HomeViestejäTom Kenyon20.9.2012 - Aethos ja ei-kaksinainen tietoisuustila

20.9.2012 - Aethos ja ei-kaksinainen tietoisuustila

AETHOS JA EI-KAKSINAINEN TIETOISUUSTILA
 
Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
20.9.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tässä viestissä haluamme puhua joistain merkittävistä suhteista ilmentyneen todellisuuden ja ei-kaksinaisten tietoisuustilojen välillä.
 
Mieli ja tietoisuus
 
Ennen kuin jatkamme, erotamme kuitenkin sanat "tietoisuus" ja mieli" tavassamme käyttää niitä.
 
Meille tietoisuus ylittää kaikki ilmiöt eikä sitä sido hermojärjestelmänne neurologinen toiminta. Lisäksi tietoisuus ylittää sekä ajan että paikan sellaisina, kun te hahmotatte ne. Ja tietoisuuden avulla voitte kulkea niiden energiapyörteiden läpi, jotka johtavat ilmentyneen olemassaolon rajojen ulkopuolelle.
 
Mieli meidän käyttämänämme viittaa aisti-, mentaali- ja tunnekokemuksiin, joita teillä on tuloksena selvistä muutoksista hermojärjestelmässänne. Kun luette näitä sanoja, luotte niiden merkityksen fyysisten aivojenne ja hermojärjestelmänne avulla. Luotte merkityksen sanoistamme mielenne ikkunan kautta, mutta hermojärjestelmänne sekä luo tämän ikkunan että rajoittaa sitä.
 
Viestimme ovat lingvistisesti koodattuja ja kommunikointimme syntaksin (järjestys) eri paikoissa on pyörteitä, madonreikiä, joiden kautta voitte väliaikaisesti ylittää mielenne ja astua tietoisuuden äärettömään mysteeriin.
 
Miten näemme korkeammat ulottuvuudet
 
Omassa kokemuksessa itsestä olemme monissa tietoisuusulottuvuuksissa ja riippuen henkilökohtaisesta kehitystasostamme ilmennämme 4.-12. ulottuvuudessa. Yhdeksänteen ulottuvuuteen saakka voimme vaihdella antropomorfisen muotomme, mikä näyttää ihmisen kaltaiselta, ja valokehomme välillä.
 
Kun vaihdamme 10. ulottuvuuteen, kaikki yhteytemme antropomorfiseen muotoon häviävät. Meistä tulee kaikkia tarkoituksia ja aikomuksia varten geometrisia valomuotoja. Kun edistymme omassa henkilökohtaisessa evoluutiossamme, voimme ilmaista itseämme 10.-12. ulottuvuudessa monin tavoin.
 
Jokainen siirtyminen ylöspäin tietoisuudessa tuo mukanaan suuremman ymmärryksen kaikkien olentojen ja kosmoksen kaikkien osien keskinäisestä yhteydestä. Kummallinen olemassaolon paradoksi tulee selväksi, kun astumme 10. ulottuvuuteen.
 
Keskinäinen yhteys ja ei-kaksinaisuus
 
Jaamme tämän informaation, kun jotain samanlaista tapahtuu teille siirtyessänne oman olemuksenne korkeampiin ulottuvuuksiin. Ulottuvuuksissa 10-12 laajenee tietoisuus keskinäisestä yhteydestä, kuten myös tietoisuus ei-kaksinaisuudesta - kaikkien asioiden äidistä. Tämä on tosiaan se tietoisuusparadoksi, minkä mainitsimme aiemmin, ja monet ikuiset filosofianne ovat puhuneet siitä.
 
Meille ei-kaksinaisuuden saavuttaminen ei ole loppumääränpää, vaan paremminkin "uloke" suurempaan mestaruuteen ja ymmärrykseen suotuisampien lopputulosten luomisesta.
 
Miten näemme ei-kaksinaisuuden
 
Ei-kaksinaisessa tietoisuustilassa meiltä häviää teidän laillanne vastakohdat. Ei-kaksinaisessa tietoisuustilassa kaksinaisuus - sellaisena kuin se koetaan suhteellisessa olemassaolossa - häviää ja meillä on suuri keskittyneen tiedostamisen ja seesteisyyden tunne.
 
Ei-kaksinaisuuden syvimmässä tilassa on vain puhdas tietoisuus, mikä kokee itsensä.
 
On tärkeää käsittää, että ei-kaksinaiset tietoisuustilat ovat suhteessa havaitsijaan. Näin ollen jos koette ei-kaksinaisuuden sydänchakran kautta, saatatte aivan hyvin kokea persoonatonta rakkautta - syvää kosmisen yhteyden tuntua.
 
Tässä ei-kaksinaisuuden ja sydämen välisessä liitossa teistä tulee hullaantunut ja kaikkia aikomuksia ja tarkoituksia varten rakastutte kosmokseen. Ja tuossa sydämen paradoksissa teistä tulee rakastettu ja kaikki mitä näette ja todistatte, on myös rakastettu.
 
Samalla kun tämä on kaunis tietoisuustila, se ei ole puhdasta ei-kaksinaisuutta. Kun siirrytään ylöspäin korkeampiin chakroihin, kokemukset ei-kaksinaisuudesta muuttuvat. Kun asutaan kruunuchakrassa, ei-kaksinaisuus koetaan puhtaimmassa muodossa - puhdas tietoisuus tietoisena itsestä. Näissä korkeammissa ei-kaksinaisuuden ulottuvuuksissa ei ole tunnetta henkilökohtaisesta itsestä.
 
Luomisen paradoksi on, että se kehittyy puhtaimmista ei-kaksinaisuuden tiloista polarisoituneimpiin olemassaolon tiloihin. Näin ollen tietoisuudessanne on kaksi ristiriitaiselta näyttävää tilaa: suhteellinen olemassaolo eli ruumiillistunut elämänne ajassa ja paikassa ja ei-kaksinaiset tietoisuustilat, joissa kaikki polariteetit ja ristiriidat häviävät.
 
Meidän perspektiivimme on, kuten aiemmin mainittiin, että ei-kaksinaiset tietoisuustilat ovat ulokkeita suurempaan luomismestaruuteen eivätkä evoluution loppupiste tai tavoite.
 
Keskinäinen yhteys vs. ykseys
 
Tässä tunnemme tarpeelliseksi puhua tärkeästä erosta keskinäisen yhteyden ja ykseyden välillä. Meille nämä kaksi termiä eivät ole keskenään vaihtokelpoisia. Maan päällä on monia eri määritelmiä ykseydestä ja näin ei ole mahdollista puhua kaikista vivahteista ja eroista.
 
Käännämme sen sijaan huomiomme siihen, mitä pidämme perustavanlaatuisena erona. Jotkut ihmiset uskovat, että keskinäinen yhteys on sama kuin ykseys ja että kun astutte korkeampiin tietoisuustiloihin ja korkeampiin ulottuvuuksiin, yhdistytte valopalloksi, missä kaikki erot häviävät. Tämä ei ole meidän näkemyksemme.
 
Keskinäinen yhteys on sen tunnistamista, että kaikki olennot ja kaikki kosmoksen osat ovat keskenään yhteydessä ja samaan aikaan noilla olennoilla on ainutlaatuisia eroavuuksia. Nämä eroavuudet ovat kiehtovia ja ainutlaatuisia. Joskus ne ovat ärsyttäviä ja joskus ne ovat rikastavia. Mutta nämä eroavuudet ovat osa ilmentyneen todellisuuden kudosta eivätkä ne ole tarpeettomia.
 
Yksi vaikeus minkä näemme ykseys-käsityksessä sellaisena, kuin sitä parhaillaan levittävät jotkut ihmiset new age -piireissä ja henkilökohtaisen kasvun yhteisöissä, on, että ihmisten välisiä ainutlaatuisia eroja haukutaan ja koska kaikki on "yhtä", tarkoituksenmukaisista rajoista yksilöjen välillä voidaan jotenkin olla ja usein ollaan piittaamatta. Lisäksi jotkut yksilöt käyttävät tätä uskomusjärjestelmää (ykseys) tekosyynä välttää henkilökohtaista vastuuta ja vastuullisuutta. Oma kokemuksemme itsestä on, että pysymme ainutlaatuisina yksilöinä kaikissa ulottuvuuksissa eivätkä olemuksemme korkeammat ulottuvuudet tuhoa ainutkertaisuuttamme, vaan antavat suurempia tilaisuuksia luomiseen.
 
Aethos
 
Nyt haluamme kertoa teille keinon päästä yhteen suurimmista kulttuuriaarteistamme, mitä kutsumme nimellä Aethos. Aethos on tietoisuuskaista, mikä on ankkuroitu puhtaaseen ei-kaksinaisuuteen.
 
Silloin kun Hathori astuu 10. ulottuvuuteen, on monia ilmentämistilaisuuksia ja -tapoja. Jotkut meistä valitsevat väliaikaisen liittymisen värähtely-yhteisöön. Tämä yhteisö koostuu yksittäisistä Hathoreista 10.-12. ulottuvuudessa. Nämä yksilöt astuvat ei-kaksinaisuuteen omasta vapaasta tahdostaan ja päättävät jäädä joksikin aikaa tähän tietoisuusvärähtelyyn muiden olentojen hyödyksi.
 
Useimmat yksilöt pysyvät väliaikaisesti Aethosissa, kun taas muutamat eivät näytä mitään lähtemisen merkkejä. Silloin kun olento astuu Aethosiin, kaikki henkilökohtaiset erot siirretään sivuun. Olennolla ei ole Aethosissa nimeä. Koko henkilökohtaisen identiteetin korvaa täydellinen uppoutuminen ei-kaksinaisuuteen. Nämä olennot "ylläpitävät" tätä ei-kaksinaisuuden värähtelyä toisten hyödyksi, koska ei-kaksinaisuus on kaikkien asioiden äiti ja koko olemassaolon taustakudelma.
 
Aethos-olemuksessa oleminen nostaa ylös ei-kaksinaisuuteen.
 
Oma kokemuksenne Aethosissa olemisesta eroaa toisten kokemuksesta ja se perustuu omaan kehitystasoonne ja kohtaamiinne ongelmiin kaksinaisuudessa.
 
Mutta riippumatta siitä, miten monimutkaisia tai vaikeita henkilökohtaiset ongelmanne ovat, Aethos-olemuksessa oleminen kohottaa teitä ja siksi jaamme tämän informaation tällä kertaa.
 
Joillekin teistä jotka ovat hyvin kehittyneitä, pelkkä Aethos-nimen kuuleminen ja sen ei-kaksinaisen luonteen ymmärtäminen riittää siirtymiseen yhteyteen ei-kaksinaisuuden kanssa.
 
Monet ihmiset pitäisivät kuitenkin sellaista polkua tai menetelmää hyvin vaikeana. Ja niinpä tarjoamme ääniaarteen auttamaan teitä. Tämä äänimeditaatio vastaa niitä valoulottuvuuksia, missä Aethos asuu.
 
Aethos lähettää valovärähtelyjä ja nämä värähtelyt voidaan pudottaa ihmiskuulolla kuultavaksi. Näin ollen se mitä kuulette kuunnellessanne Aethos-äänimeditaatiota, on valon tulkintaa ääneksi. Se on Aethosin harmonista ydinolemusta, kun se ilmentyy 10. ulottuvuudessa.
 
Ehdotamme, että kokeilette kuunnella tätä ainutlaatuista ääniaarretta eri tavoin. Ensimmäinen tapa olisi kuunnella se keskittyen täysin ääneen. Sallikaa äänen olla huomionne pääfokus ja mielenne valeltaessa, tuokaa se takaisin ääneen.
 
Toinen tapa kuunnella olisi huomio keskittyneenä sydänchakraanne rinnan keskellä.
 
Kuunnelkaa sitten sitä tietoisuus kurkkuchakrassanne.
 
Kuunnelkaa seuraavaksi keskittäen huomionne kolmanteen silmäänne (ajna), mikä sijaitsee silmien välissä nenänvarressa.
 
Ja sitten lopuksi kuunnelkaa Aethos-äänimeditaatio huomio keskittyneenä kruunuchakraanne päälaella.
 
Tuntekaa ja aistikaa erot, joita nousee kuunnellessanne Aethos-äänimeditaatiota näistä eri chakroista. Useimmat teistä huomaavat, että tuntuu luonnollisemmalta kuunnella meditaatiota huomio keskitettynä tiettyyn chakraanne. Tätä chakraa ehdotamme käyttämään kuunnellessanne, silloin kun valmistaudutte äänimeditaation, mikä tapahtuu tulevan maailmanmeditaation aikana.
 
Älykkyyden evoluutiotesti
 
Meidän perspektiivistämme yksi kehittyneen tietoisuuden tunnusmerkki on keskinäisen yhteyden tunnistaminen. Tämä tunnistaminen on älykkyyden evoluutiotesti ja lajinne on sen keskellä. Ihmiskunta ei voi jatkaa kollektiivisesti entistä elämistä - elämistä siinä harhakuvitelmassa, että ihmiset voivat rosvota maapalloa ilman seuraamuksia maapallolle, sen myriadeille elämämuodoille tai ihmiskunnalle.
 
Maailmanmeditaatio
 
Maailmanmeditaation tavoitteena on lisätä planeettanne tunneilmapiirin värähtelylaatua.
 
Teillä on luontainen oikeus tehdä se, koska olette ruumiillistuneena aikaan ja paikkaan ja koska elätte tilapäisesti tällä maapallolla. Tämän planeetan asukkaana teillä on oikeus kannustaa suotuisiin lopputuloksiin.
 
Tämän maailmanmeditaation erityistarkoitus on nopeuttaa ihmisten kollektiivista keskinäisen yhteyden tunnistamista ja siirtymistä ihmiskunnan kollektiivihistorian miasmoista ja harhakuvitelmista uusiin kulttuuriuskomuksiin, jotka palvelevat ihmiskunnan korkeamman kohtalon kehittymistä. Tämä tehdään mielikuvituksenne avulla - tahtonne ja aikomuksenne voiman avulla - mikä liitetään yhteen niiden luovien mahdollisuuksien kanssa, mitkä asuvat ei-kaksinaisessa tietoisuustilassa.
 
Tämän maailmanmeditaation ajankohta on 4.11. klo 15-16 PST. Vaikka meditaatio on maailmanlaajuinen, sen energeettinen yhdyspiste on Seattlessa, Washingtonissa viimeisellä tunnilla Hathori-intensiivissä, mitä kutsumme nimellä "Uusien todellisuuksien kylvämistaito".
 
Tämän meditaation ajaksi Athos astuu tilaan, minkä luovat intensiiviin osallistuvat. Ja tästä yhdyspisteestä Aethosin energia laajenee ympäri maailmaa kaikille niille, jotka ovat päättäneet liittyä meihin tässä.
 
Sillä ei ole merkitystä, missä olette fyysisesti maan päällä. Lisäksi, vaikka virallinen meditaatio Seattlessa alkaa klo 15 ja loppuu klo 16, Aethosin generoima energia jatkuu 25 tuntia. Toisin sanoen, Aethos jatkaa energiansa säteilemistä 10. ulottuvuudesta 4.11.2012 klo 15 PST - 5.11.2012 klo 16 PST niille yksilöille, jotka ovat päättäneet osallistua maailmanmeditaatioon.
 
Voitte liittyä maailmanmeditaatioon koska tahansa tämän 25 tunnin jakson aikana.
 
Itse asiassa voitte liittyä tähän meditaatioon myös aina, kun haluatte lähettää ajatusmuodon keskinäisestä yhteydestä ihmiskunnalle. Kun siirrytte kollektiivisesti planeettatransformaation intensiivisempiin vaiheisiin, te jotka olette virittyneet keskinäisen yhteyden todellisuuteen, tiedätte, milloin on suotuisaa lähettää tämä ajatusmuoto kanssaihmisillenne tämän meditaation kautta.
 
Ryhtyessänne tähän meditaatioon on tärkeää ymmärtää, että te ette vaikuta suoraan tapahtumien lopputulokseen, vaan lähetätte suotuisan ajatusmuodon ihmiskollektiiville. Se mitä yksittäiset ihmiset päättävät tehdä tai olla tekemättä suhteessa keskinäisen yhteyden oivaltamiseen, on kuitenkin jokaisen yksilön itsenäinen "kaitselmus".
 
Lisäksi Aethos on itse asiassa kyvytön puuttumaan ihmistietoisuuteen. Ihmisen on päätettävä astua värähtelyharmoniaan Aethoksen kanssa. Toisin sanoen, Aethos ei ryhdy toimiin. Se pelkästään säteilee omaa luonnettaan, mikä on ei-kaksinainen tietoisuus.
 
Varsinainen meditaatio
 
Ehdotamme, että meditoinnin aikana aloitatte kuuntelemalla Aethos-äänimeditaatiota 30 minuuttia. Tämän vaiheen aikana huomionne keskittyy sydänchakraanne, ellette intuitiivisesti tunne, että teidän olisi parempi kohdistaa huomionne johonkin toiseen chakraan.
 
Kuunneltuanne Aethos-äänimeditaation olkaa vain hiljaa tietoisuus keskittyneenä sydänchakraanne (tai toiseen valitsemaanne chakraan). Noin minuutin kuluttua kuvitelkaa, että jokin osanne (eli KA tai "eetteritupla") nousee fyysisen sijaintipaikkanne yläpuolelle. Kuvitelkaa ja aistikaa, että tämä toinen sinä mikä näyttää fyysiseltä sinulta, leijuu paikkaan noin 100 km planeetan yläpuolella, missä liitätte kätenne yhteen kaikkien kanssa ympäri maailmaa, jotka ovat mukana meditaatiossa.
 
Tämä käsien liittäminen edustaa symbolisesti sitä ajatusmuotoa, mitä kutsumme "keskinäiseksi yhteydeksi". Tämä on sen tunnistamista ja tunnustamista, että kaikki ihmiset ovat keskenään yhteydessä ja että se on samanaikaisesti olemassa kaikkien yksilöjen ainutlaatuisten eroavuuksien rinnalla.
 
Se jonka kanssa liitätte kätenne, voi aivan hyvin elää kaukana teistä. Hänellä voi olla erilainen näkemys todellisuudesta. Hänen uskontonsa on ehkä erilainen kuin teillä tai hänellä ei ole lainkaan uskontoa. Ihminen jonka kanssa kätenne on yhdessä, voi kohdata hyvin erilaisia haasteita kuin te, johtuen paikastaan ja kulttuuristaan maan päällä. Ja kuitenkin kaikista näistä eroavuuksista huolimatta olette keskenänne yhteydessä.
 
Teihin liittyy tässä keskinäisen yhteyden meressä deevakunta, maan henget, elementaalit ja myriadit elämänmuodot maan päällä sekä itse maapallo. Te jotka olette tietoisia monista ulottuvuuksista, voitte hyvinkin kokea yhdistymisen galaktisten älykkyyksien sekä kosmisten kappaleiden kanssa, mukaan luettuna aurinko ja keskusaurinko - musta aukko, mitkä muodostaa galaksinne keskuksen.
 
Käsitämme, että joitakin teistä jotka lukevat tätä, masentaa ihmiskunnan laatu ja tila niin paljon, että teistä on ehkä vaikeaa, jos ei mahdotonta, liittää käsiänne yhteen kanssaihmisten kanssa. Jos olette yksi näistä ihmisistä, ehdotamme, että liitätte kätenne yhteen luonnonhenkien kanssa ja lisäätte tällä transformaation voimaa.
 
Valmistautuminen maailmanmeditaatioon
 
Jos päätätte liittyä meihin maailmanmeditaatiossa, pyydämme, että alatte työskennellä Aethos-äänimeditaation kanssa säännöllisesti. Tämän valmistelutyön tarkoituksena on tutustua niihin tietoisuustiloihin, joita Aethos teissä saa aikaan.
 
Jos käsittelette vaikeita ongelmia elämässänne, ehdotamme, että kuuntelette Aethos-äänimeditaation ainakin kerran päivässä. Tämä auttaa teitä siirtymään erilaiseen tietoisuustilaan ja tästä perspektiivistä ongelmanne vähenevät ja/tai kykynne käsitellä niitä lisääntyy.
 
Tämän nettotulos on, että kohoatte, ja tarvitsemme mahdollisimman monia kohonneita yksilöjä liittymään maailmanmeditaatioon. Ilmaistaanpa tämä toisella tavalla … Jos olette täynnä henkilökohtaista myrkyllisyyttä, työskennelkää Aethos-äänimeditaation kanssa joka päivä - ensin omaksi eduksenne ja toiseksi maailman sanghan (yhteisö) hyväksi.
 
Muuten, olette tervetulleita kuuntelemaan Aethos-äänimeditaatiota ja käyttämään sitä henkilökohtaisena transformaatiotyökaluna, vaikkette suunnittelekaan liittyvänne maailmanmeditaatioon.
 
Aethos-äänimeditaatio - loppupohdintoja
 
Ilolla ja suurella odotuksella esittelemme teille Aethos-äänimeditaation. Luotamme, että se tuo teille seesteisyyden tunnetta ja suuremman kapasiteetin käsitellä maailmanne kaoottisia tapahtumia.
 
Odotamme myös, että Aethos avaa polun omaan ei-kaksinaisuuteenne ja että ilmentyneenä luojaolentona tuotte kaksi yhteen - oman elämänne ainutkertaisuuden ja ei-kaksinaisuuden voiman.
 
Olkoon tämä liitto siunaus teille ja kaikille suhteillenne.
 
Hathorit
 
_______
 
Aethos-äänimeditaatio (5 min 3 s) tomkenyon.box.com/s/xf4esrzbwlt3d1sba4kj
Aethos-äänimeditaatio (30 min) tomkenyon.box.com/s/x83ohp2zhmw3oknyl5md
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >