HomeViestejäTom Kenyon21.9.2018 - Trilliumit

21.9.2018 - Trilliumit

TRILLIUMIT

Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
21.9.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tässä viestissä haluamme jakaa kanssanne yksinkertaisen, mutta hyvin tehokkaan menetelmän päästä käsiksi kehonne kvanttipotentiaaliin. Tämä tekniikka sallii teidän vetää elämää parantavia hienoenergioita muista tietoisuusulottuvuuksista.

Trilliumit

Trilliumit ovat kvanttikenttävaikutuksia, joita aiheutuu aina, kun kaksi aliatomihiukkasta liittyy yhteen. Kun atomeja alkaa muodostua aliatomihiukkassidoksesta, nämä kvanttikenttävaikutukset voimistuvat. Kun atomit yhdistyvät sitten luomaan monimutkaisia molekyylejä, kvanttikenttävaikutuksista tulee paljon monisyisempiä ja voimakkaampia.

Tästä perspektiivistä katsottuna fyysinen kehonne on niiden lomittuvien ja vuorovaikuttavien kvanttikenttävaikutusten monisyisesti organisoitu generaattori, joita syntyy spontaanisti kehonne soluissa.

Näistä solujen kvanttikenttävaikutusta kehittyy usein hienosti koordinoituja kvanttihoukuttimia, jotka vetävät kehonne soluihin hienoenergioita ympäristöstänne. Tämä prosessi tapahtuu riippumatta siitä, tiedostatteko sen vai ette. Tämä on sen solumatriisin automaattista heijastetoimintaa, johon viittaatte kehona.

Trilliumeissa on useita eriskummallisuuksia. Yksi näistä on niiden arvoituksellinen luonne. Ne toimivat tietoisesta tajunnastanne riippumattomasti, ja kuitenkin niihin vaikuttaa kovasti syvimmät ydinuskomuksenne todellisuuden luonteesta. Toisin sanoen, trilliumeja ohjelmoi – kvanttitasolla – käsittämätön ja arvoituksellinen tietoisuuden ja aineen välinen liittymä.

Kaksi yksilöä jotka elää samassa ympäristössä, voi vetää itseensä valtavan erilaisia hienoenergioita ydinuskomustensa perusteella. Nämä eroavuudet voisivat sitten vaikuttaa merkittävästi heidän havaintoonsa "todellisuudesta" (ja mitä he pitävät mahdollisena) sekä siihen, mitä he kykenevät suorittamaan noissa havaituissa "todellisuuksissa".

Vaikka trilliumit toimivat kiistatta automaattisesti sen perustella, mitä ne on ohjelmoitu vetämään puoleensa, niihin on myös erittäin helppoa vaikuttaa fokusoituneella aikomuksella. Toisin sanoen, voitte vaikuttaa siihen, mitä hienoenergioita teihin vedetään, käyttämällä oman tietoisen, fokusoidun aikomuksenne voimaa.

Trilliumien kanssa työskentelemisen voima on siinä, että voitte vetää itseenne palauttavia ja tasapainottavia energioita kosmoksen toisilta tasoilta. Tämä merkitsee, että teitä ei ole rajoitettu vetämään ylläpitäviä ja kohottavia energioita yksinomaan siitä fyysisestä ulottuvuudesta, jossa fyysinen kehonne sattuu asumaan.

Trilliumien kyky vetää hienoenergioita muista ulottuvuuksista fyysisen planeetan ulkopuolelta on juuri se syy, miksi jaamme tämän informaation kanssanne tällä kertaa.

Planeettamuutokset

Aiemmissa planeettaviesteissä olemme puhuneet erilaisista ekologisista ongelmista, joita planeettanne kohtaa. Ja syvällisemmän kontekstin saamiseksi tälle viestille ehdotamme vahvasti, että luette aiemman kommunikoinnin nimeltään "Spatial Cognizance".

Tuossa viestissä annoimme ennustuksia Maanne ekosysteemin trendeistä, erityisesti siitä, mihin ekologiatiedemiehet viittaavat kuudentena massasukupuuttona. Kun me puhumme kuudennesta massasukupuutosta, viittamme siihen, että suuri määrä kasvi- ja eläinlajeja on hävinnyt tältä planeetalta viitenä aiempana aikakautena. Meidän ja monen ekologiatiedemiehen perspektiivistä katsottuna olette astumassa selvästi kuudenteen massasukupuuttoon.

Toisaalta selvennetäänpä, että vaikka kuudes massasukupuutto on todennäköisyys aikajanallanne, se ei ole välttämättömyys, koska kaikkien tapahtumien suuntaa voidaan muuttaa viime hetkellä. Jos ihmiskunta ei kuitenkaan muuta suhdettaan luontoon ja Maan ekosysteemiin, kuudes massasukupuutto etenee laantumatta.

Kuudes massasukupuutto ei merkitse, että koko ihmiskunta tuhoutuu, mutta se merkitsee kuitenkin, että ihmiskunnan valtavaan enemmistöön vaikutetaan. Tunteemme on, että seuraavat 25 vuotta tuovat nopean ja radikaalin transformaation planeettaanne ja näin myös kollektiivitietoisuuteenne.

Myrskyjen voimakkuus ympäri planeettaa lisääntyy, mikä tekee niistä aina vain tuhoisampia. Merenpinta nousee odotettua nopeammin. Ja ne jotka asuvat alavilla rannikkoalueilla, saattavat havaita, että heidän on pakko muuttaa sisämaahan nopeammin, kuin tiedemiehet ennustavat.

Kaikki nämä ekologiset muutokset aiheuttavat valtavaa selviytymisstressiä villieläimissä ja kaikissa kasvielämänmuodoissa, kuten puut, sekä maailmanne merien piilevissä ja pikkuruisissa mikro-organismeissa. Piilevät ja muut kasviplanktoniorganismit vastaavat yhdessä puiden kanssa suurelta osin Maan käyttökelpoisen hapen luomisesta.

Maan valtavia puureservejä uhkaa metsien ylikäyttö, ja puihin ja kasviplanktoniorganismeihin vaikuttaa negatiivisesti ilmastomuutos sekä niiden myrkkyjen maailmanlaajuinen lisääntyminen, joita aiheuttavat modernit teknologianne. Meristä tulee liian happamia, ja tämä aiheuttaa tuhoa sekä meren että maan elämänmuodoille.

Jos kuudes massasukupuutto jatkuu laantumatta, niin valtaosasta ihmiskuntaa tulee osa Maan historiaa. Niillä ihmistaskuilla jotka onnistuvat selviytymään, on erilainen olemisjärjestys. He ovat luonnon hoitajia, eivät hallitsijoita, ja kollektiivinen ymmärrys yhteistyötarpeesta on piirtyneenä kaikkien tietoisuuteen.

Ihmisten kulttuurillinen ja uskonnollinen jakautuminen on paljon merkityksettömämpää kuin nyt. Tämä johtuu siitä, että selviytyäkseen ihmisten täytyy laittaa erimielisyytensä sivuun ja löytää yhteinen uusi maaperä (muuten, tarkoitamme tätä sekä kuvainnollisesti että kirjaimellisesti).

Tämä uusi ihmisen olemisjärjestys on myös läpäisevämpi ja avoimempi muille tietoisuusulottuvuuksille. Se merkitsee, että tulevaisuuden ihmisillä on suora tietoinen yhteys muihin olentoihin, jotka ovat galaktisia ja intergalaktisia (eli avaruusolentoja) sekä ruumiittomia älykkyyksiä, kuten enkelit ja muut energiaolennot. Tämän seuraavan neljännesvuosisadan loppuun mennessä kasvava osuus ihmiskunnasta on ryhtynyt tutkimaan galaksia ja ihmiskunnasta tulee myös avaruudessa kulkeva sivilisaatio.

On varmasti outoa aikaa elää, kun jotkut ihmiset yrittävät paeta Maan vaikeita ekologisia muutoksia. Samaan aikaan on toisia, jotka sitoutuvat elämään maasidonnaista elämää, ja tämä uusi ihmisjärjestys löytää uusia ja luovia tapoja selviytyä ja myös kukoistaa. Näihin uusiin tapoihin olla vuorovaikutuksessa muuttuvan Maan kanssa sisältyy täysin uusia ruoka-aine- ja lääkeryhmiä, joita ei ole vielä luotu.

Palataksemme seuraaviin 25 vuoteen, on vääjäämättä ruoka- ja vesipulaa maailman eri osissa ilmastomuutosten vuoksi. Kaikkien biologisten järjestelmien stressin vuoksi sekä tuloksena veden ja ilman laadun heikkenemisestä, ruoka-, neste- ja happilähteistänne hupenee vakaasti elinvoima. Toisin sanoen, on lisääntyvässä määrin vaikeaa saada ravinteita ja ravintoa maaympäristöstä, johon ihmiskunta on luottanut tuhansia vuosia.

Trilliumit ovat ylimaallinen ravinnonlähde

Trilliumit ovat teille keino käyttää ravintolähteitä, jotka ovat toisissa olemassaoloulottuvuuksissa, Maan nykytodellisuuden ulkopuolella. Ja ne ovat keino tuoda kehonne soluihin eräänlaista ravintoa ja suotuisia energioita, jotka voivat vahvistaa teitä. Mielenkiintoisesti tällainen hienoenergia voi saada monia muotoja, mm. manna, syötäväksi kelpaava ruokalähde josta puhutaan sekä vanhassa testamentissa että koraanissa ja jolla on ylimaallinen alkuperä.

Trilliumienne hallinta on erittäin hyvä taito, kun menette syvemmälle edessänne olevan planeettatransformaation kaoottisuuteen. Vaikein asia trilliumeissa on niiden yksinkertaisuus. Ette tee mitään aktivoidaksenne ne, koska ne ovat aktiivisia 24 tuntia vuorokaudessa. Teidän täytyy vain määritellä ne energiat, joita vedätte itseenne, ja tämä tehdään pelkästään ylläpitämällä fokusoitunutta aikomusta.

Jos esimerkiksi tarvitsette lisää elinvoimaa tai kenties palauttavia/parantavia energioita, menkää rentoutuneeseen mielentilaan ja tulkaa tietoiseksi koko kehostanne ymmärtäen, että jokainen solu on kvanttihoukutin. Heti kun kiinnitätte huomion valitsemaanne aikomukseen, kehonne trilliumit alkavat vetää itseensä energioita kosmoksen toisista ulottuvuuksista. Kun mielenne harhailee, tuokaa se vain takaisin tietoisuuteen kehostanne ja valitsemastanne aikomuksesta – kera ymmärryksen, että tämä yksinkertainen fokusoitunut aikomus kytkeytyy trilliumeihinne.

Kannustamme teitä kokeilemaan monien erityyppisten positiivisen, elämää-muuttavien hienoenergioiden vetämistä itseenne, joita haluatte kokea siinä solumatriisissa, joka on kehonne. Niitä energiatyyppejä joita voitte vetää itseenne trilliumien kautta, on käytännössä loputtomasti.

Olette paljon tehokkaampi pääsyssänne trilliumien potentiaaliin, jos menette muuntuneeseen tietoisuustilaan, koska tämä kyky on normaalin ihmishavainnon ulkopuolella. Olemme luoneet Trillium-äänimeditaation auttamaan teitä havaintotodellisuutenne muuttamisessa, ja linkki tähän audioon on viestin lopussa.

Trillium-äänimeditaation potentiaalin käyttämiseksi teidän täytyy vain tiedostaa kehonne, kun kuuntelette ja rentoudutte sen äänikoodeihin. Fokusoitukaa sitten valitsemaanne aikomukseen tietäen, että tekemällä niin aktivoitte trilliuminne. Luonteensa mukaisesti trilliumit alkavat vetää kehoonne hienoenergioita muista tietoisuusulottuvuuksista fokusoituneen aikomuksenne mukaisesti.

Trilliumienne aktivointi on paljon tehokkaampaa ja voimallisempaa, jos menette myös yhtenäiseen tunnetilaan, kuten arvostus tai kiitollisuus, käyttäessänne äänimeditaatiota. Sen selittämisen sijasta, miksi näin on, viittaamme edelliseen Hathori-viestiin otsikolla "The Multiverse Sound Meditation".

Toivotamme teille suurta menestystä tutkiessanne trilliumeja. Ne ovat uskoaksemme suurin lahja, jonka voimme antaa teille tällä kertaa. Olkoon tämä tieto siunaus teille ja rakkaillenne – sekä etu aistiville olennoille – kun ylitätte kaikki kollektiivisesti kynnyksen planeetan suurempaan epävarmuuteen.

Hathorit

Äänimeditaatio löytyy täältä (monen ehto- ja ohjemutkan takaa).

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >