HomeViestejäTom Kenyon20.4.2015 - Viides perspektiivi - ajan ja paikan ylittäminen

20.4.2015 - Viides perspektiivi - ajan ja paikan ylittäminen

VIIDES PERSPEKTIIVI – AJAN JA PAIKAN YLITTÄMINEN
 
Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
20.4.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Korkeampiin tietoisuusulottuvuuksiin siirtyminen vaatii perustavanlaatuista muutosta aika- ja paikkahavainnossa.
 
Haluamme puhua tästä kriittisestä havaintotapamuutoksesta käyttäen teoreettista perspektiiviä ja käytännönläheistä tekniikkaa, mikä sisältää tähän tarkoitukseen luomamme äänimeditaation.
 
Teoria
 
On monta tapaa nähdä korkeammat ulottuvuudet. Haluamme jakaa peruskaavan siitä, miten me näemme ulottuvuudet ja kohtaamanne haasteet, kun siirrytte korkeampaan todellisuusulottuvuuteen.
 
Ruumiillistunut biologinen todellisuutenne (eli fyysinen keho) on meidän näkemyksemme mukaan ankkuroitunut kolmanteen ja neljänteen tietoisuusulottuvuuteen.
 
Maailmanne kolmas ulottuvuus on teille hyvin tuttu. Hermostonne on virittynyt tarkasti tähän todellisuuteen. Aivo-mieli-kehokokonaisuutenne on synkronoitu maailmanne fyysiseen todellisuuteen. Biologinen selviytymisenne riippuu navigoinnistanne siinä tilassa/paikassa, mikä on ympärillänne. Lisäksi kehonne, mielenne ja tietoisuutenne on ankkuroitunut aikahavaintoonne.
 
Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan sido tietoisuutenne korkeamman ulottuvuuden tasoja. Ne ovat vapaita aika- ja paikkarajoituksista. Tämä johtuu siitä, että korkeamman ulottuvuuden kehollanne ei ole massaa tai fyysisyyttä ja näin gravitaatiokentät eivät vaikuta niihin.
 
Gravitaatiokentät vaikuttavat kovasti aikaan. Lisäksi ehdollistuminen vaikuttaa aikahavaintoonne. Gravitaatiokenttien ja yhteiskunnallisen ehdollistamisen yhdistelmä on johtanut siihen, että useimmat ihmiset huomaavat jääneensä eristyksiin aika- ja paikkarajojen sisään.
 
Pragmaattisesti puhuttaessa, todellisuuskokemuksenne on tulosta siitä värähtelytasosta, mihin samaistutte. Kun samaistutte korkeampiin tietoisuusulottuvuuksiin, vapaudutte aika- ja paikkarajoista ja toimitte virtaavammassa todellisuudessa.
 
Kun samaistutte yksinomaan biologiseen todellisuuteenne, olette käytännössä ajan ja paikan vanki.
 
Tässä viestissä esittelemme teille menetelmän voidaksenne vaihtaa henkilökohtaisen identiteettinne havaituista aika- ja paikkarajoista korkeampien ulottuvuuksien vapauteen, samalla eläen myös jokapäiväistä elämää siinä kulttuurissa ja todellisuusulottuvuudessa, mitä nämä rajat sitovat (eli ajassa ja paikassa).
 
Mutta ennen kuin välitämme tämän viestin, meidän täytyy tutkia teoriaa vähän enemmän.
 
Näkemyksemme mukaan aika on neljäs ulottuvuus. Meille aika ja paikka/tila liittyvät läheisesti yhteen. Tiedemiehenne ovat vahvistaneet Einsteinin teorian, että suuret kappaleet joilla on massa, generoivat gravitaatiokenttiä, mitkä muuttavat sekä aikaa että tilaa.
 
Meille viides ulottuvuus on ensimmäinen tietoisuusulottuvuus ajan ja paikan (eli kolmannen ja neljännen ulottuvuuden) ulkopuolella. Olennoilla viidennessä ulottuvuudessa ei ole massaa eivätkä ne siksi ole gravitaatiokenttien vaikutuksen kohteena.
 
Vaikka viidennessä ulottuvuudessa ei ole sinänsä fyysisyyttä, siinä on muoto tai "kappaleita". Mutta teidän perspektiivistänne katsottuna viidennen ulottuvuuden muodot näyttävät lyhytaikaisilta – niillä ei ole substanssia tai todellisuutta.
 
Kun astutte viidenteen ulottuvuuteen, koette edelleen itsellänne muodon (eli kehon) ja asiat vaikuttavat teistä yhtä kiinteiltä kuin ne muodot, jotka koette nykytodellisuudessanne. Mutta paikkakokemuksenne on paljon virtaavampi eikä aikaa ole viitekohtana.
 
On niitä, jotka sanovat, että kaikki ongelmanne ratkaistaan taianomaisesti ja välittömästi, kun astutte korkeampiin ulottuvuuksiin. Se ei ole meidän kokemuksemme. Haasteet ovat vain erilaisia. Tilaisuudet ovat myös erilaisia, koska aika ja paikka eivät rajoita teitä niin, kuin koette nykyisessä ruumiillistuneessa todellisuudessanne. Tämä antaa teille suurempia mahdollisuuksia luovuuteen ja "ulottuvuusevoluutioon", kuten kutsumme sitä.
 
Ulottuvuusevoluutio on kyvyn kehittämistä tiedostaa monia ulottuvuuksia ja toimia niissä samanaikaisesti. Matka tähän mestaruustilaan voi olla pitkä ja monimutkainen, koska siihen liittyy eläminen tietyssä todellisuusulottuvuudessa suoran kokemuksen kautta. Esimerkiksi, nykyinen ruumiillistunut elämänne on ulottuvuusevoluution näkökulmasta tilaisuus tulla kolmannen ja neljännen ulottuvuuden mestariksi. Se on myös tilaisuus kokea korkeampia ulottuvuuksia, eläen samanaikaisesti ruumiillistuneena. Eläminen tällä tavalla kiihdyttää nopeasti ulottuvuusevoluutiota ja tämä viesti on koodattu monilla informaatiotasoilla niille, jotka ovat siirtyneet tähän radikaaliin olemistapaan.
 
Meidän perspektiivistämme katsottuna teillä on ihmismäinen muoto yhdeksänteen ulottuvuuteen saakka. Jokainen tietoisuusulottuvuus on hienojakoisempi (vähemmän tiheä) kuin edellinen. Niiltä jotka siirtyvät kymmenenteen ulottuvuuteen, teidän tuntemanne muoto häviää kokonaan ja heistä tulee geometrisempi.
 
Siirtyessämme kymmenenteen ulottuvuuteen meistä tulee palloja. Emme ole niitä palloja, joita ilmestyy valokuviin ja joihin jotkut ihmiset viittaavat orbeina. Todelliset orbit – vastakohtana valokuvien artefakteille tai huijauksille – ovat moniulotteisia olentoja, joilla on pallomainen geometria. Ja jos katsotaan tarkemmin, näiden pallojen sisältä paljastuu monimutkaisia labyrinttejä. Pallomaisuus on moniulotteisten olentojen yhteinen piirre ja monilla erityyppisillä olennoilla on tämä geometrinen muoto.
 
Kun siirrymme kymmenenteen ulottuvuuteen, joistakin meistä tulee ns. aethos, mistä olemme puhuneet muissa viesteissä.
 
Mutta käännetäänpä huomio takaisin teihin. Ihmiskuntaa vedetään kollektiivina nopeasti viidenteen ulottuvuuteen. Tämä on vääjäämätön evoluutiomuutos, mikä on täynnä vaaraa ja mahdollisuuksia, ja haluamme nyt puhua muutamista haasteista, joita kohtaatte tehdessänne tämän siirtymän.
 
Tämän käsittelyn tarkoitusta varten haluaisimme jakaa nämä haasteet kolmeen laajaan kategoriaan: 1) tietoisuussiirtymissä luonnostaan tapahtuvat haasteet, 2) ihmisen aikaansaamat vaikutukset ja 3) muukalaisten sekaantuminen tilanteeseen.
 
Luonnostaan tapahtuvat haasteet
 
Siirtymät korkeampiin ulottuvuuksiin ovat problemaattisia johtuen radikaaleista havaintoeroavuuksista olennoilla, joita gravitaatio sitoo ja joita ei. Toisin sanoen, kolmannen ja neljännen todellisuusulottuvuutenne ja viidennen todellisuusulottuvuutenne kynnyksellä kohtaatte havaintoeroavuuksien muurin.
 
Jotkut yksilöt jotka kokevat viidennen todellisuusulottuvuuden, luulevat tulevansa hulluksi. Tämä johtuu siitä, että aika- ja paikkahavainto keskeytyy väliaikaisesti. Havainnot ovat virtaavampia korkeammissa ulottuvuuksissa ja siirtyessänne näihin ulottuvuuksiin olette oman elämänne ulkopuolella. Olette ikään kuin irti maaelämän todellisuuksista ja vaatimuksista, mikä voi aiheuttaa valtavaa helpotusta tai valtavaa ahdistusta, henkilökohtaisesta psyykestänne riippuen.
 
Kun tietoisuutenne siirtyy viidenteen ulottuvuuteen, henkilökohtainen identiteettinne muuttuu. Ette yksinkertaisesti pysty samaistumaan maaelämäänne entiseen tapaan. Tämä haaste on meidän perspektiivistämme itse asiassa vaikein, kun siirrytte viidenteen ulottuvuuteen. Siirtyminen viidennestä korkeampiin ulottuvuuksiin on luonnostaan helpompaa, koska olette jo tottuneet aika- ja paikkarajoitusten häviämiseen.
 
Siirtyminen viidenteen ulottuvuuteen (ja korkeammalle) vaatii taitoa teidän osaltanne, jos tarkoituksenne on elää jokapäiväistä elämää mukautuessanne tähän laajentuneeseen todellisuuteen.
 
Yksi ihmisen tulevaisuuden kyky kollektiivisesti on elää kolmannessa ja neljännessä ulottuvuudessa – eli ajassa ja paikassa nykyisin tuntemallanne tavalla – ja samanaikaisesti viidennessä ulottuvuudessa, missä aikaa ja paikkaa ei koeta rajoituksina.
 
Tämä kaksinainen todellisuus tarjoaa ihmisille valtavia luomisoivalluksia ja –kykyjä, mutta tämä tapahtuu Gaussin kellokäyrän mukaisesti, kuten kehittyminen useimmiten. Ja hyvin luultavasti monet teistä tätä viestiä lukevista ovat tässä siirtymässä pidemmällä kuin ihmismassa. Tämä voi saada olonne tuntumaan siltä, että elätte muukalaisena vieraassa maassa.
 
Ihmisen aiheuttamat vaikutukset
 
Ihmisen aiheuttamat tai kulttuurilliset vaikutukset tekevät vaikeampaa siirtymästänne kolmannesta ja neljännestä ulottuvuudesta viidenteen ulottuvuuteen ja korkeammalle.
 
Ulottuvuusevoluution näkökulmasta katsottuna koko kulttuurijärjestelmänne perustuu harhalle. Tuo harha on, että maailmanne on kiinteä ja aika ja paikka joustamattomia todellisuuksia, joihin tietoisuutenne ei voi vaikuttaa.
 
Vaikka teidän on biologisesti pakko osallistua kolmannen ja neljännen ulottuvuuden vaatimuksiin jokapäiväisessä elämässä, huomion kiinnittäminen havaittuun aikaan ja paikkaan on eri asia kuin sen uskominen, että ne ovat ainoa todellisuus.
 
Alueelliset filosofiset, uskonnolliset ja poliittiset järjestelmänne kukoistavat tämän harhan vahvistamisesta ja ovat riippuvaisia siitä. Mutta meidän mielestämme se korttitalo mitä kutsutaan "ihmissivistykseksi", romahtaa lopulta ja kehittyy radikaalisti, kun useammat ja useammat ihmiset vapauttavat itsensä rajoittuneesta elämästä, mikä suuntautuu yksinomaan alempiin todellisuusulottuvuuksiin.
 
Käännetäänpä huomiomme nyt muihin asioihin, jotka voivat vaikuttaa ja vaikuttavat negatiivisesti siirtymäänne korkeampiin todellisuusulottuvuuksiin.
 
Ekosysteeminne on syöksykierteessä, mikä tekee selviytymisen aina vaan haastavammaksi biologisille organismeille. Tämä aiheuttaa valtavaa stressiä kaikille eläin- ja kasvielämälle, mukaan luettuna ihmiset. Jotkut ekosysteeminne uhat ovat kosmisia, kuten auringon aktiivisuus sekä gamma- ja muu säteily syvältä avaruudesta. Jotkut haasteet tulevat maapallon muutoksista, mutta suuri osa ekosysteeminne pilaantumisesta on ihmisen aiheuttamaa, mm. hiilipäästöt ja merien happamoituminen.
 
Emme käytä aikaa tai tilaa (yksityinen vitsi) puhuaksemme tästä lisää, koska se on hyvin monimutkaista. Mutta jokainen joka uskoo, että kaikki on hyvin planeettanne ekologisessa todellisuudessa, kieltää tosiasiat.
 
Tämä johtaa meidät "valtaapitäviin", niihin jotka voimaannuttavat itseään heikentämällä toisia. Viittamme esim. yritystyyppeihin, jotka levittävät väärää informaatiota ekosysteemistä, jotta he voivat lisätä tulojaan planeettanne elämänmuotojen kustannuksella.
 
Tämä on ihmiskunnan älykkyystesti ja jos ette herää kollektiivisesti ja näe, että "valtaapitävät" – sekä näkyvät että näkymättömät – ovat manipuloineet ja käyttäneet hyväkseen teitä, ekosysteeminne heikkeneminen jatkuu ja kohtaatte tulevaisuuden, mikä ei ole elämisen arvoista.
 
Muukalaisten sekaantuminen asioihin
 
Osa siitä mitä kutsumme "muukalaisten sekaantumiseksi", on luonteeltaan geneettistä ja se liittyy Annunakien geenipeukalointiin. Tämä muukalaiskulttuuri loi periaatteessa orjarodun tarkoituksenaan kaivaa kultaa, mitä se tarvitsi epätoivoisesti vahvistaakseen ehtyvän ilmakehänsä energiaa. Toteutettiin geenikokeilu, missä Annunakit muuttivat geneettisesti maapallon alkukädellisiä palvelemaan työntekijöinä ja orjina louhimisessa. Näin biologianne geenikoodaukseen on juurtunut syvälle taipumus olla tottelevainen ja palvoa niitä, jotka hahmotatte jumalaisiksi olennoiksi.
 
Varhaisihmiset hahmottivat Annunakit (ja monet muut galaktiset matkustajat) jumaliksi, mutta nämä olennot olivat pelkästään teknologisesti niin kehittyneitä, että niiden pelkkä olemus ja teot näyttivät taialta vähemmän kehittyneille mielille.
 
Siirtyminen kolmannen ja neljännen ulottuvuuden elämän rajoista viidennen ja ylempien ulottuvuuksien suurempaan vapauteen voi aiheuttaa tunnehaasteen. Tämä johtuu siitä, että korkeamman todellisuusulottuvuuden valtava vapaus voidaan kokea väliaikaisesti hämmentävänä. Tämäntyyppistä hämmennystä aiheuttaa kaksi tekijää: 1) havaitun ajan ja paikan häviäminen viitekohtana ja 2) Annunaki-manipulointi.
 
Jos ette ole vapauttaneet itseänne Annunakien geneettisestä tottelevaisuus- ja palvontamallista, kokemuksenne korkeammista ulottuvuuksista voi mennä pilalle.
 
Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta totuudesta, että on monia ulottuvuuksienvälisiä olentoja – muukalaisia ja muita – jotka mielellään täyttävät tuon kuilun ja ruokkivat itseään tahtonsa tottelemisella ja valvonnan loistolla.
 
Jos tämä on valintanne, se on todellisuutenne. Emme tuomitse sitä, valitsetteko tämän vai ette, mutta ajattelemme, että sellainen valinta olisi valitettava.
 
Viestimme ydin on henkilökohtainen voimaantuminen ja vapaus, joten varoitamme teitä siirtyessänne viidennen ja korkeampien ulottuvuuksien todellisuuksiin välttämään niitä muukalaisten istuttamia harhakuvitelmia, että on muita olentoja, joita teidän pitäisi kumartaa. Kunnioittakaa niitä, jos ne ovat kunnioitettavia, kyllä. Mutta kumarratteko ketään? Ei koskaan!
 
Kuolema ja viides ulottuvuus
 
Kun siirrätte identiteettinne viidenteen ulottuvuuteen, henkilökohtainen historianne tässä elämässä näyttää unelta. Tämä johtuu siitä, että olette ylittäneet ruumiillistuneen elämänne aistiankkurit ja koko historianne ja tämän universumin kaikki historiat koetaan unenomaisena.
 
Tiettyjen hyvin laajentuneiden tietoisuustilojen aikana elämän unenomaisuus voidaan kokea suoraan, mutta useimmille ihmisille tämä kokemus tulee ainoastaan kuolemaksi kutsumassanne siirtymässä.
 
On kahdentyyppistä kuolemaa, joista haluamme puhua. Ensimmäinen tyyppi on psyykkinen ja henkinen muodonmuutos, mikä tapahtuu siirtyessänne viidennen ulottuvuuden todellisuuteen. Tämä voi usein tuntua eräänlaiselta kuolemalta, koska tavanomainen orientoitumisenne aistiperusteiseen todellisuuteenne häviää. Kuka olette? Mikä on elämänne tarkoitus? Siirtyminen viidenteen ja korkeampiin todellisuuksiin vaikuttaa syvällisesti näihin perustavanlaatuisiin olemassaoloa koskeviin kysymyksiin.
 
Ja teille tätä lukeville, jotka olette siirtymässä viidenteen ulottuvuuteen tai korkeammalle, sanomme, älkää kauhistuko kuolematunteitanne. Tunteita lähestyvästä kuolemastanne voi nousta sisällänne, koska siirrytte korkeampaan todellisuusulottuvuuteen, ei merkkinä fyysisestä kuolemasta.
 
Toisentyyppinen kuolema mistä haluamme puhua, on biologisen todellisuutenne (eli fyysisen kehon) kuolema. Kuolemaprosessin viime vaiheessa ette enää saa aistipalautetta ulkoisesta maailmastanne ja kokemuksenne ajasta ja paikasta (nykykokemistavallanne) häviää. Tämä voi olla hyvin hämmentävää, jos ette ole valmistautuneet. Se voi olla myös hyvin riemastuttavaa, jos ymmärrätte, mitä tapahtuu.
 
Jos olette määritelleet itsenne yksinomaan biologisena organismina, kuoleman hetki voi olla pelottava. Jos kuitenkin olette jo maistaneet viidennen tai korkeampien todellisuusulottuvuuksien vapautta, siirtymä kuoleman kautta on helpompi.
 
Oman kokemuksemme ja perspektiivimme mukaan kohtaatte biologisessa kuolemassa kolme portaalia. Ensimmäinen on valotunneli. Toinen on portaali, mikä avataan jonkun guru- tai pelastajaenergian kautta. Ja kolmas on portaali tai tunneli, mikä johtaa pimeyteen.
 
Valotunneli generoidaan praanaputkesta, mikä kulkee kehonne keskuksen kautta välilihasta kruunuun ja se on tunnelimainen tai putkimainen kanava. Kuoleman hetkellä tietoisuutenne siirtyy ylös tämän tunnelin kautta, mikä avautuu toiseen tietoisuusulottuvuuteen kruunuchakran läpi.
 
Tämän tunnelin toisessa päässä on kirkas valo ja saatatte tuntea olevanne sillalla, joka kulkee virran tai joen yli. Sillan toisella puolella on edellisen elämänne ihmisiä – elämän jonka olette juuri lopettaneet. Saatatte tuntea niitä, jotka ovat kuolleet ennen teitä, myös lemmikkejä koska eläinhengetkin asuvat tässä ulottuvuudessa. Jos näiden ihmisten tai olentojen kanssa on edelleen ratkaistavana keskeneräisiä suhteita tai ongelmia, saatatte tuntea kaipausta astua tähän valoon ja näin tekemällä astutte taas syntymän- ja kuolemanpyörään ja reinkarnoidutte – luultavimmin maapallolle.
 
Toinen portaali luodaan jonkun gurun tai pelastajan henkilökohtaisella tahdolla. Tästä portaalista astuminen johtaa teidät tuon gurun tai pelastajan värähtelykenttään, johon teillä on syvä henkilökohtainen yhteys. Teillä jotka olette tällä polulla, astuminen tähän tietoisuusulottuvuuteen toteuttaa syvän halunne olla tämän olennon kanssa. Varoituksemme tässä on, että astutte maailmaan, mitä ei määrittele ainoastaan gurunne tai pelastajanne evoluutiosaavutus, vaan myös hänen rajoituksensa.
 
Kolmas portaali avautuu pimeyteen. Ja tästä portaalista astuminen johtaa teidät tyhjiöön, äitiin/naispuoliseen jumalaan mistä kaikki asiat syntyvät. Jos valitsette tämän portaalin ja olette valmistautuneet käsittelemään tämän vapausmäärän, vapaudutte tutkimaan kosmoksen muita ulottuvuuksia ja sen yli eli olemistiloja, jotka ylittävät kaikki fyysiset ilmiöt. Tässä olemassaoloulottuvuudessa teistä voi tulla toisten todellisuuksien tutkija, jos valitsette niin.
 
Jotkut yksilöt ovat haltioissaan kohdatessaan valtavan tyhjiön. He ryntäävät valitsemaan uuden todellisuuden sen sijaan, että ottavat oman aikansa ja lepäävät kaikkien asioiden potentiaalissa. Olemme puhuneet tästä aiemmassa viestissämme "Tietoisuuden siirtymätilat" (20.4.2011).
 
Emme tuomitse sitä, mistä portaalista astutte kuolemaksi kutsutussa ulottuvuussiirtymässä. Mutta ajattelemme, että teidän on hyödyllistä tietää etukäteen, mikä teitä odottaa, jotta voitte valmistautua niihin vaihtoehtoihin, joista teidän on pakko valita maakokemuksenne jälkeen.
 
Kuolema ei ole loppu. Se on ainoastaan yhden matkan päätös ajassa ja paikassa. Kuolema on merkki uusista mahdollisista todellisuuksista ja luotte nämä todellisuudet niiden valintojen kautta, joita teette elämän aikana sekä kuoleman hetkellä.
 
Käännämme nyt huomiomme yksinkertaiseen menetelmään, millä voi harjoitella tietoisuutenne siirtymistä korkeampiin ulottuvuuksiin ja ylimaallisen todellisuuden vapauteen – havaitun ajan ja paikan rajoittamatta. Tämä menetelmä perustuu yksinkertaisen äänimeditaation käyttöön sen tietoisuusvapauden tutkimiseksi, mikä syntyy siirtäessänne identiteettinne korkeampiin ulottuvuuksiin.
 
Kun kokeilette tätä tietoisuuskynnystä, mitä kutsumme "viidenneksi perspektiiviksi", varoitamme teitä välttämään eskapismin houkutusta. Emme anna tätä menetelmää keinoksi paeta ruumiillistuneesta todellisuudestanne, vaan tarjoamme sen keinona parantaa ja rikastaa elämänkokemustanne antamalla teille pääsyn viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli.
 
Korkeammat todellisuusulottuvuudet joita eivät havaitut aika- ja paikkarajoitukset hillitse, yhdistettynä biologiseen todellisuuteenne luo voimakkaan ulottuvuusevoluutiokatalyytin ja meidän mielestämme tämä on juhlimisen, ei välttämisen aihe.
 
Teitä tätä lukevia jotka olette fyysisen kuolemanne partaalla, tämä äänimeditaatio voi auttaa astumaan sujuvampaan siirtymään.
 
Viides perspektiivi
 
Viides perspektiivi on hyvin yksinkertaisesti sen tunnistamista, että aika tai paikka ei rajoita teitä. Se on eteinen tai sisäänkäynti viidenteen ulottuvuuteen ja sieltä myös korkeampiin ulottuvuuksiin.
 
Se on suora havainto, ei vain ajatus tai idea. Se on tunnetason kokemus, mikä generoidaan aktivoimalla oikean aivopuoliskon kyky avaruutta/tilaa koskevaan mestaruuteen.
 
Kun astutte laajentuneeseen tilantuntuun suoran kokemuksen kautta, tapahtuu tietoisuusmuutos. Näette elämänne, historianne ja kaikkien teitä ympäröivien ilmiöiden unenomaisuuden. Tämä vapaudentunne, tämä havaitun ajan ja paikan ylittäminen, voi sallia teidän käsitellä ruumiillistuneen elämänne todellisuuksia luovemmin ja kekseliäämmin ja tästä syystä välitämme tämän menetelmän.
 
Kuten varoitimme aiemmin, tätä ei ole tarkoitettu eskapismiin, mutta viidennessä perspektiivissä on todella houkutus, mistä meidän täytyy puhua selvemmin ennen jatkamista.
 
Kun siirrytte viidenteen perspektiiviin, mikä on havaitun ajan ja paikan ylittämistä, kaikki elämässänne ja maailmassa ympärillänne näyttää unenomaiselta. Olette irti kaikesta ja teistä saattaa tuntua, että jokapäiväinen elämänne on kuin tanssia, mitä kohtaan teillä ei ole mitään kiinnostusta.
 
Jos jäätte viidenteen perspektiiviin yhdistymättä ruumiillistuneen elämänne todellisuuksiin, astutte kuplan, mutta ulottuvuusevoluution kannalta teitä ei hyödytä tällainen pakeneminen.
 
Voimme kuvitella, että jääminen viidennen perspektiivin kuplaan olisi paras valinta joillekin yksilöille hyvin harvoissa tapauksissa, mutta useimpien ihmisten on parasta käyttää viidettä perspektiiviä ponnahduslautana syvällisempään näkemykseen ja luovuuteen.
 
Kun työskentelette tämän äänimeditaation kanssa, harjoitatte aivojanne/mieltänne siirtymään viidenteen perspektiiviin. Äänen avaruudellisuus luo aivoihin/mieleen/kehoon vasteen, mikä avaa oven viidenteen perspektiiviin ja lopulta löydätte itsenne laajentuneesta tajunnantilasta. Mitä enemmän työskentelette tämän meditaation kanssa, sitä paremmaksi tämä kyky tulee. Lopulta valmistutte paikkaan, missä voitte siirtyä viidenteen perspektiiviin päivittäisten toimienne keskellä – ja tämä on tavoite.
 
Silloin kun teitä kohtaa jokin vaikea tilanne elämässänne ja pystytte samanaikaisesti olemaan viidennessä perspektiivissä, tilanteen paine vähenee. Tämä johtuu siitä, että olosuhteet sitovat vähemmän tietoisuuttanne. Teillä on ns. vähän "joustoa" ja tuossa sisäisessä vapaudessa uusia luovia näkemyksiä ja ongelman ratkaisukykyjä nousee spontaanisti sisältänne.
 
Meditaatio
 
Kutsumme tätä meditaatiota "Sillaksi maailmojen välillä". Se stimuloi mielentilaa, mikä sallii teidän kokea viidennen perspektiivin vapauden.
 
Ehdotamme, että kuuntelette tätä äänimeditaatiota kuulokkeilla, jotta akustinen informaatio kulkee suoremmin aivoihinne ilman ympäristönne muita ääniä.
 
Kun alatte kuunnella, muistatte vain tunteen valtavasta avaruudesta ympärillänne. Tämä tunne aktivoi aivojenne oikean aivopuoliskon kykyjä. Suuren avaruuden ympäröimänä olemisen ajatteleminen ei aktivoi tätä potentiaalia. Teidän täytyy kinesteettisesti tuntea itsenne suuren avaruuden ympäröimänä.
 
Jos olette kehittynyt tietoisuuden tutkija, voitte syventää kokemusta tuntemalla, ettei teitä ympäröivän ulkoisen tilan ja kehonne sisäisen tilan välillä ole estettä. Toisin sanoen kehonne rajat häviävät väliaikaisesti eikä ole muuta kuin avaruus. Ylläpidätte vain tätä mielentilaa kuunnellessanne äänimeditaatiota. Kun mieli vaeltelee, tuotte sen takaisin tietoisuuteen avaruudesta ja kuulemistanne äänistä. Kun meditaatio on loppu, ehdotamme, että otatte muutaman hetken tunteaksenne, mitä sisällänne tapahtuu.
 
Kun osaatte siirtyä viidenteen perspektiiviin tätä äänimeditaatiota käyttäen, olette valmis valmistumaan ja tutkimaan asioita elämänolosuhteidenne keskellä tätä kykyä käyttäen. Ruumiillistuneen elämänne rajat, yhdessä korkeampien todellisuusulottuvuuksien vapauden kanssa, luovat mitä mielenkiintoisimman paradoksin ja astumalla tähän paradoksiin nopeutatte kovasti ulottuvuusevoluutiotanne.
 
Hathorit
 
 
Äänimeditaatio tomkenyon.app.box.com/s/vvxo2gpr8vasl087q0sodttjwljo1czr
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >