HomeViestejäTaryn Crimi8.5.2013 - Uskomuksen poistamisen perusperiaatteet

8.5.2013 - Uskomuksen poistamisen perusperiaatteet

USKOMUKSEN POISTAMISEN PERUSPERIAATTEET
 
Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
8.5.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tänään haluaisimme keskittyä rajoittavien uskomusten poistamiseen. Tämä kysymys tulee esiin hyvin usein ja aikomuksemme on jakaa oma perspektiivimme siihen, miten voidaan lähestyä sellaisista rajoittavasta uskomuksesta vapautumista, mitä ei enää haluta pitää. Kosketimme tätä aihetta edellisessä viestissämme "Vanhempien kaikki tietoiset ja alitajuiset uskomukset siirtyvät lapsiin". Tänään haluaisimme kuitenkin tutkia tätä prosessia vähän syvemmältä. Aloitamme perusmääritelmällä tässä viestissä ja tarkennamme aihetta seuraavissa viesteissä. Aloitetaanpa sitten.
 
Kuten kerroimme aiemmassa viestissämme, vastasyntyneenä kaikkia uskomuksia pidetään alitajuisessa mielessä, ei ole vielä tietoisia uskomuksia. Ne uskomukset joita todellisuuteenne juuri inkarnoituneella sielulla on, valitaan huolellisesti ennen inkarnoitumista. Puhuimme vähän siitä, miten kaikki vanhempien tietoiset ja alitajuiset uskomukset siirrettään lapseen inkarnaatiossa. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että vanhempien uskomukset ovat ainoita, joita lapsella on. Se merkitsee vain, että kaikki vanhempien uskomukset siirretään lapseen. Sielun alitajuiset uskomukset tulevat menneistä elämistä sekä esi-isien uskomuksista, joita on lapsen geenilinjassa. Kun lapsi alkaa kasvaa vähän vanhemmaksi, hän kykenee muodostamaan omia tietoisia uskomuksiaan. Muistakaa, että ajatuksenne ja uskomuksenne määräävät aina sen, miten hahmotatte todellisuutenne. Havaitsette sen, mihin uskotte.
 
Aikomuksemme on selittää ne perusperiaatteet, miten voidaan poistaa jokin uskomus. Menemme enemmän yksityiskohtiin myöhemmin, sitten kun tähän viestiin vetoa tuntevilla on ollut tilaisuus sulatella tätä informaatiota, jos niin valitsevat.
 
Voidaksenne poistaa jonkin uskomuksen, teidän on ensin tultava tietoiseksi siitä. Kuten usein sanomme, ette voi muuttaa sellaista, mitä ette tiedä. Sitten kun olette tietoinen jostain uskomuksesta, voitte tutkia sitä ja määritellä, haluatteko jatkaa siihen uskomista vai haluaisitteko päästää irti siitä. Haluatte ehkä arvioida tuota uskomusta määrittelemällä, mitä kokemuksia tämä uskomus luo. Haluatteko jatkaa sen kokemista? Vai luoko tämä uskomus pelkoa, surua, vihaa, erillisyyttä tai ahdistusta? Uskomustenne luetteloiminen tietystä aiheesta voi olla hyvin hyödyllistä tässä prosessissa. Ehdotamme, että kirjoitatte nykyiset uskomuksenne tietystä aiheesta, silloin kun olette kiinnostunut tarkastelemaan uudelleen nykyuskomuksianne, kuten uskomuksia yltäkylläisyydestä, terveydestä, rakkaudesta, suhteista - vain muutamia mainitaksemme.
 
Tietoisten uskomusten havaitseminen ei ole vaikeaa, koska ne ovat tietysti tietoisia. Toisin sanoen, olette hyvin tietoinen uskomuksistanne. Voitte koska tahansa tarkastella tietoisia uskomuksianne ja päättää, haluatteko jatkaa niihin uskomista ja niiden kokemista. Alitajuisia uskomuksia on kuitenkin vähän vaikeampi tarkastella, koska ne eivät ole tietoisessa tajunnassanne. Ne kuitenkin luovat aktiivisesti todellisuuttanne, joten vaikka ette ole tietoinen kaikista uskomuksistanne, näette niitä jatkuvasti fyysisessä muodossa, kun ne luovat kokemanne todellisuuden. Kun pääsette uusille tietoisuustasoille, kohtaatte monia uusia käsityksiä, jotka rikkovat aiempia uskomusjärjestelmiä todellisuudestanne.
 
Puhutaanpa nyt siitä, miten voidaan tulla tietoiseksi alitajuisesta uskomuksesta. Muistakaa, että kaikki uskomukset luovat todellisuuttanne riippumatta siitä, ovatko ne tietoisia vai alitajuisia. Voitte katsoa kokemuksianne tässä nyt-hetkessä - kaikki luomukset joita on ympärillänne tällä hetkellä, ovat suoraa heijastusta kaikista uskomuksistanne. Näin alitajuiset uskomuksenne paljastuvat teille. Ajatuksianne ja uskomuksianne ei voi koskaan pitää salaisuutena. Ne ilmentyvät fyysiseen muotoon kaikkien nähtäväksi. Se miten hahmotatte todellisuutenne, mitä tunnette tietyissä tilanteissa ja miten päätätte reagoida johonkin kokemukseen, liittyy suoraa uskomuksiinne. Kaksi vastakkaista uskomusjärjestelmää hahmottaa tilanteen hyvin eri tavalla, vaikka ne kokevat saman tilanteen. Verho alitajuisen mielen ja tietoisten ajatusten välillä ohenee. Tulee aika, jolloin teidän ei enää tarvitse kokea jakoa alitajuiseen ja tietoiseen mieleen.
 
Kun löydätte itsenne jostain tilanteesta, se on tilaisuus tarkastella, mitä olette vetäneet puoleenne ja luoneet itsellenne. Onko se jotain, minkä kokemista haluaisitte jatkaa, vai haluaisitteko muuttaa kokemuksen tyydyttämään jonkin halutun lopputuloksen? Jatkatte samanlaisten ja usein dramaattisempien kokemusten ilmentämistä, kunnes tulette tietoiseksi siitä, mikä uskomus on vastuussa sen luomisesta. Heti kun paljastatte uuden alitajuisen uskomuksen, olette vapaa arvioimaan, haluatteko pitää sen vai päästää irti siitä.
 
Sitten kun olette havainneet uskomuksen, minkä haluaisitte poistaa, teidän on ensin määriteltävä, millä uskomuksella haluaisitte korvata vanhan. Ei voi olla uskomuksetonta tilannetta. Jos olette toteuttaneet ehdotustamme ja kirjoittaneet tietoiset uskomuksenne tiettyyn aiheeseen liittyen, voitte nyt kirjoittaa uuden uskomuksen, minkä haluaisitte korvaavan vanhan. Voidaksenne päästää irti jostain uskomuksesta, teidän on oltava valmis ja halukas tekemään se, mutta teidän täytyy myös oikeasti uskoa sen korvaajaan. Tämä on erittäin tärkeää. Ei ole mitään hyötyä sanoa itsellenne vain, että te ette usko "tähän" enää.
 
Ihmettelette ehkä, miten pystytte korvaamaan syvään juurtuneen uskomuksen sellaisella, mikä resonoi toiveidenne kanssa. Ehdotuksemme on, että ilmaisette aikomuksen nähdä jokapäiväisessä elämässänne todisteita, jotka vahvistavat uutta uskomustanne. Se laajenee, mihin keskitytte. Ihmiset tarvitsevat usein todisteita, he tarvitsevat jotain konkreettista voidakseen muuttaa uskomuksiaan. Olette kuitenkin kaikki muuttaneet joitain uskomuksianne aiemmin elämässänne.
 
On hyödyllisintä odottaa löytävänsä tilanteita, jotka vahvistavat sitä uutta uskomusta, jolla haluaisitte korvata rajoittavan uskomuksenne. Ehdotamme, että työskentelette yhden uskomuksen kanssa kerralla. Aikomuksenne ja odotuksenne ohjaavat todellisuuttanne. Ilmaiskaa aikomus poistaa tietty rajoittava uskomus ja odottakaa näkevänne se muutos, minkä haluatte. Teidän on muutettava sitä, mitä odotatte kokevanne, jos haluatte kokea jotain erilaista.
 
Kuten sanoimme aiemmin, ihmiset tarvitsevat usein todisteita voidakseen muuttaa juurtuneen uskomuksen. Todiste on kuitenkin suhteellinen käsite. Se mitä toinen pitää todisteena, ei ehkä ole riittävä toiselle. Vain sillä on merkitystä, mitä te itse pidätte vahvistuksena uudelle uskomukselle, minkä haluaisitte saada. Haluaisimme käyttää hyvin yksinkertaista esimerkkiä havainnollistamaan selitystämme.
 
Sanotaan, että teillä on uskomus, että kaikki koirat ovat vihaisia. Teillä on tämä uskomus ehkä jostain traumaattisesta kokemuksesta lapsena tai se on opetettu teille. Uskomuksen alkuperällä ei ole merkitystä. Uskomus, että kaikki koirat ovat vihaisia, epäilemättä vetää teitä kohti vihaisia koiria, koska sitä odotatte. Silloinkin kun jokin koira ei ole aggressiivinen, uskomuksenne ohjaa havaintoanne sen käyttäytymisestä.
 
Se todellisuus mitä vedätte puoleenne, vahvistaa aina uskomuksenne, koska se on totuutenne, mitä uskomusjärjestelmä tukee. Sanotaanpa nyt, että tiedostatte tämän uskomuksen koirista, mutta kuitenkin haluaisitte kovasti päästää irti siitä ja korvata sen uskomuksella, että koirat ovat luontojaan ystävällisiä. Tämä on hyvin erilainen uskomus, mitä aiempi uskomusjärjestelmänne tuki. Miten siis ryhdytte korvaamaan sitä? Aikomuksella muuttaa uskomuksenne. Houkuttelette luoksenne aina sitä, mihin keskitytte.
 
Kun vaihdatte "kaikki koirat ovat vihaisia" -fokuksenne "kaikki koirat ovat luontojaan ystävällisiä" -fokukseen, keskitätte huomionne etsimään koiria, jotka ovat ystävällisiä. Käyttäytymisenne ja energianne muuttuu ollessanne koirien lähellä. Tämä muutos vetää puoleenne tietysti kokemuksia ystävällisistä koirista. Sitten kun olette kohdanneet monia koiria, jotka ovat ystävällisiä teitä kohtaan, teillä on vahvistusta ja todisteita, mitä tarvitsette, antaaksenne uskomuksenne muuttua. Voi hyvinkin olla välimaasto, mikä on uskottavampi teille ja mikä sanoo "kaikki koirat eivät ole vihaisia", ennen kuin pystytte täysin poistamaan itseenne juurtuneen pelon. Kun vaihdoitte odotustanne siitä, millaisia koirat ovat, saitte hyvin erilaisia kokemuksia. Tämä vahvistaa lisää uutta uskomusjärjestelmäänne. Kun fokuksenne muuttuu, myös odotuksenne muuttuvat. Ilmennätte sen, mitä odotatte.
 
Huomatkaa, että selitämme tätä prosessia hyvin yksinkertaisesti, kuitenkaan monien teidän uskomukset eivät ole yhtä selviä kuin esimerkkimme. On monia "alauskomuksia", jotka ovat monisyisesti yhteydessä pääuskomukseen ja jotka täytyy myös poistaa. Kun teillä on aikaa integroida tämä prosessi, voimme laajentaa sitä jatkoviesteissä.
 
Vaikka sanoisimme, että on mahdollista päästää välittömästi irti jostain rajoittavasta uskomuksesta, teillä on oltava uskomus, mikä tukee tätä välitöntä muutosta. Useimmilla ei ole tätä uskomusta tällä hetkellä ja siksi on luultavampaa, että kuluu aikaa, ennen kuin uskomuksenne muuttuu. Sanomme kuitenkin, että jostain uskomuksesta vapautuminen on yhtä nopeaa tai hidasta, kuin sallitte. Tietysti voitte pyytää apuamme ja autamme mielellämme kaikin tavoin, mihin pystymme. Tietäkää kuitenkin, että kukaan ei voi poistaa rajoittavaa uskomusta puolestanne - vain te voitte tehdä sen.
 
Kun opitte poistamaan uskomuksen, jätätte tarkan "reseptin" kaikille muille akaasisiin tiedostoihin. Te jotka opitte ensimmäisenä poistamaan rajoittavia uskomuksia, viitoitatte tietä kaikille muille. Se on vaikeinta niille, jotka ovat auliisti tarjoutuneet valaisemaan tietä kaikille muille. Valtaosa ihmisistä voi päästä akaasisiin tiedostoihin vain alitajuisesti tällä hetkellä - tämä informaatio on silti teille hyödyllistä. Kun jatkatte kasvamistanne ja kehittymistänne, epäilemättä opitte pääsemään tähän informaatioon tietoisesti.
 
Nyt kun olette taas kerran tietoisia siitä, että luotte oman todellisuutenne uskomuksillanne ja odotuksillanne, teistä tulee paljon kykenevämpiä ohjaamaan tietoisesti todellisuutenne kokemuksia. Kyse on oppimisprosessista. Opitte jokainen omalla tahdillanne. Verryttelette "lihaksia", joita ei ole käytetty tässä elämässä. Tästä syystä hyvin monet sielut olivat innokkaita inkarnoitumaan juuri tähän aikaan - dramaattisten ja räjähdysmäisten muutosten aikaan! Olette hyvin herkässä vaiheessa heräämässä siihen, että olette nyt tietoinen roolistanne luojaolentona. Kuitenkin hyvin monet jäävät edelleen tietämättömäksi alitajunnan sisäisestä tiedosta. Meistä evoluutionne on hyvin mielenkiintoista. Meille on hämmästyttävää katsella, kun saatte takaisin muistinne, lahjanne ja kykynne, joita monet pitävät itsestäänselvyytenä korkeammissa ulottuvuuksissa.
 
Pysymme uskollisesti rinnallanne ja kiitollisena palvelustanne tässä hyvin ainutlaatuisessa tilaisuudessa opettaa universumille, miten voidaan uppoutua hyvin tiheisiin värähtelyihin ja sitten nousta niihin korkeampiin ulottuvuuksiin, joista tulitte.
 
Toivomme, että tämä viesti on jollain tavalla palvellut teitä.
 
Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >