HomeViestejäJames Tyberonn1.10.2010 - Kvanttitietoisuus - ajan luonne - Menneisyyden muuttaminen merkanassa

1.10.2010 - Kvanttitietoisuus - ajan luonne - Menneisyyden muuttaminen merkanassa

KVANTTITIETOISUUS - AJAN LUONNE
Menneisyyden muuttaminen merkanassa

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 1.10.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys! Olen Metatron, valonherra, ja tervehdin kaikkia teitä tässä ajattoman tilan tarkassa vektorissa. Syleilen teitä ehdottomassa rakkaudessa.

Fyysinen järjestelmä kaksinaisuudessa on tarkoituksellista harhaa. Näette ihmiskunnan unta. Olette voimakkaita henkiolentoja, jotka käyttävät suodattimia. Olette Luojalähteen jumalaisia kipinöitä, jotka käyvät Maayliopistoa. Ja näin teidän on hyväksyttävä tämä perusolettamus ja omasta näkökulmastanne yritettävä ymmärtää suurempia todellisuuksia, jotka ovat fyysisen havaintonne ulkopuolella - ja niitä on monia. Ja rakkaus on rakennusaine, kaiken ydin-DNA.

Ajan luonne

(Kappale sisältää paljon tieteellistä materiaalia, jonka suomennokseen kannattaa suhtautua varauksella.)

Ja niin puhumme ajan luonteesta.

Aika ja tila ovat saman mekanismin puolia. Tila on tavallaan piilotettua aikaa, jota pidetään kineettisessä matriisimuodossa kaksinaisuudessa, mikä sallii erillisyyden ja peräkkäisen ajan tarkoituksellisesti ohjelmoidun harhan. Vastaavasti aika on tilan vastakohta, se on dynaamisessa vapaassa virtauksessa. Kumpikin tapahtuu tietoisuusyksikköjen harmonisena välähdyksenä, mekanismissa missä aine sykkii sisään- ja ulospäin antiaineeksi mustien ja valkoisten aukkojen kautta. Harmoninen välähdys sisään-ulos ei ole ainoastaan piste, missä aika ja tila yhdistyvät homogeeniseksi vaahdoksi, se on myös tietoisuusyksikön havaintonopeus, mikä välkkyy tiedostamishavaintoa jokaiseen samanaikaiseen elämään.

Tämä tapahtuu maagisessa nopeudessa nimeltään Planckin vakio, mikä tapahtuu tarkkaan 10 potenssiin -43 sekunnissa (??). Tässä kohtaa aika ja tila yhdistyvät ja siitä tulee epälineaarista ja torus-piirre tulee kuvioon mukaan. Tila on käänteinen, kääntynyt itseensä ja aikayksilöt kelluvat ei-lineaarisessa, epäyhtenäisessä kvanttilammessa, mitä kutsutte menneisyydeksi, nykyisyydeksi ja tulevaisuudeksi. Aika-avaruusjatkumo häviää tavallaan ja siitä tulee tietoisia energiayksiköitä, jotka muodostuvat aineeksi ja antiaineeksi, kun ne vedetään sisään ja heijastetaan harmonisessa välähdyksessä mustien ja valkoisten aukkojen kautta erikseen.

Maakokonaisuus

Erilliset elämänne - kansankielellä - on ankkuroituna maakokonaisuuteen hologrammi-insertteinä tai ajan erillisohjelmina. Useiden mekanismien avulla edistynyt ihminen voi astua näihin ja merkanan kautta ylisielun keskukseen, mihin jokainen ajassa peräkkäinen elämä on ankkuroitu kuituoptisena puolana. Tässä keskuspisteessä olette todellakin kontrollipaneelissa, mistä tutkia ja muuttaa kaikkien elämienne mitä tahansa osaa ei-lineaarisessa nyt-hetkessä.

Vaikka nämä aikaohjelmat on ankkuroitu maakokonaisuuteen erityiskohtina, jotka usein näyttävät moniulotteisia poikkeamia, ei tarvitse käydä sellaisessa maan solmussa astuakseen sisään. Sen sijaan niihin astutaan kvanttitietoisuuden kautta. Tätä prosessia opetetaan "Metatronisissa avaimissa".

Kysymys: Ovatko nämä maapallon alueita, jota luonnostaan saavat aikaan aikavääristymiä?

Metatron: Ovat tosiaankin. Ja olemme puhuneet tästä aiemmissa esitelmissä. Aikaa voidaan tietyllä tavalla verrata tietokoneohjelmaan. Usein Windows-ohjelmat tietokoneessanne voivat vääristyä ja eri aliohjelmat voivat sotkeentua keskenään luoden sekoituksen, mikä kääntää ja turmelee ajateltua järjestystä. Tässä analogiassa voimme sanoa, että sekä aika että tila sellaisina kuin havaitsette ne, ovat maaverkon todellisuusheijastuksen lineaarisia aliohjelmia. Ajan ja tilan voidaan sanoa olevan hologrammin ohjelmalisäyksiä, jotka sallivat kvanttisen maakokonaisuuden jakautua siististi samanaikaisesta nyt-todellisuudesta teidän näennäisen itsenäisiksi elämäpolttopisteiksenne.

Kerromme siis teille, että aivan kuin Windowsinne tuottaa tilapäisiä poikkeavuuksia halutuissa erillisohjelmissa, niin myös lineaarisen ajan hologrammisessa maamatriisiohjelmassa on vaihtelua, mikä saa aikaan sekoittumista ja vääristymää. Tätä vääristymää tapahtuu useilla tasoilla. Ensimmäinen johtuu gravitaatiovaihtelusta, mitä voi tapahtua rytmisesti tietyillä alueilla tai arvaamattomana aaltona. Silloin kun tätä tapahtuu, gravitaatiovääristymä vaikuttaa myös aika-avaruusjatkumoon tuolla alueella ja se luo hyvin samanlaisen ulottuvuuskenttäaukon, mitä syntyy navoilla.

Aikajatkumon poikkemapisteet

Kaikki maakokonaisuuden versiot ovat rinnakkain lineaarisen ohjelmoinnin yläpuolella. Mutta tämä perustotuusaksiooma ihmisten on hyvin vaikeaa havaita tai todella ymmärtää kolmannen ulottuvuuden näkökulmasta.

Tämä johtuu siitä, että ihmisen fyysisen rakenteen 3D-puoli kaksinaisessa ilmentämisessä toimii sen lineaarisen aikaohjelman sisällä tai tuloksena, mikä mahdollistaa maatason kokemisen. Siksi teidät on ennalta juurrutettu lineaariseen havaintotapaan maatason olemassaolossa. Tämä lineaarinen havainto-ohjelma määrää suuressa määrin ne kokemusperäisten todennäköisyyksien "normaalit" resonanssimallit, jotka ihmiskunta valitsee, heijastaa ja havaitsee kasvaessaan suurempaan tietoisuuteen tiheän fyysisyyden peruspisteestä. Mutta kerromme teille, ettei sitä lähdetodellisuutta josta kaikki elämät ilmestyvät esiin, ole kirjoitettu kiveen. Näin kokemuksianne ei todellisuudessa ole koskaan ennalta määrätty. Olette valinneet mahdollisuusvalikoimasta ne kokemukset, joita haluatte saada. Sekä kosmos että kaikki elämä sisällä ja ulkopuolella luodaan aina nyt-hetkessä.

Ja vaikka 3D:n ennakkoehdollistaminen on lineaarista, teillä ei ole ainoastaan kyky kurkottaa fyysisen ohjelmoinnin ulkopuolelle, vaan myös perimmäinen tavoitteenne on tehdä niin. Ihmistietoisuuden asuttamana elävä fyysinen keho toimii voimakkaana polttopisteenä maatason kokemista varten. Fyysiseen kehoon kerääntynyt tietoisuus keskittyy kaikilla tasoilla omaan myriadien aistihavaintojen ja -kommunikointien verkostoon - sekä tavallisilla että epätavallisilla tasoilla. Jälkimmäiseen liittyen havaitsette jatkuvasti tavoilla, joita ette tunnista tavallisilla fyysisillä aisteillanne. On valtavasti värejä, ääniä, sähkömagneettisia koodeja ja aistimuksia, joita näette ja havaitsette chakraverkostojen solu- ja kristallitasolla, jotka ovat kvanttitietoisuutta ja vaikuttavat teihin geometrisesti ja taajuudellisesti. Tämä verkosto on yhteydessä harmonisena oskillaationa kaikkiin muihin kaltaisiinsa.

Mutta ihmiskunta on tällä hetkellä hyvin tietämätön näistä epätavallisista vuorovaikutustasoista, joita tapahtuu koko kehokirjossa, kristalli-sähkömagneettisesti ja aineellisesti biologiassa. Tämä vuorovaikutus tapahtuu merkana-kristallivalokehossa ja se on kauaskantoisempaa, kuin ihmiskunta massana käsittää. Kuitenkin fyysiset solut biologiassa voivat reagoida ja reagoivat toisiinsa ja niiden aktiivisuus laukaisee kristallivalokehotietoisuuden vielä korkeampia keskuksia, mikä sitoo lineaariseen aikaan ja sen yli, paremminkin moniulotteisuuteen.

Moniulotteiset aikahologrammit

Tässä esitelmässä aiomme siis puhua ajasta ja sen luonteesta useammassa asiayhteydessä. Puhumme ihmisen aikahavainnosta, koska se liittyy elämäkokemuksiinne ja kykyynne kirjoittaa ja kirjoittaa uudelleen sekä tulevaisuutta että menneisyyttä. Kosketamme myös kevyesti maan hologrammin aikaohjelmainserttien erottelumekanismia ja niiden ankkuroimista tiettyihin pisteisiin maakokonaisuudessa.

No niin, monet pisteet maan päällä sisältävät magneetti- ja gravitaatio-oskillaatiota, mikä saa aikaan aikapoikkeamaa. Jotkut tunnistetaan, toisia ei. Valtavirtatutkijanne eivät vielä ymmärrä eivätkä hyväksy kumpaakaan mahdolliseksi. Aika on valofysiikan aliohjelama ja se on periaatteessa luotua harhaa. Siihen voivat vaikuttaa ja vaikuttavat vähän ankkuripisteissä gravitaatio, maan pyörimisnopeus, sähkömagnetismi ja taivaalliset asetelmat. Nämä kaikki ovat tämän ilmiön mekanismeja.

No niin, aika sellaisena kuin havaitsette sen, on vain sitä - havainto. Vakuutamme teille, ettei aikaa todella ole olemassa lineaarisesti kaksinaisuuden ulkopuolella sellaisena, kuin te uskotte. Ja myös kaksinaisuuden suodatinlinssien sisäpuolella planeetallanne on tiettyjä päällekkäisiä ulottuvuusalueita, joissa silmiinpistäviä aikapoikkeamia voi tapahtua ja tapahtuu. Nimittäin on monia maapalloja, jotka ovat samankeskisesti siinä tilassa, mitä ihmiskunta havaitsee fyysisen maapallon varaavan. On taajuusmekanismeja, jotka yhdistävät nämä rinnakkaisulottuvuuskerrokset, ja nämä luovat portteja toisiin aikakehysaliohjelmiin ja -todellisuuksiin, jotka ovat yhtä aikaa olemassa eri tavoin ja konkreettisemmin näillä ainutlaatuisilla alueilla.

Samanaikainen aika

Tämän selittämiseksi nykypäivän tietokoneanalogiallanne, niin tila ja aika ovat digitaalisen ulottuvuusvalon aliohjelmia. Aika-avaruus on sitten hologrammiserveri, mikä voi samanaikaisesti tallentaa monia eri tiedostoja ja alitiedostoja. Aivan samalla tavalla kuin tietokoneessa päästään vaiheittain eri paikkoihin ja voitte nähdä kaikki ohjelmat ja tiedostot ja navigoida niiden välillä, niin maaohjelmassa on paikkavektoreita, jotka ankkuroivat ne hologrammin ulottuvuusportit, jotka sallivat pääsyn todellisuuden ja aikaformaatin toisiin metri-/matriisitiedostoihin.

Kun siis elätte tätä nykyelämää tämän päivän havaitussa ajassa, elätte myös kaikkia elämiänne samanaikaisesti. Aikaohjelmat ovat hologrammisia ja nämä ohjelmat on moninaisesti koodattu tietyille alueille, erityisesti napa-alueille. Niillä on portteja tai moniohjelmasisäänkäyntejä.

Arkansasin kristallipyörrealue sisältää myriadien aika-avaruusenergiadynamiikkojen monia kerroksia. Se on todella kristalliportaali, mutta sanomme sen olevan avoin portaali, joka ei ole vain avaruuden madonreikä toiseen paikkaan kosmoksessa, vaan tosiaankin (ja erityisesti) ainutlaatuinen portti sen toisiin ulottuvuuspuoliin, jota voidaan kutsua hologrammiseksi maakokonaisuusohjelmaksi. Sitä voidaan kutsua aikaporttivektoriksi. Se on yksi planeettanne koordinaattipiste, mikä sisältää aikakoodikirjoitusta. Tällaiset koordinaattipisteet ovat ankkureita, jotka sijoittavat kunkin todellisuuden fyysisiin maailmoihin, maakokonaisuuteen. Ja näin sitten tässä samankeskisessä päällekkäisvektorissa voi päästä helpommin toisiin aikaohjelmiin, toisiin taajuusulottuvuuksiin. Muinaiset adeptit tiesivät tämän ja sen tietysti kokivat vaihtelevassa määrin useat alkuperäiskansojen edustajat.

Aikaporttivektorit eivät ole ainoa tapa päästä toisiin todellisuuksiin. Tämä voidaan tehdä myriadein tavoin, mm. phi-resonanssin kristallienergioiden, syvän meditaatiotilan avulla. Mutta aikaporttivektorin koordinaattipisteissä on erilaista se, että maakokonaisuuden aikaohjelma on ankkuroitu - yksinkertaistettua selitystä käyttäen - tiettyihin harmonisiin kohtiin planeetallanne, jotka ovat tietyissä taajuusmatriiseissa. Nämä ovat hyvin ainutlaatuisia tarkoitukseltaan ja eroavat sellaisista alueista kuin Titicaca, Arkansas, Grand Tetons, Shasta ja Roslyn, jotka ovat pääasiassa taivaallisia tähtiportteja. Ensin mainituissa päästään maa-ajan toisiin maailmoihin, toisiin aikakausiin, toisiin ohjelmiin, kun taas jälkimäisissä kuljetaan toisiin ulottuvuuksiin avaruudessa. Näettekö eron?

Kysymys: Sanotko, että Arkansas ja toiset sellaiset aikaporttivektorit antavat kyvyn matkustaa ajassa tai parantavat sitä?

Metatron: Kyllä. Mutta ollaanpa tässä selkeitä: on parempi sanoa, että kaikki hologrammiset aikaohjelmat ovat yhtä aikaa olemassa selvemmin ja konkreettisemmin tuollaisissa pisteissä. Tämä ei merkitse, että kun mennään Arkansasin kristallipyörteeseen, häviätte nykyisyydestä ja materialisoidutte johonkin tulevaan tai menneeseen ohjelmaan. Sen sijaan se merkitsee, että toisten peräkkäisten aikakehysten ikkunoihin päästään helpommin täältä. Mutta kerromme teille, että tosiaankin materialisointeja voi tapahtua ja tapahtuu täällä hyvin tarkoituksellisesti ja joskus vahingossa. Kerromme teille, että ne teknologisemmat sivilisaatiot - sekä tulevaisuudesta että menneisyydestä teidän termeillänne - jotka ymmärtävät varsinaista aikamatkailutiedettä, ovat valinneet tällaisia aikaporttivektoreita astuakseen toisiin aikakausiin eri tarkoituksista. Tätä voi tosiaan tapahtua ja tapahtuu.

Aikamatkailu

Aikamatkailua on tapahtunut sekä tulevaisuudessanne että menneisyydessänne. Vaikka on tapauksia, joissa ihmiset ovat väliaikaisesti siirtyneet eri aikahologrammeihin, on hyvin harvoja tapauksia, jossa siirtyminen on ollut pysyvää. Amiraali Byrd itse asiassa näki tilapäisesti hyvin aidon siirtymisen toiseen aikakauteen napalentonsa aikana. Useimmat lentokoneiden häviämiset joista on tullut hyvin tunnettuja Bermudan kolmiossa, eivät ole olleet pysyviä siirtymisiä. Aikahäiriötä on tapahtunut, mutta lentokoneet eivät ole kadonneet täysin toiseen aikakauteen. Sen sijaan häiriöt aiheuttivat laitteiden väärää toimintaa, mikä sai aikaan harhaanohjaamista ja radiohiljaisuuden, ja katoamiset olivat vain törmäämistä mereen.

Tietyt hallituksenne jotka toimivat salaisesti salamyhkäisten yritysten kanssa, ovat jo kehittäneet karkeita aikamatkailumekanismeja. Nämä eivät ole vielä oikein hallittavalla tasolla ja stressi joka aiheutuu "aikanautille", on merkittävä, mikä vanhentaa ihmiskehoa noin 7-10 vuotta joka matkalla. Tällä hetkellä pystytään siirtymään ajassa eteenpäin noin 20 vuotta, mutta menneisyyttä ei pystytä navigoimaan. Aikanaan kun käytettävät laitteet muutetaan magneettivoimasta kristallibioplasmakenttään, tilanne parantuu huomattavasti ja ajassa navigointi on tarkoituksellista eikä sattumanvarainen vahinko.

Optimaalinen aikanavigointi tapahtuu merkanassa "tietoisuusjalostetun" bioplasmakentän kautta ja vaikka sitä tietysti auttavat aikavektorimielessä kristallilaitteet, se toimii pääasiassa matkustajan valotietoisuusmäärällä. Monet teistä aikamatkaavat unitilassa hyvin usein ja siinä on avain siihen, miten se tehdään optimaalisesti, sitten kun opitte olemaan selväjärkisempiä laajentuneissa tietoisuustiloissa.

On tosiaankin fysiikan lakeja, jotka soveltuvat siihen, miten aikaa ja avaruutta navigoidaan moniulotteisesti. Lopulta ihmiskunta löytää taas nämä lait. Ja sitten kun tämä tapahtuu, näennäisiä rajoja menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä ymmärretään paremmin. Kuten olemme jo selittäneet, kaksinaisuuskokemus kolmannessa ulottuvuudessa sisältää ohjelmoituja parametreja, jotka rajoittavat ihmiskunnan suurempaa ulottuvuushavaintoa.

Todellakin nämä 3D-linssisuodattimet luovat lineaarisen harhan peräkkäinen kehittyvästä ajasta. Tämä on nimenomaan syynä siihen, että ihmiset uskovat, että yksi hetki on olemassa ja sitten mennyt iäksi ja sitten seuraava hetki tulee ja edellisen tavoin haihtuu myös suureen saavuttamattomaan menneisyyden sumuun. Kerromme teille, että kaikki maakokonaisuudessa ja multiversumissa on olemassa kerralla, samanaikaisesti. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus vaikuttavat olevan olemassa vain niille, jotka ovat kolmen ulottuvuuden todellisuudessa. Ja ohjelmia jotka erottavat aikakausitiedostot maakokonaisuudessa, voidaan navigoida.

Menneisyys ei ole kiinteä

Mennyt ja tulevat sellaisina, kuin uskotte niiden olevan, on sarja sähkömagneettisia reseptoreita, joita pidetään fyysisten aivojen kristalliosuudessa ja ei-fyysisen mielen ultraviolettikentässä. Nämä sähkömagneettiset koodaukset voidaan muuttaa ja ne vaihtelevat itse asiassa jatkuvasti. Kirjoitatte kohtalonne eikä se ole lineaarinen, yksisuuntainen dynamiikka. Menneisyytenne luominen on yhtä tärkeää kuin nykyisyytenne ja tulevaisuutenne luominen. Menneisyys on näin ollen hyvin muokattavaa eikä sen kiinteämpää kuin tulevaisuutenne. Ajatteluprosessinne ja uskomuksenne luovat menneisyytenne ja siitä on yhtä monta pätevää versiota kuin tulevaisuudesta.

Kerromme teille, että jos koko seuraavalle sukupolvelle opetettaisiin varhaisiästä saakka, että Rooman valtakunta hallitsi maailmaa 1600-luvulle saakka, tuosta menneisyydestä tulisi todellisuutta ja löydettäisiin todisteita vahvistamaan sitä. Kuitenkin se olisi täysin erilainen menneisyys, minkä vanhempi sukupolvi muodosti. Mutta KUMPIKIN olisi totta. Kumpikin olisi erillinen, mutta pätevä tiedosto ajan hologrammiohjelmissa.

Ihmisinä kaksinaisuudessa otatte itsestään selvyytenä, että nykytoimet voivat muuttaa tulevaisuutta, mutta nykytoimet voivat muuttaa ja muuttavat myös menneisyyttä. Menneisyys ei ole yhtään enemmän irti tai poissa nykyisyydestänne kuin tänään tekemänne päätökset. Kerromme teille suuren totuuden pohdittavaksi: kaikki se mitä teette, vaikuttaa menneisyyteenne, ja voitte vastaavasti poistaa nykyasenteestanne traumat ja väärät teot - kuten niitä kutsutte - jotka tapahtuivat vuosia tai elämiä sitten. Lisäksi teidän jokaisen täytyy tehdä niin! Jokainen teistä muokkaa ja verhoaa täysin ainutlaatuisesti sähkömagneettiset kristallograafiset portaalit ihmisaivoissa. Todennäköinen menneisyys voidaan muuttaa ja sellaiset muutokset ovat kaikkea muuta kuin epätavallisia. Näitä muutoksia tapahtuu spontaanisti alitajunnassa. Voitte nyt oppia tekemään tätä tietoisesti astumalla kvanttitietoisuuteen merkanan kautta.

Menneisyyden lineaarinen puoli on harvoin sitä, minkä muistatte sen olevan. Itse asiassa järjestätte muistikuvaanne menneisyydestä uudelleen jokaisen uuden hetken, uuden tapahtuman kokemisella. Sen muoto muuttuu jatkuvasti jokaisesta kokemusperäisestä tapahtumasta. Hypnoterapeuttinne tietävät, että valemuistoja kuvitteellisista tai muunnetuista menneisyyden tapahtumista voidaan istuttaa ihmisaivoihin syvän "kannustintilan" avulla ja hyvin todellisessa mielessä näistä muistoista ja niiden tavasta vaikuttaa kohteen nykyisyyteen, tulee hyvin todellista.

Niinpä tästä seuraa päätelmä, että tulevaisuus, nykyisyys ja menneisyys voidaan luoda uudelleen, kun yksilön uskomukset, asenteet ja assosiaatiot kehittyvät ja muuttuvat. Ja pankaa merkille, että se mitä tapahtuu, on reaaliaikaista todellista uudelleenluomista, ei vertauskuvallista. Tekemänne muutokset ovat hyvin todellisia. Pieni sisäinen lapsi on todella edelleen aikuisen ihmisen sisällä, kun vuodet vierivät. Mutta tuo sisäinen lapsi on myös dynaaminen, ei muokattu pysyvästi sellaiseen muotoon, mihin se jää. Ihmisen sisäinen lapsi muuttuu jatkuvasti joka päivä, kuten muuttuu myös teini-ikäinen, nuori aikuinen ja vanhempi "sinänne" tulevaisuudessa.

Menneisyyden uudelleenkirjoittaminen

Vastaavasti nyt kun astutte ylösnousemusenergioihin, teidän velvollisuutenanne on tarttua nyt-hetken voimaan ja käsittää, että voitte muuttaa ja teidän täytyy muuttaa menneisyytenne, henkilökohtainen menneisyytenne nykynäkökulmasta. Nyt-hetkessä voitte muuttua merkanaksi ja näin saada hallintaan kaiken moniulotteisuudessanne. Tämä on pyhä universaali totuus ja tämä totuus laajenee, kun asutte siihen. Se laajenee voimaksi, mikä päästää teidät kanssaluomisen ytimeen yksittäisessä nyt-hetkessä - lineaarisen ajan ja ajan hologrammivierailujen yläpuolella maakokonaisuudessa.

Kerromme teille, että henkilökohtaisia ongelmia ja tukoksia voi syntyä ja syntyy, silloin kun menneisyyden tarkoituksenmukainen kehittyminen estetään eikä sen sallita tapahtua spontaanisti. Joissakin tapauksissa syntyy vakavia neurooseja, koska yksilö ei ole muuttanut menneisyyttään. Esimerkiksi on saatettu valita elämä, missä olette osana katastrofaalista tapahtumaa, mikä johtaa traumaattiseen hengen menetykseen. Tämä on voitu valita myriadeista kasvusyistä. Yhtenä esimerkkinä, olento on ehkä peräkkäisissä elämissä paljon kiitollisempi rakkaiden kanssa vietetystä ajasta, koska hän on oppinut, että elämä näyttää voivan loppua odottamatta.

Kuitenkin noin voimakkaat traumat jotka valittiin oppitunniksi yhdessä elämässä, ovat tunteellisesti niin ylilatautuneita, että ne voivat vuotaa ja vuotavat yli ja vaikuttavat negatiivisesti toisiin elämäohjelmiin. Tämä arvaamaton ylivuoto voi ilmaista itsensä voimakkaana lentopelkona tai veden pelkona hukkumisen vuoksi jne. Mestarit, voitte astua kvanttitietoisuuteen ja poistaa negatiivisuuden, säilyttää kasvuopin ja korvata tuon tapahtuman täysin positiivisella vaihtoehdolla. Voitte muuttaa menneisyyden!

Vaikka velvollisuutenanne on todella ymmärtää, että oli tosiaan jokin syy siihen, että olette valinneet kokevanne jonkin trauman, on myös totta, että joidenkin traumaattisten tai vähemmän toivottujen kokemusten tarkoituksena on vain näyttää teille, mitä voi tapahtua, jos ette tietoisesti luo omaa todellisuuttanne. Jos ylläpidätte mielessänne uskomusta, että maailma on paha tai että olette ansaitsematon, tuo hyvin yksilöity mielen heijastus vetää uskollisesti fyysiseen todellisuuteen arvaamatonta kokemusta, missä asenteenne ilmentää sen. Kuitenkin kaikissa tapauksissa teillä on kyky ja tarve vetää tuo oppitunti elämäänne ja sitten muuttaa ja purkaa mennyt kokemus positiivisemmaksi. Tämä on edellytys ja se voidaan tehdä tietoisesti tietoisuuden merkava- ja merkana-tasoilla.

Avaimena on taas ymmärtää, että kaikki todellisuudet vaihtelevat. Kaikkea voidaan muuttaa.

Kvanttitietoisuus

Mestarit, todellisuutenne kaikissa elämissä on jatkuvasti virtaavassa tilassa. Mitään minkä olette kokeneet, ei ole kirjoitettu kiveen, mutta ihmiset ovat laajasti unohtaneet tämän totuuden. Niinpä kerromme teille, että jokainen kokemanne tilanne on vain yksi monista mahdollisuuksista valtavassa potentiaalimenussa. Ne joita ette koe - teidän termejänne käyttäen - ovat aivan yhtä päteviä kuin kokemanne. Vastaavasti teillä on kyky palata mihin tahansa vektoriin merkana-kvanttitietoisuuden kautta ja muuttaa todellisuutta. Jos olette valinneet tietyn traumaattisen kokemuksen (ja te kaikki olette), voitte muuttaa sen valitsemaksenne. Muistakaa aina, että ajatteluprosessinne muodostaa hologrammisesti maailman kuvaheijastukseksi omasta luomuksestanne. Silloin kun todella ymmärrätte, että fyysiset kokemuksenne ja ympäristönne ovat täysin mielenne rakenteellisen luomisen ja uskomusten aineellistumaa, niin teillä on avain oveen, jotta voitte kirjoittaa tulevaisuutenne ja kirjoittaa uudelleen sen, mitä pidätte menneisyytenä.

Tämä ilmennetään aikomuksella ja jumalaisen tahtonne optimaalisella käyttämisellä. Mutta tämä vaatii keskittynyttä harkintaa ja ponnistusta. Käsittäessänne todellisen voimanne vapaa tahto on kaksiteräinen miekka, kunnes saadaan taas viisautta ja valaistumista. Vapaan tahtonne käyttäminen sattumanvaraisesti vähemmän tietoisissa elämissä voi tehdä ja tekee fyysisestä todellisuudesta jotain paljon vähemmän, mitä se voisi optimitapauksessa olla elämienne aikana. Mutta taas kerran yleisestä näkökulmasta, myös tästä seuraa ylin tulos suuremman kasvunne syyn ja seurauksen kautta. Käytte Kaksinaisuusyliopistoa maatasolla oppiaksenne, miten luodaan vastuullisesti, ja tähän sisältyy ongelmien ja haasteiden selvittämisprosessi.

Korkeammalla tasolla ihmiskunta pysyy tietoisena todellisesta sisäisestä luonnostaan ja jumaluudestaan ja sen henkisestä tarkoituksesta ja ei-fyysisestä lähteestä. Mutta suurin osa ihmiskunnasta on kadottanut yhteyden tähän viisauteen 3D:ssä. Olette keskittyneet niin voimakkaasti fyysisen todellisuuden tiheyteen, että siitä on tullut ainoa todellisuus, mitä harkitsette ja mille näin annatte voimaa.

Positiivinen prosessi - moniulotteinen vetovoimanlaki

Tiedostamisen nykyhetkessä voitte ohjelmoida mielen ennakoivasti keskittymään positiiviseen. Jos kuvittelette positiivisia visualisointeja jostain vaikeasta tai arvaamattomasta tilanteesta, mielenne heijastaa telepaattisia energia-aaltoja positiivisen siirtymän puolesta. Näin voitte oppia purkamaan negatiivisen ajatuksen tai kuvan korvaamalla sen vastakohdalla.

Ei kuitenkaan riitä, että vain torjuu negatiiviset ajatukset, kuten itseinhon, pelon, vihan, syyllisyyden tai katkeruuden. Sen sijaan nämä on tunnistettava, kohdattava ja korvattava. Syvällä sisäisellä ajatusten ja tunteiden tarkastelulla voitte tehdä inventaarin tunnekentästänne ja liittää sen virheellisiin uskomusjärjestelmiin. Itse asiassa syylle ja seuraukselle luonteenomainen yritys ja erehdys johdattaa teidät lopulta sellaiseen selvittämiseen. Parempi ennemmin kuin myöhemmin.

Opetelkaa siis aikomuksen avulla tunnistamaan negatiiviset mallit, silloin kun tiheitä tai negatiivisia tunteita tulee. Sitten korvatkaa nämä välittömästi onnellisemmalla ja iloisella positiivisella tunteella. Mutta tässä kohtaa on helppo ymmärtää väärin ja vain tukahduttaa negatiivisuus laajasti ohittamalla se. Ratkaiseminen on paljon monimutkaisempaa, mutta silti tehtävissä.

Nimittäin joissain tilanteissa luonnollinen reaktio sellaiseen, joka yrittää hallita teitä, ei ole sopimaton. On väärin joissain tapauksissa sallia toisen tahdon kontrolloida teitä. Teidän ei pitäisi pyytää anteeksi, kun joku astuu jalallenne. Aikanaan opitte, että voitte säilyttää vilpittömyytenne reagoimalla intohimottomasta, tunteettomasta tilasta. Ja näin ette keskity negatiivisen ajattelumuodon pingispeliin. Mahatma Gandhi opetti tätä esimerkin kautta. Sekaantuminen aggressiivisen vihan kaksinaisuuteen voi nopeasti luoda niin dynaamisesti varautuneen ja valtavan energiakentän, että se vuotaa toisiin elämiin sekä vaikuttaa negatiivisesti nykyelämään. Ja vastaavasti nämä voidaan ja täytyy lopulta selvittää.

No niin, samanaikaisten elämienne moniulotteisuus tulee mielenkiintoiseen dynamiikkaan tässä. Moniulotteisesta näkökulmasta se mitä kunkin elämän versionne heijastaa haluina ja uskomusjärjestelminä, heijastetaan eteenpäin ja tuo energia voi vuotaa ja vuotaa yli moniulotteisen kvanttikenttänne koko kokoelmaan. Tämä vaikuttaa vaihtelevassa määrin vetovoimanlakiin.

Kuvitellaanpa esimerkiksi, että nykyelämässä yritätte luoda yltäkylläisyyttä. Mutta tusinassa aiemmassa elämässä olitte munkki tai pappi, joka teki köyhyyslupauksen ja irrottautui materialismista. Uskotte näissä muissa elämissä, että raha on kaiken pahan alku ja juuri. Ja teillä on siis yksi aspekti, joka yrittää luoda yltäkylläisyyttä, ja tusina versiota torjuu sen. Massaenergiaheijastuksen kvanttifysiikka on selkeää. Tässä esimerkissä suurempi energia torjuu yltäkylläisyyden kuin yrittää vetää sitä puoleensa. Entinen uskomusjärjestelmä on siis muutettava sielutasolta. Menneisiin elämiin on mentävä takaisin kvanttitietoisuustilassa ja korvattava ne uskomuksella "raha ei ole paha asiaa, se on energiaa ja voimme käyttää sitä positiivista elantoa varten". Munkkielämät voivat edelleen päättää elää yksinkertaisuudessa, mutteivät ne enää usko, että raha on paha asia.

Menneen elämän trauma

Esimerkkinä menneen elämän traumojen ylivuotamisesta kerromme teille tämän esimerkin. Kanavalla on läheisiä tuttuja, jotka tuntevat toisinaan suurta paniikkia ahtaanpaikankammosta ja vainoharhaisuudesta suurissa väkijoukoissa. Hän tietää, että tämä johtuu sellaisen traumaattisen menneen elämän ylivuodosta, missä he pakenivat lasten kanssa Ateenan kaoottisessa mellakassa, muutama tunti ennen kuin tunkeutuvat turkkilaiset tuhosivat kaupungin. He jättivät kirjaimellisesti kaiken taakseen ja juoksivat kauhuissaan henkensä edestä lapsia perässä vetäen.

Nyt kerromme teille, että monet sielut jotka vedettiin tähän kokemukseen Ateenassa, joutuivat tähän uusintaesitykseen, koska trauma minkä he tunsivat yrittäessään epätoivoisesti paeta maasiltaa pitkin Jukatanille Atlantiksen maan järistessä, loi sellaisen sähkövarauksen heidän moniulotteiseen itseensä, että siitä tuli toistuva energia. Sellaista on äärimmäisen tunteen ja pelon voima. Vetovoimanlaki toimii kaikilla maavierailuillanne. Jokainen tapahtuma voi vuotaa yli toiseen elämään ja vetää intensiivisyydellään puoleen samanlaista kokemusta. Tätä tapahtuu sekä yksilötasolla että massoissa. Maailmansodat ovat esimerkkejä negatiivisen tunnevarauksen massatraumasta. Toinen maailmansotanne oli ylivuototoistoa Atlantiksen konfliktista aryanilaisten ja poseidalaisten välillä. Lähi-idän nykysodat ovat ristiretkien toistoa.

Jossain kohtaa ihmiskunta yksinkertaisesti käsittää sellaisten konfliktien turhuuden ja haaskauksen. Opitte aikanaan, että sotaa ei koskaan lopeteta vihaamalla sotaa. Sen sijaan sota lopetetaan rakastamalla rauhaa. Sellaista on rakkauden voima, se on paljon voimakkaampaa kuin viha.

Tämä on täydellinen esimerkki menneen elämän trauman tapahtumisesta ja osmoottisesta vaikuttamisesta nykyisyyteen samanaikaisessa nyt-hetkessä. Jos todennäköinen menneisyys kohdataan ja tarkoituksellisesti muutetaan, se voi poistaa ja poistaa paniikkihäiriön ja siitä johtuvan neuroosin. Se tapahtuu muuttamalla menneisyyttä. Silloin kun kirjoitatte uudelleen menneisyytenne ja muutatte menneisyyden kokemusta, sen takana oleva pelko eliminoituu. Traumaa ei ikään kuin koskaan tapahtunutkaan ja juuri näin on. Tämä on vain yksi esimerkki. Riippumatta yksityiskohdista teillä kaikilla siis on traumoja menneisyydessä, jotka voidaan muuttaa ja muutetaan, jotta voitte saavuttaa sen täydellisyyden, mitä vaaditaan valaistuneessa kanssaluomisessa kvanttitietoisuudessa. Älkää tyrmistykö, tämä on täysin tehtävissä ja alitajuisella tasolla olette tehneet sitä monta kertaa unitilassa. Vakuutamme teille, että se voidaan tehdä tietoisesti merkanassa kvanttitietoisuuden nyt-tilassa.

Ja juuri siksi että menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat olemassa samanaikaisesti, ei ole mitään syytä, miksi ette voi reagoida johonkin tapahtumaan ja muuttaa sen riippumatta siitä, sattuuko se osumaan siihen rajalliseen todellisuuteen, mihin normaalisti osallistutte. Teillä on kyky poistaa trauma menneisyydestä, ja yleisnäkökulmasta se on tuon oppitunnin lopullinen viimeistelyosuus ja osa sitä, miksi valitsitte ylipäätään kokevanne sen.

Aika-ulottuvuusportaalit

No niin, lemurialaiset jotka pakenivat Mun saarilta maan sisäulottuvuuksiin, eivät tehneet sitä vain tutkimalla luolaa. He eivät yhtäkkiä löytäneet luolaa ja uskaltautuneet syvemmälle ja syvemmälle siihen, kunnes kompastuivat valtavaan sisäisen maailman kuiluun. Sen sijaan he astuivat kokonaan eri ohjelmaan kerääntymällä tarkasti ulottuvuus-aikaporttikoordinaattiin ja nostamalla taajuuttaan aikomuksen ja itsemestaruuden avulla, jotta voisivat vaihtaa toiseen hologrammiin. Tätä prosessia seurasivat myös kultaisen ajan atlantislaiset paljon tieteellisempää protokollaa ja tekniikkaa käyttäen ja eri tarkoituksesta. Lemurialaiset luottivat pääasiassa luonnon aikaporttivektoreihin, kun taas atlantislaisilla oli hienostuneita laitteita ja kristalleja, jotka loivat aikaportteja. Kuitenkin kumpikin vaati itsemestaruutta värähtelytason nostamiseksi eri taajuuteen.

Monet ihmiset ovat kokeneet Arkansasin, Shastan ja Grand Tetonsin ulottuvuusporttipiirteet ja lukeneet Guy Ballardin ("minä olen" -liikkeen perustaja) urotöistä rakkaan Saint Germainin ja ylösnousseiden mestareiden kanssa eteerisissä valokaupungeissa näiden vuorien yläpuolella ja sisällä - vaikka todellisuudessa nämä valokaupungit eivät ole ylä- tai alapuolella suuntamielessä, vaan erillisiä ohjelmia, jotka tapahtuvat samassa tilattomassa tilassa ja joihin päästään niistä ulottuvuusportaaleista, jotka on ankkuroitu näiden paikkojen tiettyyn energiamatriisiin. Nämä alueet, nämä eetterivalokaupungit ovat avainkoodauspisteitä planeetallanne. Te kaikki tulette jossain kohtaa viettämään aikaa niissä. Pitäkää niitä jatko-opiskelupaikkoina. Niihin pääsemiseen liittyy sama mekanismi kuin aikaportteihin. On hyvä käydä näissä paikoissa ja harjoitella tietoisesti sitä, minkä osaatte tehdä jo alitajuisessa unitilassa. Vierailette näillä alueilla hyvin usein unitilassa.

Lopuksi

Rakkaat ystävät, te jotka vasta alatte tutkia sisäistä itseä ja yritätte sulattaa ajatuksia, jotka voivat aluksi näyttää epärealistisilta tai suureellisilta liittyen kosmoksen, suuremman todellisuuden ja luomisvoimanne todelliseen luonteeseen, saatte kohdata ristiriitaa verrattua egomielen vallitsevaan ohjelmointiin 3D:ssä. Kaksinaisen mielen ohjelmointi kertoo teille, että tämä on fantasiaa, ja se hämmentää esiin epäilyksiä, jotka estävät siirtymisenne suurempaan totuuteen. Muistakaa, että se mitä mielessänne hyväksytte ja minkä ajattelutapanne uskoo, heijastuu todellisuutenne ilmentymäksi.

Siksi saatatte huomata, että teidän on tarkoituksenmukaista tunnustaa, että te ette vielä tietoisesti täysin käsitä koko jumalaisen olemuksenne uskomattoman valtavia ja voimallisia syvyyksiä. Mestarit, laajentakaa siis uskomusjärjestelmäänne ja säätäkää ajattelunne rajoja. Kun teette tämän, tavoitteenne ja haasteenne laajentuvat automaattisesti suuremmaksi hyväksi. Totuuksia jotka kerromme teille tässä hetkessä, voidaan käyttää kaunistamaan viisautta ja kannustamaan sisäistä horisonttianne kohti löytämisen, tiedon ja viisauden ylevöittävää polkua. Huomaatte, että se on suunta, mikä epäilyn poistuttua voimaannuttaa teitä matkalla kotiin ja minkä sisäinen itsenne on jo viitoittanut teille. Erottelukyky on myös välttämätön, joten kuunnelkaa tarkasti sisäistä ääntä älkääkä antako egomielen pelon tai epäilyn tukkia jumalaista sisäistä opastusta, joka johtaa teidät kotiin.

Kyky tulla joustavaksi ajassa ja navigoida sitä on "ytimekäs" hyöty, joka palvelee koko moniulotteisen itsen oleellista parantumista. Tietyt alueet planeetallanne tekevät pääsyn aikahologrammeihin ja moniulotteisiin piirteisiin vähän helpommaksi. Grimes Point, Grand Tetons, Arkansas ja Mount Shasta ovat voimakkaimpien joukossa Pohjois-Amerikassa. Maailmanlaajuisesti Titicaca, Roslyn, Montserrat, Giza, Minas Geralis Brasilia, Gobi, Baikal-järvi ja Fuji-vuori ovat voimakkaimpien joukossa. Tämä johtuu taajuusenergioista, jota huokuu näissä portaaleissa. Kuitenkin tämä voidaan saavuttaa merkanassa missä tahansa. Mitään tapahtumaa ei ole kirjoitettu kiveen eikä ennalta määrätty. Tiettyä tapahtumaa ei voida muuttaa ainoastaan ennen ja sen aikana, vaan myös sen tapahtumisen jälkeen. Tulevaisuuden kirjoittaminen ja menneisyyden muuttaminen jää yhdeksi loppuhaasteeksi monille teistä eikä mikään aika ole voimakkaampi kuin nyt.

Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Ja niin se on.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >