HomeViestejäLisa Renee9.4.2013 - Sukupuoliprinsiippien selkeyttäminen

9.4.2013 - Sukupuoliprinsiippien selkeyttäminen

SUKUPUOLIPRINSIIPPIEN SELKEYTTÄMINEN
 
Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Uutiskirjeestä 9.4.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakas ylösnouseva perhe,
 
Suojelijaperspektiivistä henkinen ylösnousemus koostuu hengen tieteestä ja käsittää koko kvanttimekanismin siitä, miten henki ja aine kulkevat aineessa ja avaruudessa. Aikaspiraalin tietyillä taajuusyhtymätasoilla on mahdollista päästä käsiksi korkeampiin suunnitelmiin, jotka luovat uusia energiamalleja. Tämä planeetta on saavuttanut sen aika-akselin, missä luomisen sukupuoliprinsiipin energiarehellisyys testataan kaikilla tasoilla tässä maailmassa. Kun aloitamme uuden syklin, on uusia kristallitähden "isännöimiä" energiasuunnitelmia, jotka määrittelevät uudelleen sukupuolikeskukset ja niiden energia-aseman planeetan verkkotyöohjeistossa. Periaatteessa tämä on planeettakehon merkaba-muutos maskuliini- ja feminiinienergioiden vastakkain pyörivien spiraalien välillä. Tämä merkitsee sitä, että kaikki mikä tällä planeetalla liittyy maskuliini- ja feminiiniprinsiippeihin, käy läpi jonkinlaisen transformaation piirustus/suunnitelmatasolla.
 
Nämä uudet energiamallit ovat välitilassa, mikä tunnetaan ilmentymättömänä kenttänä. Silloin kun ilmentymättömässä kentässä tapahtuu muutoksia, ne ilmentyvät yhdistyessään lopulta tietoisuuteen (yksilö tai ryhmä), mikä resonoi tuon uuden mallin taajuuden ja sisällön kanssa. Jos yksilö- tai ryhmätietoisuus (kuten ihmiskollektiivi) ei resonoi tuon energiamallin kanssa, se jää ilmentymättömään kenttään "horrokseen". Tämä merkitsee, että siihen ei päästetä tai sitä ei aktivoida fyysiseksi ilmentymäksi.
 
Tämä on yksi syy siihen, että ylösnousemustieto on piilossa ja on suoranainen agenda ihmisten "tyhmistämiseksi" mielenkontrollisuodattimien avulla. Jos emme tiedä henkisen tietoisuutemme todellista luonnetta, egotietämättömyytemme sulkee meidät pois tuosta mahdollisesta kokemuksesta. (Tätä tapahtuu koko ajan uuden teknologian ja tieteellisten löytöjen tukahduttaessa kontrolloidusti.) Tämä on tärkein syy ohjelmoida uudelleen uskomusjärjestelmämme sallimaan yhdistyneen ajattelun rajattomat mallit. Jos pysymme avoimena vastaanottamaan mitä tahansa, mikä on harmoniassa korkeimman ilmaisumme Jumallähteen kanssa, sallimme ne uskomattomat tavat, joilla henki voi ilmentää siunauksia todellisuuteemme.
 
Sukupuolikysymysten selkeyttäminen
 
Nyt kun tämä tulee ulottuville planeetan tietoisuuskentässä, sillä on suora vaikutus maskuliini- ja feminiinienergioiden ruumiillistamiseen. Ensisijaisesti tämä on aikaa, jolloin kaikkia sukupuolikysymyksiä havaitaan, tutkitaan ja määritellään uudelleen, jotta ne transformoituvat energeettisesti selkeäksi totuudeksi, mikä on täysin uusi tällä planeetalla. Tämä vaikuttaa kovasti kaikkiin suhteisiin, keskittyen kumppanuuksiin, avioliittoihin ja muihin liittoihin. Tällä ihmiskunnan syvällä löytämismatkalla, kun opitaan tulemaan energeettisesti tasapainoisiksi naisiksi ja miehiksi, seisomme nyt kehitysjyrkänteellä, mikä tuo pintaan kaikki kätketyt ajatukset ja käyttäytymistavat. Meidän on katsottava historiaamme, sosiaalisia meemejämme ja tunnistettava se, mitä on tapahtunut kulttuurimme muokkaamiseksi miesten ja naisten roduksi. Kun saamme takaisin tunnun siitä, mitä merkitsee elää todellisessa ihmisyydessä yhdistyneenä miehiksi ja naisiksi, meidät työnnetään tarkastelemaan hyviä, pahoja ja rumia. Emme voi olla siinä petollisessa kieltämisessä, mitä ylläpidetään ympärillämme, kärsimättä suurista seuraamuksista.
 
Kun ihmiskunta kehittyy biologisesti henkisessä ylösnousemusprosessissa, tapahtuu aurakehon (henkis-energeettinen) vastakkaisten voimaparien alkemiallinen syntetisointi. Kun altistumme näille taajuuksille, ne aktivoivat henkisen kehittymisemme ja vedämme luonnostaan puoleemme kokemuksia - kuten muita ihmisiä ja olosuhteista - jotka on suunniteltu auttamaan meitä kehittymään pidemmälle henkisesti. Useimmat tällaisista henkiperustaisista kokemuksista tai suhteista työntävät pintaan energiatasapainottomuuksia - kuten pelkoja tai selvittämätöntä tuskaa - joita on mentaali- ja tunnekehossa. Tämä on ainoa tapa, miten voimme tulla tietoiseksi sisäisistä tasapainottomuuksistamme, erityisesti sukupuoliprinsiippitasapainottomuuksista. Näiden kysymysten on tultava tajuntaamme, jotta voimme tunnistaa ne ja ottaa niistä vastuun.
 
Uusia valintoja tehdessämme voimme saada takaisin energiatasapainomme, mikä on harmoniassa todellisen ydinolemuksemme kanssa. Jos emme ymmärrä kokemuksemme tai suhteemme sisältöä tarkoitukselliseksi kehitysmatkaksi, voimme jäädä jumiin vanhentuneisiin riippuvuusmalleihin ja tuskallisten asioiden kierteeseen. Energeettisen epätasapainon pintaan tulemisen on suunnitellut korkeampi henkiälykkyys, ei egon mieltymykset. Tämä merkitsee, että siihen saakka kunnes ego-ohjelmat on neutralisoitu, henkilön ylösnousemuspolkua roskataan kärsimyksellä mielen hämmennyksen ja pimeyden manipuloinnin kautta. Tästä syystä ylösnousemustausta yhdessä negatiivisen egon puhdistamisen kanssa on hyvin suositeltavaa, jotta voidaan kokea helpointa ja harmonisinta etenemistä omassa henkisessä ylösnousemuksessaan.
 
Tätä tietoisuutta on tärkeää soveltaa kaikissa suhdejärjestelyissä muodostamalla se tausta, että henkilö joka ilmestyy elämäänne nyt, tulee joko jumalaisen suunnitelman tai egomanipuloinnin (pimeys) vuoksi. Jos yksilö ei seuraavina viikkoina ole selkeä nykyisestä suhdesuunnitelmasta, hänelle annetaan tuo selkeys ja vastuu tehdä vaadittavia muutoksia edistääkseen henkistä kehittymistä.
 
Suhteet ovat henkistä kehittymistä varten
 
Ylösnousemustaustaa vasten katsottuna, energiavastakohtaparien syntetisointiin ykseydeksi viitataan myös polariteetti-integrointina, energiasynteesinä tai henkisenä avioliittona. Tällä on täsmälleen sama merkitys myös, kun sitä sovelletaan sukupuolien yhdistymiseen, mikä on energiatasapaino maskuliini- ja feminiiniprinsiipin välillä. Kehittyäkseen biologisesti henkisesti, itsen sisällä on yhdistettävä energiatasapaino maskuliini- ja feminiinienergioiden välille.
 
Näin ollen jokainen suhde mikä meillä on, on suunniteltu henkistä kehittymistä varten, ja erityisesti nyt ylösnousemusaikana ihmisiin vaikuttavat äärimmäisesti ne muutokset, joita on tapahtunut mies-naisdynamiikassa, kun se yhdistyy henkilökohtaiseen kasvuumme.
 
Useimmat ihmiset ovat tietämättömiä siitä, että henki luo tänä päivänä monet suhteet selvittämään menneitä esi-isämalleja, puhdistamaan tukoksia ja integroimaan polariteettivoimia. Kaikki suhteet on suunniteltu henkilökohtaista kasvua ja henkistä laajentumista varten. Tänä aikana suhteet hajoavat tai tuhoutuvat niiden tasapainottomuuksien vuoksi, jotka käyttävät egon tarpeiden, halujen ja odotusten painetta.
 
Ilman tätä suhteiden kehitystaustaa, yksilö voi hämmentyä ja mahdollisesti tulla henkilökohtaisen tuskan manipuloimaksi. Tuota tuskaa manipuloivat pimeät voimat, jotka käyttävät pelkoa ensisijaisena haavana pitämään henkilön voimattomana tuhoisassa suhteessa. Näissä uusissa energioissa loppuvat monet tuhoisat suhteet, jotka perustuvat siihen petokseen, mitä pimeät voimat käyttävät jarruttamaan henkistä laajentumista toisessa tai kummassakin osapuolessa. Ottakaa avosylin vastaan nämä muutokset, jos niitä tapahtuu, koska ne ovat jumalainen interventio suojelemaan sydäntänne ja sieluanne, yhdistyäksenne todelliseen henkiseen tarkoitukseenne. Tämä toiminta on lähtöisin henkisestä vapaudesta.
 
Merkittävä vaikutus kaikkiin suhteisiin
 
Sama polariteettien integrointiprosessi tapahtuu nyt planeettalogoksen (aivot) piirustuksessa. Tämä muuttaa kollektiivisten aivojen konfiguraatiota ja näin mahdollisesti ajatusmuotoja niissä ihmisissä, jotka ovat avoimia vastaanottamaan nuo uudet ohjeistot ja taajuudet. Sen tuloksena tämä uusi sykli aloittaa intensiivisiä, nopeita ja spontaaneja muutoksia, mitkä vaikuttavat merkittävästi energiatasapainoon (tai energiahajaannukseen) mies- ja naisprinsiipin välillä. Tämä vaikutus on teemana pitkän aikaa, mikä katalysoi tärkeän transformaation kaikissa asioissa, jotka liittyvät sukupuoleen, mies- ja naisrooleihin joita määritellään arkkityyppien, avioliiton, suhteiden, kumppanien, ystävyyden, perheen ja ryhmädynamiikkojen kautta. Monet meistä käyvät läpi syviä transformaatioita, syvää tutkimista ja löytämistä kaikissa sen muunnelmissa, miten yhdistymme maailmassa sukupuolen perusteella - miehenä tai naisena tai kumpanakin tai androgyyninä.
 
Aito henkinen avioliitto on henkisen ylösnousemuksen syvä alkemiaprosessi ja siksi osa sen ymmärtämistä, että sukupuoliprinsiippien välinen polariteetti-integroituminen on välttämätöntä. Ilman tätä integrointia ei voi olla biologista henkistä kehittymistä tai sen sivutuotetta, aitoa henkistä avioliittoa, mikä on sukupuoliprinsiippien energeettinen yhdistyminen.
 
Energiapolariteetti on luomisen sukupuoliprinsiippi
 
Kaikki asiat ovat olemassa luomisen sukupuoliprinsiippinä, polariteetin luonnonlakina, mihin viitataan myös vastakohtapareina. Saman mallin nähdään toistuvan ehdottomasti kaikissa energiavoimissa tai aineen muodoissa. Jokaisella ihmisellä, paikalla tai asialla on energiapolariteetti, mikä on tasapainossa tai painotettu toiseen energiapolariteettimuotoon tai sen vastakohtaan. Näin on myös sukupuolikehossamme, mitä ilmaistaan polariteettina ainemuodossa (mies tai nainen).
 
Vaikka fyysinen kehomme on toisessa aineen polariteettimuodossa, sisäiset energiamme ovat sekä mies- että naispuolisina prinsiippeinä. Oikea puolemme on sähköinen ja toimii lähettimenä, mikä on miessukupuolen aktiivinen voimaprinsiippi. Vasen puolemme on magneettinen ja se toimii vastaanottajana, mikä on naissukupuolen passiivinen voimaprinsiippi. Miespuolinen elektronimme on positiivisesti varautunut, mikä on vuorovaikutuksessa naispuolisen protonin kanssa, mikä on negatiivisesti varautunut. Nämä kaksi voimaa yhdessä luovat sen sähkömagneettiasteikon, mitä koemme planeetalla.
 
Ollakseen tasapainossa, harmoniassa ja rauhassa itsensä kanssa, on tunnistettava sisäisen polariteetti ja kummankin sukupuoliprinsiipin arvo ja tarpeellisuus, jotta voi todella tuntea itsensä. Elämänkokemuksemme näyttävät meille tietoisuutemme oppitunnit, oppiaksemme tasapainottamaan sisäiset polariteettimme, jotta voimme saavuttaa pyhän avioliiton sisäisen henkemme kanssa. Jos mies- tai naispuolemme haavoittuu, voimme olla hallitsevassa polariteetissa ja toimia siitä käsin maailmassa. Nämä energeettiset sukupuolitasapainottomuudet johtavat tuskaan, kärsimykseen ja lopulta tuhoutumiseemme.
 
Polariteetin olemassaolon kieltäminen on universaalin mekanismin ja luomisen luonnonlakien kieltämistä. Polariteettien yhdistäminen on tulemista vastakohtaparien tasapainoon ja ykseyteen. Kun tuomme tasapainon sisäisiin polariteetteihin, huoumme tuota tasapainoa maailmaan ja meillä on harmonisoiva ja parantava vaikutus kaikkeen ympärillämme. Huoumme rauhaa ja tyytyväisyyttä, kun tunnemme tarkoituksemme täyttyvän. Yhteyden ja elämäntarkoituksen tunteemme säteilee kaikkiin eläviin olentoihin, kun elämme synkronisessa jumalaisessa harmoniassamme hengen kanssa. Tämä saavutetaan energiasynteesillä, kun nämä sisäiset polariteetit tuodaan ykseyteen ja tasapainoon. Jokainen olento on perimmiltään suunniteltu suorittamaan tämä tietoisuudessaan ja on täysin kykenevä saavuttamaan tämän paluun tasapainoon, voidakseen kokea yhteyden kaikkien asioiden kanssa. Tänä aikana sisäistä ja ulkoista energiatasapainoa tuetaan paljon helpommin niillä, jotka pyrkivät siihen tällä planeetalla.
 
Sielun hyväksikäyttöhaava suhteissa
 
Tietoisuus on energeettistä älykkyyttä, mikä voi olla sekä erilaistumattomia energialaatuyksikköjä tai mikä voidaan järjestää erityisiksi piirustuksiksi, mitkä ohjaavat kaikkia ainemuotoja tai vaikuttavat niihin. Se mitä piirustuksessa on, hallitsee muotoa (hallitsee kehoa ja ajatusmuotoja) ja ohjaa älykkyyttä ja energioita, mitkä liittyvät tuohon piirustukseen. Tämä ulottuu kaikkiin sukupuoliprinsiippeihin, jotka vaikuttavat kaikkeen siihen, minkä ihmiset uskovat todellisuuden ja mies-naissuhteiden luonteeksi.
 
Ajatusmuotojen, uskomusjärjestelmien ja identiteettiarkkityyppien negatiiviset muukalaisvaikutukset ovat määritelleet noita suhteita ja sitä, miten noita energioita ohjataan ja kuka niitä ohjaa. Näitä elämänvastaisia energioita on tarkoituksella vääristelty patriarkaalisen mielenkontrollin kautta, mikä on vakavasti vahingoittanut luonnollista tasapainoa mies- ja naisprinsiipin välillä. Tämä on tunteellisesti järkyttänyt ja henkisesti tainnuttanut kaikkia ihmisiä jossain määrin. Jotkut traumaattisimmista tapahtumista ovat tuskallisia muistojavääristymistä, joissa naiset ja miehet on pakotettu hyväksikäyttämään toisiaan uudestaan ja uudestaan. Näitä sukupuoliprinsiippivääristymiä on käytetty lisäämään henkisen hyväksikäytön, sukupuolisen kurjuuden ja henkilökohtaisen kidutuksen syvimpiä tasoja, mitä on tapahtunut jollekin olentorodulle.
 
Monet ihmiset tuntevat tämän tuskan sielun musertumisena ja tähän on syynsä, mikä tulee oikeutetuksi kätketyn ihmishistorian solumuistoista. Aito henkinen avioliitto osana biologista henkistä ylösnousemusta varastettiin ihmiskunnalta muukalaisinvaasion myötä ja tuska tuosta varkaudesta ja tunnerääkkäyksestä on vahingoittanut monien ihmisten sydäntä. Sydänvaurio - sekä fyysinen että energeettinen - on tukkinut sielun kommunikointikeskuksen koko kehon kanssa. Tästä syystä sydänkeskukseen menemiseen liittyy tiedostamatonta kauhua, koska monien sieluhaava on hyvin tuskallinen maan päällä.
 
Tämän selkeyden myötä siinä on täysin järkeä, että voidakseen muuttaa kehoa tai parantaa sydämen on ensin muutettava tai parannettava energiapiirustusta ja/tai henkistä suunnitelmaa. Silloin kun tulemme tietoiseksi tuskallisista vääristymistä, meillä on tietoisuuden voima muuttaa energiapiirustustamme. Tämä esimerkki ymmärretään hyvin rakentamisessa: yhden makuuhuoneen lisäämiseksi, valaisinsyvennyksen laittamiseksi keittiöön, sähkörasioiden paikan muuttamiseksi, on palkattava rakennusporukka, joka laatii uudet suunnitelmat ja sitten muokkaa talon rakenteen heijastamaan noita suunnitelmia. Jos suunnitelmat laaditaan ala-arvoisesti, jos työntekijät ovat huolimattomia työnsä laadussa eikä valvojalla ole tietoa suunnitelmien spesifikaatioista, uuden rakenteen lopputulos voi olla katastrofi.
 
Ihmiskunta on kokenut saman katastrofaalisen lopputuloksen kotiplaneettansa osalta seuraamalla energiapiirustusta, jonka laativat muukalaiskontrolloijat. Tämä planeetta on kotimme ja sitä ohjaavat muukalaissosiopaatit käyttämällä energiasuunnitelmaa, mikä aiheuttaa vahinkoa ja orjuuttaa ihmisrodun käyttäytymistavoilla, jotka aiheuttavat sieluvaurioita ja sydämen hyväksikäyttöä. Tämän rakenteen muuttamiseksi meidän on tunnistettava muukalaispiirustus ja se, miten kontrolloijat hyödyntävät ihmiskunnan kollektiivipelkoa sen pitämiseksi käytössä. Silloin kun tunnistamme pelko-ohjelman, voimme kieltäytyä sen kontrollista henkilökohtaiseen täysivaltaisuuteemme ikuisina sieluolentoina. Tämä antaa meille henkilökohtaisen voiman korvata muukalaispiirustus uudella terveellä, tasapainoisella, elämää vahvistavalla ja humanitaarisella suunnitelmalla omaa itseämme, suhteitamme, perhettämme, lapsiamme, yhteisöämme ja lopulta koko planeettaa varten.
 
Sisäisen tasapainon saavuttaminen henkilökohtaista avioliittoa varten
 
Tämä rakennusporukkaesimerkki toimii samalla tavalla oman moniulotteisen energiakehomme joka osassa. Jokaiselle keholle on suunnitelmia, jotka hallitsevat täsmällisesti sitä, miten tuo keho toimii kaikilla tasoilla - fyysisesti, mentaalisesti, tunteellisesti ja henkisesti. Jos yksilö on valmis tulemaan tietoiseksi näistä kehosta, hän voi lisätä kehojen terveyttä yhdistyäkseen korkeammille tasoille ja voidakseen poistaa stressiä, pelkoa, hämmennystä ja tuskaa. Kun yksilön tiedostaminen lisääntyy ja hän haluaa yhdistyä jokaisen kehosuunnitelman tietoisuusälykkyyteen, hän pystyy tekemään (taajuus)muutoksia, jotka vaikuttavat tuon kehon ja sen energioiden toimintatapaan. (Tämä on "HGS-mallin" (= hiero gamos järjestelmä) suoraa toimintaa, muodostaen uusia suunnitelmia itselle, ihmiskunnalle ja planeetalle.)
 
Kun kehot ja niiden energiatoiminta ovat yhtenäisempiä, ne alkavat integroitua ja yhdistyä taas älykkäisiin energioihin ja kommunikoida keskenään. Tämä yhdistyminen älykkäisiin energioihin sisältää fyysisen kehon kyvyn kommunikoida sielun, monadin (ylisielu) ja Kristus-avataran kanssa. Kristus-avatara muuttaa energia-arkkitehtuurin (suunnitelma) heijastamaan "kolminaistettuja" muotoja (mikä mitätöi kaikki aiemmat välikädet, jotka ovat toimineet vampyyrimaisesti olentoa kohtaan), jotta voidaan tehdä suoraa vaihtoa ikuisen lähteen kanssa. Vakiintuessaan tämä lopulta puhdistaa varjoitset ja tämä korkeampi sisäinen kommunikointi muuttaa kaiken ulkoisen kommunikoinnin henkilökohtaisissa suhteissa. Yksilö siirtyy varjomanipuloinnin ja suhdehämmennyksen karmakietoutumisten yli ja laajentuu uuteen kykyyn kokea todella rakastavia, tasapainoisia ja terveitä suhteita ja nauttia niistä. Tämä on suora tulos yksilön henkisestä ylösnousemuskehittymisestä, mikä johtaa sisäiseen henkiseen avioliittoon.
 
Kaikki käyttäytyminen on suhteessa henkisiin kehitystasoihin
 
Henkinen jälleenyhdistymisprosessi integroi kaikkien kehojen energiatasapainon ja tuo tasapaino aktivoi lisää korkeampia henkisen älykkyyden tasoja. Näin korkeamman tietoisuusälykkyyden kehittäminen ilmentää korkeamman toimintamuodon olemuksen kaikilla tasoilla. Tämä korkeampi tietoisuustaso on vapaa manipuloidusta mielenkontrollista, mikä vaikuttaa suoraan hermojärjestelmään ja sitä kautta ajatuksiin ja käyttäytymiseen. Tämä vapaa tietoisuus on luonnollinen tila, mistä nauttivat toisilla planeetoilla kehittyneet rodut, jotka eivät ole keinotekoisten taajuusaitojen vankina, kuten maaplaneetalla ollaan.
 
Korkeampi toimintamuoto on lisääntyvän älykkyyden luontainen sivutuote, mikä toimii harmoniassa luonnonmukaisen evoluution kanssa, joka on osa luonnon energiavirtaa. Joitain esimerkkejä korkeammista toiminnoista ovat solutelepatia, transmutaatio, kaksoispaikantuminen, kommunikointi koko luonnon ja kaikkien olentojen kanssa. Tämä sopusointu luonnon virtauksen kanssa luo harmonian kaikkien keho-osien välille ja sitten se toimii osana integroitua kokonaisuutta. Silloin kun toimitaan integroituna energiakokonaisuutena, poikkeavat käyttäytymistavat - kuten riippuvuudet jotka luovat sairautta (esim. syöpää) - poistetaan. Tämä pätee sekä mikrokosmisella (henkilökohtainen) että makrokosmisella (ryhmä tai maailma) tasolla.
 
Poikkeavan käyttäytymisen tunnistaminen sieluyhteydettömyydeksi
 
Sitä vastoin mitä pirstoutuneempana ja vaurioituneempana henkilön energiakeho toimii (tai ei toimi ollenkaan), sitä vääristyneempiä ajatuksista ja käyttäytymistavoista tulee. Nämä poikkeamat ilmentyvät riippuvuuksina, perversioina ja laajana kirjona haitallisia häiriöitä, jotka voidaan hyvin huomata yksilössä tuhoavuutena itseä ja muita kohtaan. Kun yksilö on jatkuvasti tuhoisa itselle tai muille, lopulta sielukerrokset hajoavat ja jakautuvat. Kun ihminen on jakautunut sielu, hänellä on taipumuksia, joita kutsutaan nimillä skitsofrenia, jakautunut persoonallisuus, sosiopatia (empatian puute) ja joukko psyykkisiä häiriöitä, mitkä johtavat hulluuteen.
 
Hulluus on kuvaus helvetin olemassaolosta ja siinä voidaan helposti tunnistaa saatanallisen (elämänvastainen) käyttäytymisen riivaaminen, mitä kontrolloi riivaava olento. (Riivaava olento voi kaapata negatiivisen muukalaiskehon.) Muukalaiskehon mieltä kontrolloi saatanallinen henki, joka kiertelee kehoissa kokeakseen tiettyjä todellisuuksia. Olentoihin - sekä ihmisiä että ei-ihmisiä - jotka riivaavat toisten kehoja, viitataan saatanallisina tai elämänvastaisina voimina, koska mikään valo-olento ei riivaa toisen olennon kehoa ja kontrolloi sen vapaata tahtoa. Kristus-olento (elämänvoima) ei koskaan valtaa toisen kehoa tai yritä kontrolloida ketään ihmistä levittääkseen tuhoavaa toimintaa. Kristus-olento on kuitenkin ainoa olento, joka voi toimittaa minkä tahansa olennon saatanallisesta orjuudesta takaisin Jumallähdeluojan sydämeen, jos niin on jumalaisesti järjestetty.
 
Hulluus on sairas mieli (sairas tai ilman yhteyttä sieluun), mikä saa olennon jatkuvasti tekemään tuhoa ja vahinkoa itselleen ja toisille. Jos jatkuvaa tuhoavaa ja hyväksikäyttävää käyttäytymistä ei lopeteta, se vahingoittaa sielua pirstoutumisen ja geneettisen rappion kautta. Hulluus on tapa määritellä käyttäytymistä, mikä aiheuttaa sielutuhoa, tuota toimintaa mikä lopulta irrottaa keho-mielen sielusta. Silloin kun olento on irti sielusta, se kokee suurta sammumatonta janoa, synkkää masennusta, tuskaa ja kärsimystä.
 
Saatanallinen (elämänvastainen) käyttäytyminen ihmisissä ja ei-ihmisissä on tulosta sieluyhteydettömyydestä, minkä vuoksi he kuluttavat toisten ihmisten sielu- ja elinvoimaenergiaa. Tämän selkeyden myötä poikkeavassa käyttäytymisessä ei ole mitään pelättävää, kun ymmärretään, että nämä olennot ovat täysin yhteydettömiä ikuiseen sieluun. Näin niiden äärimmäinen viha generoituu ihmisiin, jotka ovat täysin "sielukkaita" tai henkisessä vaiheessa, mikä johtaa Kristuksen ruumiillistamiseen. Ikuinen Kristus-sielu on ainoa tapa, millä pimeiden voimien orjuutus poistetaan pysyvästi. Tästä syystä kaikki kontrolloijat ovat vääristäneet aggressiivisesti ja törkeästi kaikkia esityksiä Kristuksesta maan päällä. Tällä ei ole mitään yhteyttä varsinaiseen totuuteen, kun Laki paljastuu ikuisessa valossa.
 
Korjaaminen ikuisen sieluyhteyden kautta
 
Äärimäisen haitalliset käyttäytymistavat joita on valtoimenaan tämän päivän yhteiskunnassa maailmanlaajuisesti - kuten pedofilia, riippuvuus eri aineista, verenhimoinen murhaaminen, toisten ihmisten ja eläinten kiduttaminen huvin vuoksi tai rahan ansaitsemiseksi, kiduttavien äänien kuuleminen, mikä sekoitetaan Jumalan tekoihin (eli riivaaminen) - ovat kaikki vääristymiä, jotka voidaan selvittää yksittäisen ihmisen auran energiapiirustustasolla. Kaikki nämä poikkeavat käyttäytymistavat ovat ydinsyyltään tulosta sieluyhteydettömyydestä tai sieluvauriosta, mikä on tuosta jonkin olennon riivaamisesta.
 
Jotkut ihmiset voivat uskoa, että suurin osa tästä käyttäytymisestä on linjassa heidän karmallisen luonteensa kanssa. Kuitenkin tämä kumpuaa suurelta osin siitä tietämättömyydestä, mitä edistää new age -uskomusjärjestelmien kaappaus. Jos uskomme näiden tilojen olevan vain rangaistusta ja karmallista, useimmat ihmiset eivät kyseenlaista syytä sen tapahtumiseen ja sallivat sen jatkua. Tätä uskomusta käytetään "lampaiden pitämiseen aitauksessa" ja sen auktoriteetin kyseenalaistamattomuus tulee pimeyden mestarilta.
 
Vakava sieluvaurio, orjuuttaminen pirstomalla koko lajin biologisen geenituhon avulla, ei ole jumalan määräämää energeettistä tasapainottamista karmalliselle voiman väärinkäytölle (syy ja seuraus) toisissa elämissä. Kuitenkin jotta tämä poikkeava käyttäytyminen, mitä on valtoimenaan yhteiskunnassa maailmanlaajuisesti, voidaan parantaa pysyvästi yksilökokemustasolla (mikrokosminen piirustus), se on korjattava myös planeetan kokemustasolla (makrokosminen piirustus).
 
Pimeiden voiminen kutsuminen ulos sieltä, missä ne ovat piilossa
 
Silloin kun oivallamme, että nämä negatiiviset käyttäytymismallit eivät ole normaaleja ja ne pitäisi tunnistaa fyysisesti, mentaalisesti, tunteellisesti ja henkisesti tuhoaviksi koko ihmisrodulle, tämä on alku todelliselle maailmanlaajuiselle heräämiselle. Muutos alkaa meistä. Meidän tehtävämme on luoda uusi normaali, kun opimme valitseman terveitä ja elämää vahvistavia käyttäytymistapoja. Jos emme pysty tunnistamaan sitä poikkeavaa, luonnotonta ja muukalaisten mielikontrollin alaista käyttäytymistä, minkä meille kerrotaan olevan normaalia tragediaa, joka pitää hyväksyä, kohtalonamme on sallia hulluuden toistaa samoja tuhoisia malleja uudestaan ja uudestaan.
 
Emme voi vapautua jostain tai jostakusta, mitä emme voi nähdä tai tunnistaa. Meidän on kutsuttava nämä pimeät voimat ulos sieltä, missä ne ovat piilossa, tai muuten ne jäävät petoksen varjojen peittoon. Emme voi parantaa näitä ongelmia, ennen kuin löydämme niiden lähteen, tunnistamme ne poikkeavaksi käyttäytymiseksi ja sitten yhdistymme rotuna kukistamaan sen - rotuna joka on omistautunut elämää vahvistaviin arvoihin, jotka sitoutuvat lopettamaan tämän sosiopaattisen hulluuden, ettei se tuputa tahtoaan lapsillemme ja orjuuta tämän maapallon ihmisiä. Vaikka se on ruma, meidän on nähtävä se yhdessä, ennen kuin voimme alkaa parantaa sen, ettei se jatka tuhojaan ihmisrodussa.
 
Kolminaistettu muoto on henkikehokolmikon yhdistämistä
 
Henkinen ylösnousemus on laajentumista, mikä liittyy erityisen henkis-energeettisen kehokolmikon ruumiillistamiseen, mitkä sisältävät älykkyyttä. Nämä älykkyystasot on luotu energeettisiksi tietoisuuskehoiksi, mitkä on järjestetty kolmikoiksi. Nämä henkis-energeettiset älykkyyskolmikot sisältävät taajuusulottuvuuksia, mitkä yhdistävät tuon nimenomaisen olemassaolotason aikaan ja avaruuteen. Silloin kun yksilön älykkyyskolmikon kaikki aspektit toimivat ja kommunikoivat yhdessä integroituna kokonaisuutena, sitä kutsutaan kolminaistetuksi muodoksi. Yleisesti viittaamme sielukolmikkoon järjestyneenä ajan ja avaruuden kolmena selvänä ulottuvuustasona, joita kuvataan nimillä 4D, 5D ja 6D. Henkikehokehityksessä on selviä vaiheita suhteessa näiden voimapolariteettien energeettiseen yhdistämiseen, mitkä vaikuttavat suoraan sukupuolikeskuksiin. Näiden voimien integroiminen johtaa maskuliini- ja feminiinivastineiden integroimiseen kussakin kolmikossa.
 
Tällä hetkellä sitä kolminaisuusarkkitehtuurin piirustuspalautusta mikä on välttämätön henkiseen avioliittoon kaikilla kolmella evoluutiotasolla, tuetaan planeettalogoksessa. Tämä muuttaa kaikkien sukupuoliperustaisten suhteiden luonnetta ja ne tuodaan energeettiseen sovintoon. Kaikkia näitä henkisen avioliiton kehitysvaiheita voidaan pitää laajentumana, kaksosena tai geneettisesti tasavertaisena, mikä on inkarnoituneena tai olemassa toisessa ulottuvuudessa. Useammat ihmiset vetävät suhteita näiltä tulevaisuuden aikajanoilta (tunnetaan vaiheina), jotka on suunniteltu henkisen avioliiton tasoiksi tukemaan sukupuolipolariteettien integroitumista ja menneen aikajanan karmamallien lopettamista. Tietyissä vaiheissa henkisen suhdetietoisuuden myötä, parit voivat kulkea henkisen avioliittokehityksen läpi yhdessä tietoisesti. Kummallakin sukupuolella voi olla aikajana (vaihe), mikä on täydentäjä, jota vaaditaan vastakkaisen sukupuolikumppanin polariteetti-integrointiin.
 
Tässä on kuvattu lyhyesti suuntaviivana seuraavia henkisiä kehitysvaiheita:
 
Ensimmäisen tason kolmikko: henkinen avioliitto
 
Vaihe 1 - alkemiallinen liitto

 
(2D-4D astraalisuhde, esi-isien miasma, sukupuolen vahvistaminen, karmakysymykset, menneen elämän muistot, haamumatriisit, valheellinen ylösnousemusmatriisi, mustan magian trauma tai astraalin "mustan taiteen" koulutus, negatiiviset muodot tai kloonit, Egyptin trauma, Lemurian trauma, sisäisen lapsen trauma, telepatia, uhri-hyväksikäyttäjä parannettavaksi, suuri vaara pimeyden manipulointiin ja huijareille, toimii katalyyttinä henkiseen ylösnousemukseen ja heräämiseen)
 
Vaihe 2 - sielukumppani
 
(5D, maan tulevaisuuden janat, Plejadien vaikutus, 5D-ylösnousemusmuistot, Maya-kalenterivaikutus, shamaaniopinnot, valheellinen napojen nollaaminen, sielulaajentuman yhteisidentiteetti, egoarkkityyppien selvittäminen identiteetissä, arkkityyppien ja mallien (tarot, numerologia, astrologia) tutkiminen ja kaikki alkemialiiton vaikuttajat)
 
Vaihe 3 - kaksoissielu
 
(6D, Siriuksen sekä indigo/sininen säde vaikutus, Jeesus-Magdaleena-vaikutus, toisen planeetan tai tulevaisuuden muistot, sielulaajentuman yhteisidentiteetti, geometriset muodot tai kristallimodaliteetit, kaikki alkemialiittovaikuttajat; kun ensimmäisen tason kolmikko on integroitu, koko 4D-5D-6D-kolmikko sulautuu yhteen kehittyäkseen hengen ja aineen liitoksi)
 
Toisen tason kolmikko: pyhä liitto tai hengen ja aineen liitto
 
Vaihe 1 - karmamonadi
 
(7D, Arcturuksen vaikutus, sisäisen Kristuksen ristiinnaulitsemismuistot, monadilaajentuma, ylösnousseet mestarit, maan ulkopuolishistoriat, monadin pimeiden taiteiden koulutus, kataarit, alkuperäisen geneettisen puhdistuksen ihmisperhe, planeetan verkkotyö ja tähtiportit, planeetan miasma)
 
Vaihe 2 - käänteismonadi
 
(8D, Orionin ja Lyyran vaikutus, Nefilim- ja Atlantis-päällyskerrokset, lordi Mikaelin päällyskerrokset, patriarkaalisen kuninkaan peruuttaminen tai matriarkaalisen kuningattaren suunnanvaihdon parantaminen, käänteiselektronit (metatroninen peruuttaminen), geneettinen hybridiparannus, eteerinen leikkaus, NRG-arkkitehtuurin purkaminen, mustan sydämen uudelleensalaus, Orionin sodat, aurinkoristi, muukalaisimplantit, galaktinen miasma, kaikki aiemmat vaikuttajat)
 
Vaihe 3 - monadikaksonen
 
(9D, Andromedan vaikutus, Vesimiehen vaikutus, geneettisesti tasavertainen, henki ja aine, galaktiset tähtiportit, kaikki aiemmat vaikuttajat; kun toisen tason kolmikko integroidaan, koko 7D-8D-9D-kolmikko sulautuu yhteen kehittyäkseen hieros gamokseksi)
 
Kolmannen tason kolmikko: hieros gamos -liitto
 
Vaihe 1 - aurinkomuna
 
(10D, monadikaksoset tai geneettisesti tasavertaiset integroivat auringon valaiseman valon)
 
Vaihe 2 - Buddha-muna
 
(11D, monadikaksoset tai geneettisesti tasavertaiset integroivat kuun heijastaman valon)
 
Vaihe 3 - kosminen muna, ruumiillistunut Kristus
 
(12D, monadikaksoset tai geneettisesti tasavertaiset syntetisoivat auringon ja kuun valon, mikä sitten integroituna ruumiillistaa nestemäisen aurora-valon kosmisen Kristus-avataran. Yhdessä he jakavat yhden yhteensulautuneen timanttiaurinkokehon ja yhden kruunun.
 
Synkronismi sukupuolisovinnossa
 
Energiasynteesin alkemiaprosessin aikana polariteetit (mies- ja naisprinsiippi) voimistuvat äärimmäisesti sellaisena, kuin ne ilmentyvät muotoina aineessa. Monta kertaa ihmiset esittävät tätä tiedostamatta sukupuolirooliensa kautta, kun sukupuolella on ilmentynyt energiapolariteetti. Jos kuitenkin voimme kohdata nämä äärimmäiset polariteetit tietoisesti osallistuen ja hiljaa tiedostaen, olemme läpinäkyviä sille kaaokselle, minkä näiden voimien äärimmäinen voimistuminen saa aikaan. Tämä on erityisen voimakasta tarkkailtaessa sukupuolen polariteettiäärimmäisyyksien yhteensovittamista sellaisena, kuin sitä tapahtuu planeetalla tänä päivänä. Myötätuntoisena silminnäkijänä oleminen sovittaa vastakkaisvoimat neutraaliin pisteeseen, mikä ylläpidettynä on voimapiste, mikä ratkaisee äärimmäisyydet harmoniseen synkronismiin.
 
Synkronismiharmonia on tuo tila, mikä on egoton ja kuitenkin tietoinen ja linjassa siinä tapahtumien luontaisesta virtauksesta, mikä järjestyy luonnostaan. Kiinnittämällä huomiota nyt-hetkeen yksilö harmonisoituu tapahtumien luonnollisen virtauksen synkronismiin. Kun päätät olla läsnä synkroniselle harmonialle jokapäiväisessä elämässäsi, nämä olosuhteet ja ihmiset järjestyvät yhtenäisimpään ja sointuvimpaan kuvioon. Tämä on siis paljon tehokkaampaa ja vaivattomampaa elämänvoiman kuluttamista, synnyttämään kaikille osapuolille suotuisin lopputulos, mikä on mahdollinen. Tämä synkronistinen järjestely on lähtöisin henkis-energeettisestä älykkyydestä, ei mielen tai egon älykkyydestä. Tästä tiedostamiskyvystä tulee tärkeämpi, kun tarkkailemme äärimmäisten sukupuolien välisten konfliktien tulemista pintaan henkilökohtaisissa suhteissamme, mitkä on suunniteltu henkistä avioliittoa varten.
 
Evoluutiosuunnitelma
 
Onnistunut tulevaisuus ihmisten kehittymisessä älykkääksi lajiksi, riippuu täysin siitä tieteellisestä ymmärryksestä, että biologinen henkinen ylösnousemus on kaiken sen kvanttimekanismin perusta, mikä järjestää kehittyvän hologrammitodellisuuden energialiikevoiman. Energialiikevoima aika- ja avaruuskenttien läpi perustuu biologiseen, laajentuvaan evoluutiosuunnitelmaan, mikä on osa planeetan ja sen rotujen henkis-energeettistä kehittymistä. Kaikki ainemuodossa sisältää poikkeuksetta kerroksia arkkitehtuurista ja energiapiirustuksesta (nimeltään morfogeneettinen kenttä). Tämä merkitsisi, että energeettisen älykkyyden luonne - kuten määritellään sieluälykkyytenä - todistettaisiin sekä tieteelliseksi että tietoisuus-energeettiseksi todellisuudeksi. Kun ymmärretään, että energeettinen älykkyys on luontaisena kaikissa asioissa - näkyvissä ja näkymättömissä, elävissä tai elottomissa - aletaan ymmärtää tietoisuuden valtavuus.
 
Tässä on affirmaatioita sinetöimään sukupuolien yhdistämisprosessisi sinkkuna tai parina:
 
Hyväksyn miespuolisen ja naispuolisen minussa. Olen täydellinen tasapaino.
 
Olen pyhässä avioliitossa. Kumppanini ja minä palvelemme Jumalan suunnitelmaa yhdessä ja jaamme rakkautemme maailman kanssa.
 
Pysykää seuraavaan kertaan saakka avatarasydänpolkunne loistossa. Olkaa ystävällisiä itsellenne ja toisille.
 
Rakkautta, Lisa
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Next >