HomeViestejäRon BakerTammikuu 2017 - Yleiskatsaus vuodesta 2017

Tammikuu 2017 - Yleiskatsaus vuodesta 2017

YLEISKATSAUS VUODESTA 2017
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.childrenoflight.com)
Tammikuu 2017
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Määränpään vuosi – sielun kylväminen sydämeen
 
Hyvin rakkaat valonlapset, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi. Ja kuten aina, meille on ilo olla jumalaisessa seurassanne.
 
Tulemme tällä kertaa puhumaan vuodesta 2017, vuodesta jota kutsumme "määränpään vuodeksi". Se on vuosi keskittyä sisäisen fokuksenne syventämiseen, jotta voitte harmonisoitua sieluun, joka kylvää sydäntilaan.
 
Tämä on vuosi, jolloin sielullanne on tilaisuus alkaa muodostaa läsnäoloaan tietoisuuteenne syvemmin. Tämä pätee kaikkiin sieluihin, ja se vaikuttaa ihmisiin ja koskettaa ihmisiä tasolla, johon he ovat valmiita.
 
Se koskettaa vain niiden sielujen reunaa, jotka ovat primitiivisempiä. Se tunkeutuu syvemmälle ja täydemmin tietoisuuteen niillä, jotka ovat tehneet enemmän työtä ja valmistautuneet tai joilla vain on kapasiteettia siihen. Tätä kapasiteettia on vain, jos olette saavuttaneet kehittyneemmän sielutason elämienne edetessä.
 
Se värittää niiden elämää ja valintoja täydemmin, jotka sallivat sen, niiden jotka ovat halukkaita, tietoisia ja energeettisesti läpäistävissä ja näin valmistautuneita tällaisen energian laskeutumiseen ja maadoittumiseen kehoon.
 
2017 on uuden kerroksen alku. Voidaan sanoa, että olette olleet valmisteluajassa, joka on siirtänyt teidät sen kuilun yli, joka aiheutti häiriön vanhaan toimintamalliin elämässänne sellaisena, kuin olette tunteneet sen.
 
Teille on kerrottu, että vuoden 2012 tapahtumat lopettavat historian sellaisena, kuin olette tunteneet sen. Se oli keskeytysraja, ja vuodet siitä lähtien ovat esitelleet kehossa uusia energiasiltoja, jotka ovat tuoneet kehon korkeampien chakrojen (energiakeskusten) energiat alempiin chakroihin.
 
Tämä valmisteluaika on ollut hyvin samanlainen kuin vuoteen 2012 johtaneet vuodet, jolloin tapahtui myös keskeytys. Tämä salli vähittäisen keskeytymisen, kun aloitte irrottautua siitä tavanomaisesta fokuksesta, että ulkoinen maailma antaa teille mielihyväannoksia monilla tavoilla.
 
Se oli aikaa, jolloin vuosittain alkoi tulla paljastuksia asioista, jotka eivät toimineet kovin hyvin maailmassanne. Tämä oli täydellistä paljastuvassa jumalaisessa suunnitelmassa. Kaiken tarkoituksena oli saada teidät tarkastelemaan syvemmin elämäänne ja alkamaan päästää irti järjestelmistä – sekä sisällä että ulkopuolella – jotka eivät enää palvelleet kasvuanne tai täyttymystänne.
 
Vuodesta 2012 saakka on ollut aikaa, jolloin teitä on kannustettu seulomaan asioita ja päästämään enemmän elämässänne irti asioista, jotka eivät enää palvele teitä, kun siirrytte potentiaalinne seuraaville tasoille. Paljon samaan tapaan kuin päästitte irti tietyistä käyttäytymistavoista, valinnoista ja perspektiiveistä, kun siirryitte koulussa vaiheesta toiseen, teitä on nyt kannustettu päästämään irti elämässänne asioista, jotka ovat pitäneet teitä vain pelossa ja rajoittuneisuudessa.
 
Näiden asioiden on tarvinnut tulla riittävän irtonaisiksi, jotta niistä voidaan päästää irti. Tämä on ollut kuilu ja luola ajan liikkeessä pelkästään siksi, että tapanne keskeytyisivät. Tämä on palvellut alkuherätyksenä.
 
2017 on 1-vuosi numerologiassa (2+0+1+7 = 10 ja 1+0 = 1). Tämä on uusien alkujen vuosi ja keskittynyt yksilön tarpeisiin laajemmin, kuin syklien muut osat, joiden läpi kuljette elämässänne.
 
Tämä on vuosi, jolloin yksilöön kylvetään sielutietoisuus tavalla, jota ei ole tapahtunut aiemmin massatietoisuudelle. Tämä on aikaa, jolloin sielu alkaa arvioida täydemmin, missä olette yksilönä.
 
Se alkaa kannustaa täydemmin persoonallisuutta tekemään valintoja, jotka auttavat teitä hyvin.
 
On aika, jolloin maailmanne tarvitsee paljon suuntaa siihen, mikä palvelee kokonaisuuden hyvää. Tämä kannustaa teitä siihen, mikä saa teidät suurempaan täyttymykseen yksilöinä. Se kannustaa teitä sydämenne syvyyksiin, siihen mitä kanava kutsuu "aikuisen todellisuusperspektiiviksi", sen haavoittuneen lapsen perspektiivin sijasta, joka on teidän kaikkien sisällä.
 
Sielu alkaa ohjata, vaikuttaa ja kannustaa syvempään yhteyteen Itseen, suurempaan virtaukseen elämän kanssa ja sen potentiaalin suurempaan heräämiseen, joka on sisällänne.
 
Ennen tätä aikaa sielu on toiminut elämänne kulisseissa, käyttämättömänä potentiaalina useimmilla teistä. Kanava haluaa kertoa sen näin: aikuisen potentiaali on 6-vuotiaassa, vaikkei tämä tiedosta sitä tai pääse siihen käsiksi.
 
Samaan tapaan myös sielupotentiaali on ollut sisällänne … vaikkei tietoinen tai käytettävissä useimmilla tavoilla. Tähän mennessä aikuista on tyypillisesti hallinnut alempi itse ja ne oppitunnit, jotka asetettiin elämän alussa.
 
Persoonallisuus on oppinut, miten maailmassa navigoidaan, väritettynä tunnehaavoilla, tyydyttämättömillä tarpeilla ja mielen rajoittavilla uskomuksilla.
 
Myös sielupotentiaali on sisällänne. Ei vain ole ollut sen aika, eikä ole ollut ymmärrystä, miten valmistautua pääsemään käsiksi tähän sielutietoisuuteen. Tämä on tullut esiin vasta viime vuosina. Tätä olemme 27 vuotta kouluttaneet kanavaa ymmärtämään ja integroimaan elämäänsä sekä kannustaneet häntä opettamaan ja jakamaan työkaluja ja informaatiota toisten kanssa.
 
On tärkeää ymmärtää siirryttäessä tietoisuusvaiheesta toiseen, että haasteet ovat tärkeä osa prosessia.
 
Samaan tapaan kuin teidän täytyi kohdata uusia haasteita, kun siirryitte lapsuudesta murrosikään tai teinistä aikuiseksi, jokainen noista haasteista kannusti teitä laajentamaan tietoisuuttanne ja tutkimaan sisältänne ratkaisuja, jotka sallisivat teidän ratkaista nuo haasteet. Tämä on prosessi, joka kannustaa kasvuanne ja kehitystänne, sekä yksilöinä että planeetan kollektiivitietoisuutena.
 
Noita haasteita tarvitaan. Kun sielu valmistautuu nyt yhteyteensä tai heräämiseensä kehossanne, maailmassanne paljastuu monia uusia haasteita. On kyse sitten maapallon ilmaston lämpenemisestä tai siitä, että maailman kansojen täytyy oppia työskentelemään yhdessä paremmin kuin koskaan ennen, teitä kannustetaan etsimään sisältä syvällisempiä vaihtoehtoja, jotka tekevät asianne paremmiksi ja paremmiksi.
 
On aika, jolloin on kiihtynyt tarve siihen, että yksilöistä tulee määränpää, polttopiste. Sisäinen Itse, ja tarkemmin sydämen keskipiste, on paikka, jossa Itsen fyysiset ja henkiset aspektit tulevat yhteen.
 
Tämä on määränpää.
 
Tämä Itsen korkeampi värähtely sisältää potentiaalin, jota kohti teitä on kannustettu liikkumaan, jos olette olleet tietoinen viesteistämme viimeiset 27 vuotta. Olemme kannustaneet teitä oppimaan, miten hoivataan itseään, miten tunnistetaan tyydyttymättömät tarpeet ja miten otetaan vastuu haavoittuneesta tunnekehosta ja rajoittavista uskomuksista, joita pidetään mentaalikehossa.
 
Olemme kannustaneet teitä lukuisilla tavoilla valmistautumaan tähän aikaan.
 
Jos olette tehneet tuon puhdistamis- ja hoivaamistyön, olette selkeämpi vastaanottamaan tämän korkeamman sielupotentiaalin, joka kylvää itsensä tänä vuonna 2017.
 
Kun siirrytte tähän 1-vuoteen, näette vielä täydemmin, että hallituksenne ja maailmanne järjestelmät ovat kyenneet tuomaan teidät vain tiettyyn pisteeseen saakka. Pitäkää mielessä, että nuo järjestelmät on luonut ja keksinyt toiset yksilöt, jotka myös opettelevat oppituntejaan samassa kehitysvaiheessa, jossa te olette opetelleet.
 
Yksilöjen näissä järjestelmissä on täytynyt myös navigoida samaa haavoittunutta pelkoa, häpeää ja tuomitsemista, mikä aiheutui tyydyttymättömistä tarpeista. Heidän on tarvinnut navigoida omalla tavallaan, samalla ollen haavoittuneen narsismin rajoituksissa kuin lapsi, joka pelkää, että hänen tarpeitaan ei tyydytetä, ja tietämättä, miten siirrytään tietoisuuteen, joka pystyy keskittymään täysin kokonaisuuden hyvään.
 
Keskittyminen kokonaisuuden hyvään voi tapahtua tehokkaasti vain, kun yksilöt ymmärtävät, miten täytetään yksilön hoivaamistarpeet. Tämä sallii yksilön tuntea riittävää turvaa ja selkeyttää laajentuakseen yksilön yli palvelemaan kollektiivista kokonaisuutta.
 
Olette kaikki tällä maailmanlaajuisella oppimiskäyrällä yhdessä.
 
Teillä on maailma täynnä järjestelmiä ja hallituksia, joihin on vaikuttanut kollektiivisen oppimiskäyränne jokainen vaihe. Se on pitänyt kollektiivisia tasapainottomuuksia, jotka ovat luontaisia joka yksilössä, siinä pelossa, ettei kukaan pidä silmällä "minun tarpeitani".
 
Olette maailma, jonka täytyy etsiä sydämen määränpäätä ja soveltaa sydämen ominaisuuksia itseenne ja toisiin, jotta voitte oppia parantamaan pelon, häpeän ja tuomitsemisen. Tämä sallii teidän todella valmistautua ja sitten yhdistyä sielutietoisuuteen, joka on sisällänne.
 
Olette olleet maailma, jota on pidetty puolustautumisen, erillisyyden ja kontrolloinnin otteessa. Tämä on heijastunut järjestelmienne ja hallitustenne makrokosmokseen.
 
Kun siirrytte tähän vuoteen 2017, sielu alkaa kylvää itseään tietoiseen sydänmieleen täydemmin ja yrittää herättää teidät enemmän henkilökohtaiseen voimaanne, enemmän ymmärrykseen elämästä ja sen toiminnasta ja enemmän inspiroitumiseen potentiaalinne korkeammista tasoista.
 
Tämä 1-vuosi haastaa teidät tulemaan oman matkanne määränpääksi ja etsimään syvemmältä, jotta teistä tulee tietoinen siitä totuudesta ja seisotte siinä totuudessa, millä on merkitystä teille, mikä on tärkeintä, mitä olette valmis puolustamaan ja mikä on visionne itsellenne ja maailmalle ympärillänne.
 
Se on vuosi, joka vaatii paljon enemmän teiltä. Pitäkää mielessä, että kaikki asiat ovat heijastamassa sitä tietoisuustasoa, jonka olette tunteneet, ja enemmän kuin koskaan niitä rajoituksia, jotka ovat luontaisia tällä tietoisuustasolla, joka tarvitsee todella syvällisempiä ratkaisuja.
 
Jokainen ihminen tekee vain parhaansa tietyllä tietoisuustasolla. Sovelletaanpa tätä taas koulujärjestelmään. Kun olitte viidennellä luokalla, teillä oli tietty ymmärrys elämästä ja pystyitte kohtaamaan elämänne haasteet tietyllä syvyydellä. Kun pääsitte lukioon, teillä oli laajempi ymmärrys ja enemmän työkaluja.
 
Huomaatte kuitenkin pian, että teidän täytyy päästä syvemmälle voidaksenne saada pääsyn siihen, mitä tarvitsette luodaksenne ratkaisuja niihin haasteisiin, joita kohtaatte yksilöinä ja kollektiivisesti.
 
Näiden tasapainottomuuksien paljastaminen palvelee teitä.
 
Ne kannustavat teitä näkymään, tutkimaan ja katsomaan syvemmälle löytääksenne tapoja, jotka ehkä parantavat elämäänne. Ne palvelevat teitä upeasti. Kuitenkin vaiheessa jossa olette olleet, haavoittunut lapsi usein syyttää, häpeää, häiritsee, välttelee ja haluaa suunnata kukkuloille välttääkseen tarpeen ottaa vastuu haasteista.
 
Syyttely ja piiloutuminen eivät ole koskaan ratkaisu. Tämä on vuosi, jolloin paljon syyttelyä ja häpeää nousee pintaan. Tämä vain näyttää teille, miten paljon haavoittuneen lapsen tietoisuutta on maailmassanne.
 
Todella voimaantunut yksilö ottaa vain kaiken, mitä tulee ilmi haasteissa, ja pyrkii löytämään tapoja ratkaista tämän pelko-, häpeä- ja tuomitsemisepätasapainon. Teillä on enemmän kuin koskaan ennen tätä kannustusta mennä syvemmälle itseenne, kun siirrytte sielun vaikutukseen tänä määränpään vuotena.
 
Voisimme mennä enemmän yksityiskohtiin, mutta emme pidä sitä tarpeellisena. Pitäkää mielessä nämä yksinkertaiset asiat ja sallikaa itsenne reagoida, tutkia ja avautua tarkoituksella harmonisoituaksenne sielun kanssa, joka kylvää itsensä tietoisuuteenne. Olette hyvin valmisteltu.
 
Tämä on prosessi, joka jatkuu elämienne yli. Tämä on evoluutiovaihe, jollaista ette ole tunteneet planeetallanne tähän mennessä.
 
Ne jotka näkyvät, ovat valmistautuneita ja halukkaita jatkamaan etsimistä sydämen syvyyksistä, käyttäen kaikkia sydämen ominaisuuksia, joita voi kuvitella, hyötyvät eniten tästä sielun kylvämisen ajasta.
 
Teillä on valtava potentiaali, paljon yli kaiken minkä logiikkanne voisi kuvitella haavoittuneen lapsen perspektiivistä tai edes sen aikuisen, jonka olette tunteneet tähän mennessä. Olette äärettömiä olentoja.
 
Jos haluatte tyydyttävämmän todellisuuden, teidän täytyy ottaa vastuu oppimisesta tutkimaan syvemmältä, reagoimaan ja tutkimaan, löytämään ja käyttämään sydämellisimpiä voimaantumistyökaluja, joita teillä on. Tämä on kannustus, tilaisuus ja kriittinen tarve, jonka kohtaatte tänä aikana.
 
Olemme ikuisesti kiitollisia tilaisuudesta jakaa ja kannustaa matkaanne sydämeen, sieluun ja kaiken olevaisen rakkauteen.
 
Ja nyt kun iloisesti lähdemme, pyydämme kuten aina, että muistatte rakastaa toisianne matkan joka askeleella. Olkaa siunattuja.
 
–Gabriel
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >