktivoi 92%:sti ja 12-12-12 täyteen toimintaan.)

Rakkaat ystävät, maapallon energia on hyppäämässä hypervaiheeseen ettekä pysty ylläpitämään tätä energiaa muuntumatta kristalli-merkivaan. Merkiva-järjestelmän käynnistys mahdollistaa paljon laajemman kentän, eksponentiaalisesti suuremman kristallivalon sisältämiskapasiteetin kera. Ilman tätä aiempi aurakehonne halkeilee eteeriseen oikosulkuun ja heittää teidät epätasapainoon. Tämä oikosulku on periaatteessa vanhan nahan luomista - sellaisen mistä olette kasvaneet yli ja mikä ei enää palvele teitä. Ymmärtäkää siis, että siirtymisenne merkivaan on välttämätöntä. Ette pysty ilman uutta merkiva-valokehoa sisältämän sitä valoa, mikä vaaditaan ylösnousemuksen kokemiseksi. Itse elämän nopeutuminen on ylivoimaista teille ilman siirtymistä monimutkaisempaan geometriamuotoon.

Orbit ovat metatronisia kristallikoodeja

Kristallienergian nopeutumisesta on todisteena orbien ilmestyminen. Nämä ovat todella saaneet aikaan melkoista hämmennystä uuden ajan metafysiikassa. Kerromme teille, että orbit ovat konkreettinen todiste niille, jotka näkevät niitä ja kuvaavat niitä digitaalikameroillaan. Orbit ovat maan päälle ilmestyvän kristallikentän hyvin todellinen piirre. Ne teistä jotka valitsevat kehittyvänsä kristalli-merkanaan, alkavat vetää puoleensa ja generoida orbeja, kun saavutatte pyhän ykseyden vilpittömyyden.

On vahvistuksia lisääntyneestä ja lisääntyvästä kyvystä havaita korkeamman ulottuvuuden energioita Jumalitsen yhtenäisessä valossa.

Kristalliorbit ovat nimittäin metatronisen yhtenäisen valon geometristä säteilyä. Ne ovat koodeja ja kommunikointia, mitkä tukevat havainnollistaen paljastuksia. Ne paljastavat, että verhot jotka ovat erottaneet teidät Luojajumalan "nuhteettomasta hahmosta", ovat haihtumassa.

On useanlaisia orbeja. Jotkut ovat ihmismassoille ja toiset yksilöille. Kaikki orbit ovat metatronista alkuperää ja niissä on ainutlaatuisen tarkoituksen koodattu geometrinen leima. Ne jotka ovat pyörivän energian varautuneita massoja, ovat eteerisiä energiasähkeitä (muiden käyttötarkoitusten muassa). Ne ovat silloin aitojen viljaympyröidenne taiteilijoita ja kirjailijoita. Toiset on tarkoitettu yksilöille, kun kasvatte merkiva-, merkava- ja merkana-tietoisuuteen. Nämä orbit voivat ilmentyä ja ilmentyvät erityisesti vuorovaikuttamaan kanssanne, kun pyritte karistamaan polariteetin vanhoja, pirstoutuneita puolia ja kehittämään yhtenäistä kristalliluonnettanne.

Geometria ja kristalliorbit pyörivät mallissa, mikä auttaa teitä prosessoimaan ja kohottamaan 12-säikeistä DNA:tanne, 6-säikeistä RNA:tanne ja kolmea pyhää rauhasta. Kristallisointia nimittäin tarvitaan myös käpylisäkettä, aivolisäkettä ja kateenkorvaa varten. Näihin on myös lisätty merkivanne, merkavanne ja merkananne  yksilöllisen tason geometriaa ja ne pyörivät synkronissa niiden sisä- ja ulkopuolella aine/antiainevirtauksessa. Tämä aktivoivat sisäisen äärettömyysmallin kaksoisaallon.

Lopuksi

Kuten olemme kertoneet teille, maailma tekee itseään nyt uudelleen ja riippumatta siitä, tukevatko ihmiset mikro- ja makrotasolla laajentavaa muutosta vai ovatko he sitä vastaan, on todella kiistanalainen asia, kun kronologinen aika kulkee lineaarisesti ajateltuna ohi nopeammin tänään kuin eilen. Kaikki nopeutuu, aika kiihtyy, kun ylösnousemus lähestyy. Kun aika siis muotoutuu uudestaan, se muotoilee myös ihmisten, luonnon näkyvien ja näkymättömien voimien sekä itse maanpinnan kokemusta. Tämä on todella kristallinen kosminen alkusysäys ja sen aika on täällä. Siirtymä kolmitasoisen kristalli-merkivan sisällä ja ulkopuolella on määräävä. Sen tavoitteena on ylennetty merkana. Ilman sitä energian nopeutumista ei voi optimoida tai täysin ylläpitää. Tämä on sekä haaste että lahja - lahja joka avaa verhon ja päästää äärettömästi enemmän valoa tietoisuuteenne. Vilpittömyys on luovan laajentumisen ja täyttymykseen kasvamisen ensimmäinen aiheuttaja.

Kristalli-merkanan hankkimista edistävät kovasti järjestetyt opinnot. Kuitenkin yksilö voi saavuttaa sen yksin huolellisen aikomuksen, keskittyneen tahdon ja harjoituksen avulla. Hermeettiset mestarit eivät todellakaan menneet yliopistoihin saadakseen pääsyn universaaliin mieleen, mutta harvoilla on tilaisuus mennä mestarien luoliin tämän päivän nopeatempoisessa maailmassa.

Ylösnousemus on vain askeleen päässä edessänne. Päiväntasaukset, päivänseisaukset, kolmoispäivämäärätähtiportit ja pimennykset ovat voimakkaimpia tapahtumia ennen joulukuuta 2012. Nämä jäljellä olevat päivämäärät ovat energioiltaan eksponentiaalisia verrattuna vastaaviin tapahtumiin aiempina vuosina. On hyvä kerääntyä vahvistamaan energioita ryhmiin siellä, missä se on mahdollista. Yhteissumma on tosiaankin suurempi kuin osat.

Siirtyminen kolmiosaiseen merkiva-järjestelmään on geometrinen ja sellaisena se on Metatronisten avainten tekijä. Avaimet ovat sen geometrisen kristallitietoisuuden pyhää tiedettä, mikä on kosmisen mestaruuden kudos. Se on upotettuna ja koodattuna jokaiseen teistä. Etsikää sisältä ja ulkoa, etsikää ja löydätte - se on kiistämätön laki. Aikomus ja toiminta ovat sääntönä! Ja rakkaat ystävät, sanomme taas, että tämä informaatio on jokaisen teidän sisällä, joka todella etsii sitä.

Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Teitä rakastetaan.

Ja niin se on.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >