HomeViestejäMarilyn Raffaele18.11.2018 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

18.11.2018 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
18.11.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat lukijat, tervetuloa uuteen Maahan. "Uusi Maa, missä se on?" sanotte. Valaistuneiden ideoiden ja niitä seuraavien muutosten täytyy ensin tulla yksilön tajuntaan ja ne täytyy integroida, ennen kuin niistä voi tulla tietoisuustila, joka voi ilmentyä ulkoisesti. Tämän ymmärtämättömyys on syy, miksi monet ovat lannistuneet, kun he katselevat kaaosta ja uskovat, ettei mitään tapahdu.

Integrointiprosessia on tapahtunut henkilökohtaisella ja globaalilla tasolla jonkin aikaa, ja nyt se alkaa ilmentyä ulkoisesti. Muistakaa, ettei ole ilmaisematonta tietoisuutta. Ylösnousemus ei ole äkillinen välähdys, jossa kaikki on yhtäkkiä erilaista. Tätä kyllä tapahtuu satunnaisesti tietyillä yksilöillä, jotka ovat hyvin valmistautuneita, mutta yleisesti ottaen evoluutio on prosessi, joka on hyvin käynnissä teillä nyt.

Kolmas ulottuvuus toimii lineaarisessa ajassa, ja näin tapahtumat kehittyvät peräkkäin, kun kollektiivitietoisuus tulee valaistuneemmaksi. Joka päivä lisää ihmisiä herää ja tunnistaa, että maailman monet yleisesti hyväksytyt uskomukset ovat vanhentuneita ja valheellisia. Tämä tuo tullessaan uutta. Luottakaa, rakkaat ystävät, että kaikki on kaikkina aikoina juuri siinä, missä sen täytyy olla. Teidän tehtävänne on ylläpitää totuudenvaloa sisällä ja nähdä valoa ulkopuolella vaikutelmista huolimatta.

Haluamme puhua taas kerran rakkaudesta. Olemme puhuneet siitä ja monista sen valepuvuista muissa viesteissä, mutta se kannattaa toistaa, koska rakkaus on ydintodellisuus, joka pitää kaiken yhdessä yhtenä.

Kaikki epäsopu tai epäharmonia jota on koettu kautta aikain globaalisti ja henkilökohtaisesti, on ja tulee aina olemaan erillisyysuskomuksen ilmaisua – erillisyyden Itsestä, Jumalasta, toisista, eläimistä, kasveista ja kaikista elämänmuodoista. Ei ole nyt, ei ole koskaan ollut eikä voi koskaan olla erillisyyttä yhdestä/ykseydestä, paitsi käsitteenä heräämättömissä mielissä.

On vain yksi substanssi, yksi laki, yksi todellisuus ja yksi Lähde, josta kaikki asiat muodostetaan – kaikkialla läsnä oleva, kaikkivoimainen ja kaiken tietävä jumalainen tietoisuus. Ei voi tehdä mitään tyhjästä. Se miten yksilöt tulkitsevat tämän, riippuu heidän tietoisuustasostaan ja henkilökohtaisesta uskomusjärjestelmästään, mikä ilmentyy heidän elämänkokemuksinaan.

Saatatte sanoa: "Kyllä, mutta entä ne, jotka ovat hyvin kehittyneitä ja joilla on tuskallisia ja järkyttäviä kokemuksia?" Nämä rakkaat sielut ovat valinneet olla juuri siellä, missä ne ovat – oppien, kasvaen, päästäen irti vanhasta ohjelmoinnista, kunnioittaen sielusopimustaan ja hienovirittäen kaikkea ollakseen valmis seuraavaksi korkeammalle tiedostamistasolleen.

Niiden voimakkaiden valoenergioiden vuoksi joita on planeetalla nyt ja virtaa lisää, monet kehittyneet sielut päättivät tulla tekemään tästä ajasta "paketoidaan kaikki jäljellä olevat vanhat jutut" -elämän, mikä saattaa ihmissilmistä vaikuttaa sarjalta epäonnistumisia. Älkää koskaan tuomitko toisten elämänkokemuksia, sillä monet ovat enkeleitä valepuvussa, myös itselleen.

On energia, joka yhdistää kaikki elämänmuodot, koska todellisuudessa ne ovat kaikki pelkästään yhden/ykseyden yksittäisiä ilmaisumuotoja. Tätä yhdistävää energiaa kutsutaan rakkaudeksi. Kuitenkin silloin kun sitä tulkitaan kehittymättömästä tietoisuustilasta, sellaisesta joka on täysin uppoutunut kaksinaisuus- ja erillisyysuskomuksiin, ilmentymät vaikuttavat sodalta, raiskaukselta, kaltoinkohtelulta jne. Ykseys ei ole koskaan muuttunut eikä voi koskaan muuttua – ne ovat heräämättömän mielen vääriä tulkintoja, jotka ilmentyvät.

Monet jatkavat kysymistä: "Miten Jumala voisi sallia tällaiset asiat?" Jumala ei tiedä mitään näistä asioista – niitä on olemassa vain hypnotisoitujen heräämättömien ihmisten ehdollistuneissa mielissä. Jos nämä asiat (sairaus, sota, väkivalta toisia ja eläimiä kohtaan) hyväksyttäisiin jumalaisessa mielessä, ne pysyisivät ikuisesti jumalaisen lain ylläpitämänä. Negatiiviset tilanteet joita näette maailmassa, ovat ilmentymiä kollektiivisesta tietämättömyydestä ja vääristä todellisuuden, totuuden ja ykseyden tulkinnoista. Te olette luojia.

On tullut se aika, jolloin kaikkien vakavamielisten totuuden opiskelijoiden täytyy varoa tuomitsevia, kriittisiä ja erillisyysajatuksia itsestään ja toisista – ne on erittäin helppoa sallia tänä aikana. Tietäkää, että sattumanvaraiset ajatukset ovat aina persoonattomia ja niitä leijuu ympäriinsä saatavilla yleismaailmallisessa kolmannen ulottuvuuden tietoisuudessa, kunnes ne otetaan henkilökohtaisesti omikseen.

Käyttäkää ajatukset jotka tuntuvat jatkuvasti pommittavan ajatteluanne, työkaluina ohjaamaan teidät jäljellä oleviin valheellisiin uskomuksiin ja käsityksiin. Energia pyrkii aina harmonisoitumaan samanlaisen energian kanssa (ykseys). Toistuvat ajatukset "tekevät pelkästään omaa juttuaan" – tulevat vedetyksi harmonisoitumaan samanlaisen energian kanssa.

Esimerkki. Henkilö joka on kokenut sairauselämiä, vetää automaattisesti itselleen sairautta koskevia energioita – ajankohtaista informaatiota, oireita jne. – kaikkea mitä sairautta koskevaa leijuu universaalissa ihmistietoisuudessa, kunnes hän pystyy puhdistamaan tämän vanhan ohjelmoinnin. Hän ei hyväksy kaikkea, mutta houkutus ja vetovoima jatkuvat niin kauan, kun on energiaharmoniaa. Tämä pätee kaikenlaiseen energiaan, jota yksilöillä on.

Tuleminen tietoisemmaksi tuomitsemisesta ja kritiikistä ei merkitse, että hyväksytte, suvaitsette tai olette samaa mieltä toisten pahoista teoista. Puhumme paremminkin tietoisuustilasta, joka hiljaa ja salaisesti tunnustaa kaikkien todellisen identiteetin riippumatta siitä, miten vähän he ehkä heijastavat sitä. Se on tietoisuustila, joka voi tunnustaa, että toisen mahtailun, tietämättömyyden tai väkivallan takana jumalainen tietoisuus odottaa tunnistamista.

On välttämätöntä olla jättämättä itseänne tämän tunnistamisen ulkopuolelle. Kun voimakkaat valoenergiat tuovat pintaan ja paljastavat globaaleja ongelmia, ne paljastavat myös henkilökohtaisia ongelmia. Tämä saa monet vakavamieliset totuuden opiskelijat tuntemaan katumusta, surua ja syyllisyyttä, kun menneisyyden tekoja tutkitaan uudella tietoisuudella. Itsenne jättäminen ykseyden ulkopuolelle pitää teidät lukittuna kaksinaisuuteen. Älkää koskaan kieltäkö, vastustako tai yrittäkö kätkeä menneisyyden tekoja, vaan tunnustakaa ne välttämättöminä osina oppimiskokemuksianne.

Jos teitä opastetaan ryhtymään rakkaustekoihin joidenkin entisten tekojen tai sanojen vuoksi, niin ottakaa nuo askeleet, mutta jos tämä ei ole mahdollista, siunatkaa "toista" valolla, antakaa anteeksi hänelle sekä itsellenne ja jatkakaa sitten eteenpäin.

Päästäkää irti siitä ajatuksesta, että evoluution täytyy olla kamppailua ja teidän täytyy jatkuvasti pyrkiä voittamaan ja vastustamaan niitä puolianne, joista ette pidä tai joita pidätte "epähenkisinä". Yritykset musertaa ego edustavat vanhaa uskonnollista ohjelmointia, jossa joitain asioita pidettiin henkisinä ja toisia ei. Kaikki on henkistä, koska ei ole muuta. Ainoastaan rajoittunut tietoisuus tuomitsee ne erilleen.

Kun teette sisäistä työtä ja opitte tunnistamaan ja hyväksymään totuuden siitä, kuka te ja kaikki muut olette, vanhan tietoisuustilanne luomat varjot putoavat vain pois automaattisesti ja ilman tietoisia ponnisteluja, koska ainoa todellisuus joka niillä koskaan on ollut, oli se, minkä tietämättömänä annoitte niille.

Kerätkää fyysiset, tunne-, mentaali- ja henkiset osanne yhteen, rakastavaan ykseys- ja rakkaussyleilyynne. Kun voitte tehdä tämän kamppailematta tai vastustamatta, huomaatte, että muita jotka kärsivät itseinhosta, vedetään itsehyväksyntänne ja itserakkautenne energiaan. Olette valmis antamaan saavuttamanne tietoisuustilan valoa, osaaottavien sanojen sijasta.

Koska Maa on vapaan tahdon planeetta, jokainen on vapaa sivuuttamaan totuuden niin kauan, kuin hän halua tai hänen tarvitsee. Kolmannen ulottuvuuden energiassa kehittymisessä on kyse oppimisesta kokemalla, ja on monia, jotka tarvitsevat lisää kokemuksia, ennen kuin he ovat valmiita enempään. Tästä syystä kolmannessa ulottuvuudessa täytyy olla vankiloita, sääntöjä ja lakeja. Näitä asioita ei ole korkeammissa ulottuvuuksissa.

Kehittyneet yksilöt jotka tekevät tällaista työtä (poliisi, sotilas, lakimies ja johtaja), voivat tehdä, mitä täytyy tehdä, mutta he huomaavat, että jos he toimivat salaa ja hiljaisuudessa ykseystasolta (rakkaus) yleisesti hyväksyttyjen erillisyysuskomusten sijasta, tilanteet johtavat korkeimpaan hyvään kaikkien osallisten kannalta.

Heränneet ja henkisesti kehittyneet yksilöt eivät pelkää puhua totuuttaan tai ryhtyä tarpeelliseen toimeen silloin, kun intuitiivisesti opastetaan. Ehdottoman rakkauden eläminen ei koskaan merkitse toisten ovimattona olemista – tosiasiassa se edustaa itserakkauden puutetta. Sen sijaan kyse on yksilöstä, joka on ottanut takaisin luontaisen voimansa, integroinut maskuliini- ja feminiiniaspektinsa eikä pelkää astua esiin ja puolustaa sitä, minkä hän tietää intuitiivisesti oikeaksi rakkauspaikasta.

Ehdoton rakkaus on hyvin erilaista, kuin ne rakkauskäsitteet jotka elävät ja voivat hyvin kolmannen ulottuvuuden ajattelussa. Ehdottoman rakkauden paikasta eläminen voi toisinaan sallia toisen pudota mahalleen sen sijaan, että pelastaa hänet jatkuvasti omista luomuksistaan. Maa on kokemuskoulu, jossa teistä jotka olette hereillä, tulee tarkkailijoita, ja sallitte rakastavasti toisten oppia sillä tavalla, kuin heidän täytyy – ollen samaan aikaan käytettävissä, jos he haluaisivat "oikeaa" apua.

Kokemusten kautta oppiminen elämien saatossa ei ole pelkuria varten, ja usein se on ollut äärimmäisen vaikeaa. Kuitenkin sitten kun opitte lepäämään "Jumala yksin on voima" -tilassa, elämän jokainen osa alkaa tapahtua harmonisesti tavoilla, joita ette olisi osanneet suunnitella kolmannen ulottuvuuden ajattelulla.

Kun päästätte irti rakkauskäsityksistä, jotka perustuvat erillisyyteen, teette tilaa todelliselle rakkaudelle – kokemuksille jotka virtaavat ykseydestä. Rakkaus on todellisuus, joka on perusta ja yhdistää kaikki asiat, ja ne jotka kukoistavat erillisyydessä ja hyötyvät siitä, eivät halua teidän tietävän tästä. Eläkää totuus ja sallikaa kaiken muun pudota vain pois.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >