HomeViestejäNatalie Glasson30.12.2012 - 2013 ja sen yli

30.12.2012 - 2013 ja sen yli

2013 JA SEN YLI
 
Metatronia, Buddhaa ja Valkoisia taivasolentoja kanavoinut Natalie Sian Glasson (www.omna.org)
30.12.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tulemme rakkauden ja myötätunnon yhtenäistietoisuutena yhdistymään kanssanne ja tukemaan siirtymäänne tänä ylösnousemusaikana. Olemme täällä tuudittaaksemme teitä rakastavasti Luojan valossa, niin että lisää muutoksia ja heräämistä voi tapahtua. On monia aiheita, joista haluamme puhua tänään kommunikoinnissamme ja yhteydessämme kanssanne.
 
Se energiavärähtely mitä monet teistä kokevat nyt tietoisesti maan päällä ja omassa olemuksessaan, on maan ja fyysisen olemuksenne uutta energiavärähtelyä. Teidän ja maan värähtely jatkaa nousemista ja kehittymistä, nopeutuen ajan kuluessa, mutta teidän täytyy antaa itsellenne aikaa tutustua näihin energioihin, käsittää, miten ne vaikuttavat olemukseenne, ja tunnistaa energiat, joita nyt aktivoituu olemuksessanne. On myös tärkeää ymmärtää, että nykyinen tapanne käsitellä ja kokea energioita voi muuttua ja kehittyä, tullen vakaammaksi, mukavammaksi ja luonnollisemmaksi olemuksellenne.
 
Me teidän tapaanne koemme siirtymää, missä koko olemuksemme harmonisoituu uudelleen Luojavaloon ja -lähteeseen. Joillakin tämä siirtymä on ehkä jo tapahtunut, kun taas toiset tarvitsevat ehkä päiviä, viikkoja tai kuukausia tottuakseen energioihin ja ruumiillistaakseen uudet värähtelyt olemuksensa joka osaan. Tiedostakaa, että tämä ruumiillistamisprosessi on jatkuva. Voimme kuvata tätä vain siirtymisenä pimeydestä valoon ja koko olemuksenne täytyy sopeutua valonsäteisiin, joita ei nyt ainoastaan aktivoidu olemuksenne sisällä, vaan myös virtaa kaikista suunnista sisäiseen lähteeseenne.
 
Tämä siirtymä, missä siirrytte valon suurempaan omaksumiseen ja ruumiillistamiseen, voi tuoda esiin lisää tarpeettomia energioita, entisiä malleja ja ohjelmoitua tietoisuutta, irtipäästettäväksi ja täysin poistettavaksi energiakentästänne, olemuksestanne ja sielustanne. Älkää olko epätoivoisia, jos energianne tuntuvat raskaammilta, tunnette olevanne vähemmän yhdistynyt tai tunnette, ettei siirtymää tapahdu teillä - jokainen ihminen siirtyy valtavan parantumisprosessin ja siirtymän läpi tällä hetkellä, mitä kiihdyttää luojan ja sielunne valo. Jotta todellista valoa loistaisi olemuksestanne, syvimmät pelot ja kiinnikkeet on poistettava täysin olemuksestanne ja tietoisuudestanne.
 
Monet teistä kokivat siirtyessään joulukuun 21. päivään valtavaa irtipäästämistä olemuksensa monilla tasoilla ja nyt tuo energia on aika poistaa tietoisuudestanne ja energiakentästänne. Irtipäästäminen antaa vapauden siitä, mistä piditte kiinni, ja antaa enemmän tilaa valolle ja todellisen itsen säteilylle, mutta on myös tarve poistaa tietoisesti nuo energiat ja aspektinne energiakentästä, jotta rakkauden, ykseyden ja monien autuaiden Luojaenergioiden uusi värähtely voisi ruumiillistua koko olemukseenne täysin. Tarpeettomien energioiden ja tapojen poistamien antaa täydellisen vapauden olemukseenne ja todellisuuteenne, sallien rakkauden ja yhteyden kokemisen pelon ja erillisyyden sijasta.
 
Menneisyyden vaikutusten poistaminen tapahtuu hyväksymällä oman totuutenne, suuremmat valomäärät ja yhteys Luojaan olemuksenne ympärillä ja sisällä. Tietoinen päätös sallia ja pyytää tarpeettomien energioiden, tapojen, ajatusten ja tietoisuuden poistaminen täysin energiastanne, auttaa myös teitä. On upea ja merkittävä kokemus poistaa tuskan ja kärsimyksen energia, koodit ja mallit, koska se antaa täyden vapauden, eli todellisuudessanne eivät energiamallit enää toistu, mitä voi tapahtua vielä niiden energioiden oivaltamisen ja irtipäästämisen jälkeen, joista olette pitäneet kiinni. Sallimalla itsenne poistaa tarpeettomat energiat ikuisiksi ajoiksi, autatte itsenne, ihmiskuntaa ja maapalloa harmonisoitumaan täysin Luojan kanssa, vapaana rajoituksista.
 
Kun maapallo ja ihmiskunta ottavat vastaan uudet energiat ja tottuvat niihin, maan ja oman olemuksenne vapauttaminen ja puhdistaminen jatkuu. Mutta tässä todellisuudessa ette puhdista ja paranna irtipäästääksenne energioista kuten ennen, vaan poistaaksenne ne ikuisiksi ajoiksi, mikä merkitsee, että jos hyvä määrä ihmisiä pystyy poistamaan tietyn tietoisuuden ja ohjelmoinnin, ne poistetaan ikuisiksi ajoiksi koko ihmistietoisuudesta. Poistettu on ikuisesti tuhottu.
 
Tämä merkitsee, että näemme ihmiskunnan nousevan merkittäviä askelia yhdistyäkseen syvemmälle tasolle Luojan kanssa seuraavien vuosien kuluessa sen poistamisprosessin vuoksi, mikä tapahtuu maan päällä tällä hetkellä. Monin tavoin tämä on erittäin yksinkertainen prosessi verrattuna siihen parantamisprosessiin, minkä olette aiemmin kokeneet maan päällä, mutta se on maapallon oleellisen puhdistumisen ja heräämisen avain, mikä voi virrata vaivattomasti ihmisten sydämistä. Käytännössä pyydämme ja opastamme teitä puhdistamaan täysin maapallolta ja olemuksestanne kaiken entisen ohjelmoinnin ja tarpeettomat energiat - tietäen, että työnne sallii ikuisen tuhoamisen, mikä luo sellaisen tilan ja värähtelyn maan päälle, mikä tuo suurempia samanlaisia muutoksia, mitä olette juuri kokeneet, mutta upeampia.
 
Tärkein työ on nyt ikään kuin tehty ja nyt teidän on koodattava maapallo uudestaan, jotta korkeammat värähtelyt voivat ankkuroitua ja näin ankkuroida ja ilmentää todella rakkauden aikakauden maan päälle.
 
Älkää ymmärtäkö meitä väärin, se uusi todellisuus ja uusi alku mitä haluatte energeettisesti, on nyt täällä koettavananne, mutta vanhoja energioita voi edelleen tulla esiin poistettavaksi ikuisiksi ajoiksi, ja nyt on aika harmonisoida maapallo ja olemuksenne Luojan kanssa. Tämä harmonisoituminen, mistä puhumme, on täydellinen ykseys Luojan kanssa. Muutaman seuraavan vuoden ja kenties 20 vuoden kuluessa kaikki, mitä saavutatte ja koette, sallii teidän siirtyä tietoisesti suurempiin rakkaus- ja ykseyskokemuksiin, mikä näin sallii autuuden ilmentyä. Jos olette jo siirtyneet autuuden tilaan, niin pystytte näkemään tuon autuuden kasvavan sisällänne satakertaiseksi voimaltaan ja ilmaisultaan muutaman vuoden kuluessa.
 
Energiat joihin olette nyt yhteydessä ja jotka ankkuroitiin pyhän joulukuun 2012 aikana, ovat äärimmäisen tärkeitä. Muutaman vuoden kuluessa sallitte itsenne ruumiillistaa, kokea ja ilmaista tämän uuden värähtelyn olemuksenne joka solussa ja hiukkasessa, eli teillä on tilaisuus todella kokea olemuksenne ja Luojan korkeampi ja pyhä värähtely, mikä on aktivoitu.
 
Tämä ilmaiseminen antaa suurempia rakkauden, totuuden, ykseyden ja autuuden kokemuksia, todellisen ja täydellisen maan parantumisen ja rakkausaikakauden ilmentymisen. Valintanne vaikuttavat nyt ihmiskunnan ylösnousemukseen. Ilmentämisenne ovat nyt äärimmäisen tärkeitä suurempien valoaktivointien tuomisessa maan päälle ja sielunne jumalaisen olemuksen tulemisessa esiin pyhänä Kristuksena, Jumalattarena, Messiaana ja Luojana maan päällä, yhdessä ja ykseydessä kaikkien muiden sielujen kanssa. Tämä on äärimmäisen voimallinen tavoite ja visio ylläpidettäväksi.
 
Energia mihin yhdistyitte joulukuussa 2012, oli ykseyttä ja rakkautta, erillisyyden ja pelon poistamiseksi. Olette yhdistyneet tähän energiaan ja nyt täytyy ruumiillistaa, ilmaista ja kokea se.
 
Hyvin paljon ilmenee siihen liittyen, mitä tapahtuu ja on tapahtunut tänä aikana. Opastus olemuksenne sisältä ja muista lähteistä sallii teidän ja kaikkien ihmisten ymmärtää seuraavia askelia kohti ylösnousemusta. Tunnemme menetystä monien keskuudessa maan päällä. Päivämäärät joita sielunne on odottanut kauan, ovat menneet, muutokset joita olette odottaneet kauan, on nyt koettu, ja kuitenkin tulevaisuus näyttää hyvin määrittelemättömältä ja epävarmalta. Haluamme onnitella teitä siitä, että sallitte itsenne saavuttaa tämän ylösnousemusvaiheen. Olemme kaikki astumassa aikakauteen ja aikaan maan päällä, mitä voitaisiin kuvata läsnäolevan hetken todelliseksi kokemiseksi tai Luojakokemiseksi.
 
Te olette olemassa, toimitte ja koette tässä läsnä olevassa hetkessä. Teistä ehkä tuntuu, että olette jo saavuttaneet tämän, että olette jo olleet läsnä olevassa hetkessä jonkin aikaa, mutta voitteko kuvitella olemisen läsnä olevassa hetkessä aina, ikuisesti ja täysin ehdottomasti keskittyneenä siihen? Tämä meitä opastetaan jakamaan kanssanne ja kannustamaan teitä sen saavuttamisessa. Kyse on olemisesta tietoinen, tiedostava ja tarkkaavainen joka hetki ja siksi yhtä Luojaenergian kanssa. Sallikaa itsenne olla läsnä hetkessä jokaisen ihmisen kanssa, tunnistaen Luojaenergian ykseyden joka hetki.
 
Tämä aika jota nyt koette, on myös syvällisen ja valtavan rakkauden säteilemistä olemuksestanne. On tarkoituksenmukaisempaa kuin koskaan, että voimakas rakkautenne loistaa "liottaen" maapalloa ja kaikkia sieluja. Näette sen muutoksen, mitä haluatte nähdä maan päällä, rakkautenne avulla maata ja ihmiskuntaa kohtaan. Todellisuudessa pyydämme teitä rakastumaan ehdottomasti maapalloon, rakastumaan ehdottomasti ihmiskuntaan ja rakastumaan ehdottomasti itseenne. Tämän saavuttaminen tietoisen ymmärryksen ja tajunnan kera sallii maan parantua täysin, muuttumisen ja harmonisoitumisen tapahtua maan päällä rakkaudella ja totuuden vallitsemisen.
 
Silloin kun ihmiset rakastuvat toisiinsa, maahan ja omaan sieluunsa, näemme suurimman muutoksen tapahtuvan maan päällä, missä tapahtuu Luojan täydellinen ruumiillistuminen. Niiden siirtymien myötä, jotka johtavat tähän merkittävään muutokseen, näemme ihmiskunnan ja maapallon tulevan yhdeksi kunnioittaen ja arvostaen toisiaan, mikä todellisuudessa on yksi maallisen elämänne tarkoituksista. Maapallo havainnollistaa teille Luojan ja itsenne, voimakkaan energian mitä ei voi kontrolloida, mutta mikä voi olla täysin harmoniassa ja totuudessa, kun todellinen visio ja ymmärrys ilmentyvät.
 
Kannustamme teitä kulkemaan eteenpäin, rakkaat maan valontyöntekijät. Jokaisella tietoisella askeleellanne ilmennätte suurimman totuutenne Luojan koko universumille.
 
Syvästi rakastaen,
Arkkienkeli Metatron, Lordi Buddha ja Valkoiset taivasolennot
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >