HomeViestejäLuxonia3.4.2011 - Perussuomalaiset, muutosvoima

3.4.2011 - Perussuomalaiset, muutosvoima

 

Kuten olen aikaisemmin kirjoittanut, olen tuntenyt "äärimmäisen yksinäisyyden" kokemuksen jälkeen vetoa politiikkaan ja nimen omaan Perussuomalaisiin, jota kaikkeus on tuonut tietoisuuteeni monella tavalla.

Eilen kävin Oulun Perussuomalaisten tilaisuudessa, jossa sain tutustua ehdokkaisiin. Jutellessani oman ehdokkaani kanssa energiat yhtäkkiä humahtivat ylös ja kundalini alkoi liikkua selkärangassa.

Olen nyt lupautunut vaalikopille huolehtimaan kahvinkeitosta ja pullantarjoilusta sekä alustavasti ensi vuoden kunnallisvaaliehdokkaaksi, puolileikilläni.

Kun menin tilaisuuteen, minut otti vastaan suoraselkäinen herrasmies, joka näytti ihan edesmenneeltä isoisältäni ja kun kerroin tulleeni tapaamaan erästä tiettyä naisihmistä, jonka kanssa olin vaihdellut sähköpostia, eteisen penkillä istuva herrasmies kysyi: "Oletko sinä se Asta?" No, olenhan minä. Koko ajan oli sellainen olo, että olen juuri siellä missä pitääkin ja aika lensi kuin siivillä.

Mistä siis on kyse?

Viimeiset 13 vuotta ovat olleet henkistä kasvua ja nyt on aika tuoda se opittu päiväelämäämme. Aikaisemmat lukijat saattavat muistaa yhdestä viestistä, että olen kuljettanut 7 ydinarvoa tähän hetkeen. Nyt on aika alkaa luoda uutta maata niillä arvoilla.

Perussuomalaiset ovat se muutosvoima, jolla viemme tämän maan alemmista arvoista ylempiin. Työmme kautta maailmalle syntyy uusi esimerkki ja muutkin maat haluavat luopua alemmista arvoista ja siirtyä ylempiin, kukin ajallaan. Tämä on juuri se uusi maa, josta on kanavoitu vuosien ajan, ja nyt on aika alkaa luoda sitä.

Kutsun meidät kaikki nyt mukaan luomaan muutosta, olemaan uuden maan luojia. Pyydän meitä kaikkia nyt avaamaan silmämme ja näkemään sen eriarvoisuuden, mikä maahamme on syntynyt. Meistä jokainen on oikeutettu hyvään, ihmisarvoiseen elämään. On meidän tehtävämme saada se aikaan.

Pyydän meitä kaikkia lukemaan Perussuomalaisten vaaliohjelman ja päättävän sydämessään, mitä sillä tiedolla tekee.

Minä olen päätökseni tehnyt ja sitoudun olemaan muutos, osana Perussuomalaisia, esi-isiemme hengessä.

Ja jo toisen kerran peräkkäin universumin musiikillinen viesti on Adam Lambertin Aftermath.

 

Perussuomalaiset – suomalaiselle sopivin!

 

Perussuomalaisten aateperusta

Perussuomalaisten toiminnan perustana ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys, tasa-arvo, työn ja yrittämisen kunnioittaminen sekä henkinen kasvu. Sukupolvet ylittävänä tavoitteenamme on kestävä kehitys kaikilla hyvinvoinnin mittareilla tarkasteltuna: Maamme tulee jättää uusille sukupolville sosiaalisesti, taloudellisesti, sivistyksellisesti ja ekologisesti sekä moraaliselta tasoltaan paremmassa kunnossa kuin se on tänä päivänä.

Ihmisen puolella

Perussuomalaiset on kansallismielinen ja kristillissosiaalinen puolue. Emme usko oikeistolaiseen rahavaltaan emmekä vasemmistolaiseen järjestelmävaltaan. Uskomme ja luomme ensisijaisesti kaikki odotukset ihmiseen.

Kaikkien poliittisten ratkaisujen tulee lähteä ihmisyydestä, johon kuuluu olennaisena osana yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys perustuu hyvin pitkälle yhteisiin arvoihin ja normeihin, joiden pohjalta myös yhteisöllisyyden kehittäminen yhteiskunnaksi ja kansanvallaksi on mahdollista. Demokratia on kansanvaltaa, eikä se ole mahdollista ilman kansaa. Kansa ja ihmisyys perustuvat molemmat pohjimmiltaan yhteisöllisyyteen.

Perussuomalaisten mielestä yhteiskuntarakenteiden tulee mahdollistaa ihmisyyden toteuttaminen eli yhteiskunnan tulee perustua ensisijaisesti henkisille arvoille. Materia on edellytys ihmisarvoisen elämän saavuttamiseen, mutta materia ei ole itsetarkoitus. Henkisyys ja totuudentavoittelu ovat keskeinen osa ihmisyyttä. Totuuksia ja näkökulmia on erilaisia, mistä seuraa, että ihmiskunta luontaisesti jakaantuu eri kulttuureihin. Kulttuurit ovat ihmiskunnan rikkaus. Kestävää hyvinvointia ei kyetä rakentamaan tyhjän päälle. Perussuomalaiset haluavat olla itsenäisten kansallisvaltioiden ja suomalaisen kulttuurin puolestapuhujia.

Kansan asialla

Perussuomalaiset kannattavat populistista eli kansan suosioon perustuvaa demokratiakäsitystä elitistisen eli byrokraattisen demokratiakäsityksen sijaan. Populistisen demokratiakäsityksen mukaan kansalaiset haluavat valita edustajikseen henkilöitä, joiden kanssa heillä on asioista samat näkemykset tai mielipiteet ja jotka kykenevät yhdistämään kansaa erilaisten eturyhmäpyrkimysten paineessa.

Elitistisessä demokratiakäsityksessä taas painotetaan byrokraattista asiantuntijuutta vallanlähteenä kansan näkemysten ja mielipiteiden sijaan. Koko käsite asiantuntijuus on kuitenkin poliittisessa mielessä ihmisvastainen, koska asiantuntijuutta korostettaessa samalla annetaan ymmärtää, etteivät yksilöt olisi kiinnostuneita muusta kuin materiaalisesta hyvinvoinnistaan. Yksilön henkilökohtainen tarve ja kyky henkiseen kasvuun ja totuudentavoitteluun sekä maailmankuvan ja ihmiskäsityksen muodostamiseen sivuutetaan. Perussuomalaisten mielestä jokainen on oman elämänsä asiantuntija. Ajattelua ei voi ulkoistaa. Osaaminen ja kansanläheisyys eivät ole toistensa vastakohtia, joten päätöksentekojärjestelmän on aina mahdollistettava henkilöiden valikoituminen päättäjiksi kansan syvistä riveistä.

Kansanvallan puolesta

Eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden talouskriisi on vastuuttoman poliittisen johtamisen seurausta. Kyseessä on harjoitetun politiikan kriisi. Poliittinen eliitti on ruokkinut kansalaisten materiakeskeisiä tarpeita ja saattanut näin koko Euroopan kuilun partaalle. Talouskasvun lisäämisen varjolla poliittinen eliitti on kaventanut kansanvaltaisia päätöksentekorakenteita, mikä on ollut omiaan lisäämään poliittista vastuuttomuutta. Kansanvallan kaventaminen on suurin uhka tulevaisuuden hyvinvoinnille.

Kaventamalla kansanvaltaista päätöksentekoa poliittinen eliitti on halunnut edistää omia harvainvaltaisia pyrkimyksiään kohti entistäkin elitistisempää ja eriarvoisempaa yhteiskuntaa. Kun kansalaisten kriittisyys ympäri Eurooppaa on kasvanut, on vastaukseksi siihen tarjottu lisää kansanvaltaa kaventavia poliittisia rakenteita ja vallankeskittämistä byrokratialle, kuten EU:lle.

Populismissa kansalainen pystyy paikantamaan politiikan eri tasoilla valtaa käyttävät tahot ja näin saattamaan äänestäjänä poliittiset päättäjät vastuuseen. Populismin perusajatus on, että kansalaisen tulee voida joko palkita tai rangaista päättäjiä suosiolla tai epäsuosiolla. Epäselvät poliittiset järjestelmät ovat omiaan ruokkimaan harvainvaltaa ja byrokratiaa. Mitä monimutkaisempi järjestelmä, sitä epädemokraattisempi se on. Kaikkein pahinta vallankäyttöä on kasvoton valta. Toimivan demokratian edellytys on läpinäkyvä päätöksentekojärjestelmä, jota kansalaisen on helppo ymmärtää ja seurata. Näin vaalituloksen merkitys yhteiskunnallisen kehityksen moottorina korostuu ja demokratia vahvistuu.

Suomalaisuus on voima

Populismi ei ole yleismaailmallinen aate, kuten sosialismi ja kapitalismi, vaan se on aina sidonnainen kulttuuriin ja kansanluonteeseen. Jo puolueemme nimi Perussuomalaiset kertoo, että politiikkamme perustuu Suomen historiaan ja suomalaiseen kulttuuriin. Perussuomalaiset haluavat puolustaa suomalaisten omaa kansansuvereniteettia, joka merkitsee sitä, että vain ja yksinomaan kansalla, joka muodostaa oman, muista kansoista erillisen kansakunnan, on ikuinen ja rajoittamaton oikeus päättää aina vapaasti ja itsenäisesti kaikista omista asioistaan.

Kulttuuripiirin korostaminen takaa suojan myös heikoimmille kansalaisille, sillä kansallismielisyyteen kuuluu yksilön ainutkertaisuuden tunnustaminen toisin kuin ylikansallisuutta korostavassa politiikassa, jossa yksilöt käytännössä pakotetaan liikkumaan valtioiden rajojen yli. Ylikansallisessa politiikassa valtiot eivät ole olemassa omia kansalaisiaan varten, vaan vahvimpia, viime kädessä pääomapiirejä, varten. Tällaista politiikkaa, jossa isännät joutuvat talossaan rengeiksi, me Perussuomalaiset emme hyväksy.

Arvopohjaista politiikkaa

Tältä edellä määritellyltä arvopohjalta hahmotamme ratkaisuja eduskuntavaaliohjelmassamme 2011. Perussuomalaisten arvomaailma erottuu selvästi muista puolueista ja siksi myös tarjoamamme poliittiset vaihtoehdot ovat erilaisia kuin muilla puolueilla. Perussuomalaisten ohjelma on kokonaisuus, joka rakentuu arvoillemme. Emme väitä, että kaikki tarjoamamme ratkaisut olisivat helppoja toteuttaa, mutta kaiken perustana on se, mikä on ihmiselle hyvä. Ratkaisumme ovat siis ihmisen kokoisia – vauvasta vaariin!

---

© Luxonian viestejä saa levittää vapaasti epäkaupallisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että sisältöä ei muuteta ja että viestin mukana toimitetaan linkki alkuperäiseen julkaisukanavaan: http://luxonia.com

 

< PrevNext >